Y-kromoszóma- mikrodeléció és MTHFR génpolimorfizmus vizsgálata azoo- és oligozoospermiás férfiakban

Az idi­o­pat­hi­ás oli­go­zo­os­per­mi­á­ban és azo­o­sper­mi­á­ban szen­ve­dő fér­fi­ak mo­le­ku­lá­ris ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­ta so­rán ki­de­rült, hogy az Y-kro­mo­szó­ma hosszú kar­ján le­vő AZF (azo­o­sper­mia fac­tor) a, b és c ré­gi­ók­ban be­kö­vet­ke­zett mik­ro­de­lé­ci­ók...


Szerző: Kiss-Lász­ló Zsu­zsan­na, Sza­bó Já­nos1 Szöl­lő­si Já­nos2
1Sze­ge­di Tu­do­má­nye­gye­tem Szent-Györ­gyi Al­bert Kli­ni­kai Köz­pont Ál­ta­lános Or­vos­tu­do­mányi Kar Or­vo­si Ge­ne­ti­kai In­té­zet
2Szü­lé­sze­ti és Nőgyógyásza­ti Kli­ni­ka And­ro­lógi­ai Szak­ren­de­lés, Sze­ged

Össze­fog­la­lás
Az idi­o­pat­hi­ás oli­go­zo­os­per­mi­á­ban és azo­o­sper­mi­á­ban szen­ve­dő fér­fi­ak mo­le­ku­lá­ris ge­ne­ti­kai  vizs­gá­la­ta  so­rán  ki­de­rült, hogy az Y-kro­mo­szó­ma  hosszú  kar­ján  le­vő  AZF  (azo­o­sper­mia fac­tor)  a,  b  és  c  ré­gi­ók­ban  be­kö­vet­ke­zett mik­ro­de­lé­ci­ók  be­le­a­vat­koz­nak a sper­ma­to­ge­ne­zis  fo­lya­ma­tá­ba.  A  ta­nul­má­nyunk cél­ja az, hogy vizs­gál­juk a mik­ro­de­lé­ci­ók elő­for­du­lá­sá­nak lo­ka­li­zá­ci­ó­ját va­la­mint a gya­ko­ri­sá­gát a fentne­ve­zett cso­port­ban. Azo­os­per­mi­á­ban, il­let­ve oli­go­zo­os­per­mi­á­ban szen­ve­dő 178 in­fer­ti­lis  fér­fi  vér­min­tá­já­ból  izo­lál­tunk  ge­no­mi­kus DNS-t, majd mul­tip­lex PCR-tech­ni­ka al­kal­ma­zá­sá­val  mik­ro­de­lé­ciószű­rést  vé­gez­tünk  Yq-spe­ci­fi­kus  STS-szek­ven­ci­á­kat  azo­no­sí­tó  pri­mer  pá­rok­kal. Mind­há­rom  AZF-ré­gi­ó­ban  azo­no­sí­tot­tunk  Y-kro­mo­szó­ma-mik­ro­de­lé­ci­ót 4,5%-os elő­for­du­lá­si gya­ko­ri­ság­gal.
Meg­fi­gyel­tük,  hogy  az  in­fer­ti­lis  pá­ci­enscso­port MTHFR-gén­po­li­mor­fiz­mu­sa el­té­rést mu­tat a kont­roll cso­port­hoz ké­pest, ami fel­ve­ti azt a  kér­dést,  va­jon  mi­lyen  sze­re­pet  ját­szik  az MTHFR-gén­ter­mék a fér­fiin­fer­ti­li­tás pa­to­me­cha­niz­mu­sá­ban? 

Be­ve­ze­tés

Ha­zánk­ban a med­dő­sé­gi prob­lé­mák­kal küz­dő há­zas­pá­rok szá­ma el­éri a 15%-ot. Ezek­nek az ese­tek­nek 40%-a ve­zet­he­tő vissza fér­fiere­de­tű ste­ri­li­tás­hoz (9).

 

A fér­fipart­ner fi­zi­ká­lis ki­vizs­gá­lá­sá­nak (518) a cél­ja a szer­vi el­vál­to­zá­sok fel­tá­rá­sa, szük­ség ese­tén kép­al­ko­tó el­já­rá­sok­kal ki­e­gé­szít­ve (ult­ra­hang, ra­dio­ló­gi­ai mód­sze­rek), va­la­mint a kór­tör­té­ne­té­nek fel­vé­te­le, amely tar­tal­maz­hat olyan ese­mé­nye­ket, be­teg­sé­ge­ket, me­lyek be­fo­lyá­sol­hat­ják a ter­mé­ke­nyí­tőké­pes­sé­get.

 

A sper­ma­vizs­gá­lat in­for­má­ci­ót ad a he­rék­ben ter­me­lő­dött sper­mi­u­mok menny­isé­gé­ről, élet­ké­pes­sé­gé­ről, moz­gá­si tu­laj­don­sá­ga­ik­ról és kül­ső fel­épí­té­sé­ről.  Kó­ros  sper­ma­tog­ram  ese­tén  az egy­sze­rű sper­ma­vizs­gá­la­tot ki kell egé­szí­te­ni spe­ci­á­lis la­bo­ra­tó­ri­u­mi vizs­gá­la­tok­kal, me­lyek so­rán a ne­mi mi­ri­gyek meg­fe­le­lő mű­kö­dé­sét ellenőrző bi­o­ké­mi­ai el­já­rá­sok (eja­ku­lá­tumfruk­tóz, cit­rom­sav, sa­vanyúfosz­fa­táz-szin­tek), a hí­m­ivar­sej­tek élet­ké­pes­sé­gét ron­tó, gyul­la­dást oko­zó kó­ro­ko­zók mik­ro­bi­o­ló­gi­ai ki­mu­ta­tá­sa, és a sper­ma­ter­me­lés­ben sze­re­pet ját­szó hor­mo­nok (FSH, LH, PRL, tesz­tosz­te­ron, ill. az SHBG pro­te­in) meg­ha­tá­ro­zá­sa tör­té­nik. Fo­ko­zott fi­gyel­met ér­de­mel­nek azok az ese­tek, ami­kor az eja­ku­lá­tum­ban nin­cse­nek hí­mi­var­sej­tek (azo­os­per­mia), ill. szá­muk nagy­mér­ték­ben csök­kent (oli­go­zo­o­sper­mia ma­xi­ma­lis). El­zá­ró­dott on­dó­ve­ze­té­kek ese­tén a he­re­szö­vet sper­mi­um­ter­me­lő-ké­pes­sé­gé­nek meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra se­bé­szi úton he­re­bi­op­szi­á­val nyert minta szö­vet­ta­ni vizs­gá­lata de­rít­het fényt. A mű­té­ti kö­rül­mé­nyek kö­zött vég­zen­dő he­re­szö­vet-min­ta­vé­telt meg­elő­ző­en kell meg­tör­tén­nie a ci­to­ge­ne­ti­kai vizs­gá­lat­nak, amelynek során  ka­ri­o­ti­pi­zá­lás­sal  iga­zol­ha­tó  a  szám­be­li vagy szer­ke­ze­ti kro­mo­szó­ma-rend­el­len­es­ség.

 

Ha a fen­ti vizs­gá­la­tok ered­mé­nyei ne­ga­tív­nak bi­zo­nyul­nak,  fel­me­rül  az  idi­o­pá­ti­ás  oli­go­zo­o­sper­mia  és  azo­os­per­mia  gya­nú­ja.  Idi­o­pá­ti­ás azért,  mert  nem  de­rült  fény  olyan  de­fek­tus­ra, amely ki­zár­ná a sper­ma­to­ge­ne­zis nor­má­lis fo­lya­ma­tát. A kro­mo­szó­maaber­rá­ci­ó­kon túl a két leggya­ko­ribb ge­ne­ti­kai rend­el­len­es­ség, amely fér­fimed­dő­sé­get okoz a cisz­tás fib­ró­zis gén­mu­tá­ció és azok a mik­ro­de­lé­ci­ók, ame­lyek az Y-kro­mo­szó­ma hosszú kar­ján mu­tat­ha­tók ki (17).

 

A ci­to­ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­tok­ból rég­óta is­mert, hogy az Y-kro­mo­szó­ma hosszú kar­já­nak hi­á­nya a sper­ma­to­ge­ne­zis meg­szű­né­sé­vel jár. Azo­o­sper­mi­á­ban  szen­ve­dő  pá­ci­en­sek­től  szár­ma­zó DNS-min­tá­kon vég­zett Y-kro­mo­szó­ma-de­lé­ci­ós ana­lí­zis ered­mé­nyez­te a hu­mán sper­ma­to­ge­ne­zi­sért fe­le­lős gé­nek pon­tos lo­ka­li­zá­ci­ó­ját, ké­sőb­bi kló­no­zá­sát (25). Há­rom nem át­fe­dő lo­kusz  AZF a, b, és c ré­gió azo­no­sí­tott az Y-kro­mo­szó­ma q kar­ján (1. ábra), amelyet azo­os­per­mia fak­tor­nak hív­nak (12). A fentne­ve­zett ré­gi­ók­ban be­kö­vet­ke­zett mik­ro­de­lé­ci­ók el­tá­vo­lít­hat­nak egy vagy több olyan es­zenci­á­lis gént, ame­lyek hi­á­nya sú­lyos he­re­ká­ro­so­dást in­du­kál­hat.

 

A mik­ro­de­lé­ci­ók és a fér­fiin­fer­ti­li­tás össze­füg­gé­se nem rég­óta is­mert. A je­len­le­gi nem­zet­kö­zi ál­lás­fog­la­lás sze­rint csak azok­nak a mik­ro­de­lé­ci­ók­nak van pa­to­ló­gi­ai sze­re­pe, me­lyek az AZF-ré­gi­ók­ban van­nak (11). A de­lé­ci­ók ha­tá­sát be­fo­lyá­sol­ja a hi­ány­zó DNS-sza­kasz mé­re­te és el­he­lyez­ke­dé­se (25).

 

Az AZFa-ré­gi­ó­ban ta­lált tel­jes mik­ro­de­lé­ció ese­tén Ser­to­li cell only szind­ró­ma (SCOS) (sper­mi­u­mok a he­re­szö­vet­ben sem mu­tat­ha­tók ki) szö­vet­ta­ni ké­pe jel­lem­ző (1). Az AZFb-ré­gió hi­ánya ál­ta­lá­ban a sper­ma­toci­ta ál­la­pot­ban tel­jes éré­si gát­lást idéz elő, ami az azo­os­per­mi­át jól ma­gya­ráz­za. A le­geny­hébb és leg­vál­to­za­to­sabb kö­vet­kez­ménnyel az AZFc-de­lé­ci­ók jár­nak, ame­lye­ket a ge­ne­ti­kai és kör­nye­ze­ti hát­tér is be­fo­lyá­sol­hat. Ilyen­kor hypo­sper­ma­to­ge­ne­sist fi­gyel­he­tünk meg a he­re­tu­bu­lu­sok­ban, te­hát az AZFc-de­lé­ci­ók fe­le­lős­sé te­he­tők az oli­go­zo­os­per­mia fe­no­tí­pus ki­a­la­ku­lá­sá­ért (22). Azon­ban to­váb­bi Y-kro­mo­szó­ma-mik­ro­de­lé­ció-ana­lí­zis, il­let­ve he­reszö­vet­ta­ni bi­op­szi­ák hisz­to­pa­to­lo­gi­ai ered­mé­nye­i­nek össze­ve­té­se azt mu­tat­ta, hogy ez jó­val komp­li­kál­tabb, mint ahogy azt ere­de­ti­leg gon­dol­ták (132021).

 

Több­szö­rös  tes­ti­cu­la­ris  sper­mi­umext­rakci­ót (TE­SE) vé­gez­tek nem eláródásos azo­os­per­mi­ás fér­fi­a­kon, amely azt ered­mé­nyez­te, hogy a tes­ti­cu­la­ris szö­vet egy­ál­ta­lán nem ho­mo­gén ezek­nél a pá­ci­en­sek­nél (6), enn­él­fog­va érett sper­mi­u­mok meg­fi­gyel­he­tő­ek vol­tak a he­re­tu­bu­lu­sok­ban. An­nak ér­de­ké­ben, hogy tes­ti­cu­la­ris sper­mi­u­mo­kat nyer­jünk ICSI (int­ra­ci­top­laz­ma­ti­kus sper­mi­umin­jek­ció) céljából, nem­csak a he­re­bi­op­szia ered­mé­nye szük­sé­gel­te­tik, ha­nem több­szö­rös TE­SE ja­va­solt az ilyen azo­os­per­mi­á­ban szen­ve­dő fér­fi­ak szá­má­ra (8).

 

Anyag és mód­szer

Pá­ci­en­sek: 2001 szep­tem­be­ré­től az SZTE Szü­lé­szet és Nő­gyó­gyá­sza­ti Kli­ni­ka and­ro­ló­gi­ai szak­ren­de­lé­sén med­dő­ség mi­att je­lent­ke­ző fér­fi­ak kö­zül Y-mik­ro­de­lé­ció-vizs­gá­lat­ra vá­lasz­tot­tuk azt a 178 ta­gú cso­por­tot, amelynek tagjai sú­lyos oli­go­zoo- va­la­mint non obst­ruk­tiv azo­os­per­mi­á­ban szen­ved­tek, és már át­es­tek sper­ma­vizs­gá­la­ton, he­re­bi­op­szi­án és ka­ri­o­tí­pu­suk nor­má­lis volt. Kont­roll­ként húsz egész­sé­ges, fer­ti­lis fér­fit vizs­gál­tunk meg, akik egyéb okok mi­att ke­res­ték fel a Ge­ne­ti­kai In­té­ze­tet.

 

DNS-ext­ra­hálás

Kö­nyök­vé­ná­ból  vett  5  ml  pe­ri­fé­ri­ás,  vé­nás, ED­TA-val sta­bi­li­zált vér­ből ge­no­mi­kus DNS-t izo­lál­tunk ki­só­zá­sos mód­szer­rel (15).

 

PCR-amp­li­fi­ká­ció

Az Y-kro­mo­szó­ma AZ­Fa (sY84, sY86) AZFb (sY127 sY134) AZFc (sY152, sY254, sY255) a ZFY/ZFX va­la­mint az SRY-ré­gi­ó­i­ban az 1. áb­rán fel­tün­te­tett STS-szek­ven­ci­á­kat fi­gye­lem­be vé­ve PCR-amp­li­fi­ká­ció tör­tént (24). Az SRY, ZFY ré­gi­ók bel­ső DNS-kont­roll­ként sze­re­pel­nek a vizs­gá­lat­ban, hi­szen nem érin­tet­tek a sper­ma­to­ge­ne­zis fo­lya­ma­tá­ban.

 

Pár­hu­za­mo­san a pá­ci­en­sek DNS-min­tái mel­lett po­zi­tív kont­roll re­ak­ci­ó­kat egész­sé­ges fér­fiak ge­no­mi­kus DNS-én vé­gez­tünk, míg ne­ga­tív kont­rol­lként női DNS-t hasz­nál­tunk.

 

Az MTHFR-gén ge­no­ti­pi­zá­lá­sa al­léls­pe­ci­fi­kus pri­me­rek­kel tör­tént a PCR-amp­li­fi­ká­ció so­rán i-Cycler, BIO-RAD ké­szü­lék­kel a kö­vet­ke­ző kö­rül­mé­nyek kö­zött: 1. 95C 5 perc  2. D: 94C 1 perc A: 65C 1 perc P: 72C 1 perc PCR cik­lusszám 30.

 

Kom­bi­nál­va  az  5’ C pri­mer  5’AAG­GA­GA­AGGTGTCTGCGGGCGc3’; és az 5’ T pri­mert 5’AAG­GA­GA­AGGTGTCTGCGGGCGt3’ kü­lön-kü­lön re­ak­ci­ó­ban a 3’ R: 5’AA­GATCCCGGG­GAC­GATGGGG3’ pri­mer­rel, me­lyek kü­lön re­ak­ci­ók­ban egy­ér­tel­mű­en azo­no­sít­ják az adott ge­no­tí­pust.

 

Ered­mé­nyek

A 178 pá­ci­ens kö­zül a vizs­gá­la­tok so­rán 8 eset­ben ta­lál­tunk Y-kro­mo­szó­ma-mik­ro­de­lé­ci­ót. Ezek lo­ka­li­zá­ci­ó­it az 1. táb­lá­zat­ban fog­lal­tuk össze. Egy eset­ben ta­pasz­tal­tuk a tel­jes AZF-ré­gió hi­á­nyát, míg há­rom pá­ci­ens ese­té­ben az AZFb (sY127, sY134) STS-k nem vol­tak de­tek­tál­ha­tók va­la­mint négy eset­ben ta­lál­koz­tunk AZFc (sY254, sY255) mik­ro­de­lé­ci­ót hor­do­zó DNS-min­ták­kal. (1. táblázat)

 

A mik­ro­de­lé­ci­ós gya­ko­ri­ság frek­ven­ci­á­ja az in­fer­ti­lis cso­port­ban 4,5%-nak adó­dott. Ha azon­ban csak a szű­kebb non obst­ruk­tív azo­os­per­mi­á­ban szen­ve­dő fér­fi­ak cso­port­ját vesszük fi­gye­lem­be, ahol az összes de­lé­ci­ós min­tá­za­tot ná­luk ta­lál­tuk, ez az ér­ték meg­kö­ze­lí­ti a 14%-ot.

 

Hogy  az  ér­dek­lő­dés  kö­zép­pont­já­ba  ke­rült MTHFR-gén-po­li­mor­fiz­mus  sze­re­pét  vizs­gál­has­suk, a 178 in­fer­ti­li­tás prob­lé­má­já­val küsz­kö­dő fér­fi vér­min­tá­já­ból az Y-kro­mo­szó­ma-mik­ro­de­lé­ci­ón túl MTHFR C677T mu­tá­ci­ó­a­na­lí­zist is vé­gez­tünk.

 

A fen­ti pá­ci­enscso­port 43,1%-a mu­ta­tott nor­mál C/C ge­no­tí­pust, míg 39,5%-a he­te­ro­zi­gó­ta C/T-t és 17,3 % ered­mé­nye­zett ho­mo­zi­gó­ta T/T ge­no­tí­pust, szem­ben az­zal a 178 ta­gú fer­ti­lis fér­fi­kont­rollcso­port­tal, amelyben a T/T al­lél gya­ko­ri­sá­ga mind­össze  8,6%  míg  a  C/C és  a  C/T  al­lé­lok  frek­ven­ci­á­ja  38,4%, és 53%-ban  nem  mu­ta­tott ilyen mér­té­kű el­té­rést.

 

Meg­be­szé­lés

Az In­té­ze­tünk­ben vég­zett Y-kro­mo­szó­mamik­ro­de­lé­ció-vizs­gá­la­tok a ha­zai idi­o­pát­i­ás azoo- és oli­go­zo­os­per­mi­á­ban szen­ve­dő  fér­fipo­pu­lá­ció Y-kro­mo­szó­ma-de­lé­ciójának gya­ko­ri­sá­gá­ról ad fel­vi­lá­go­sí­tást, ami a fen­ti ada­to­kat fi­gye­lem­be vé­ve 4,5%-nak bi­zo­nyult.

 

Az Y-kro­mo­szó­mamik­ro­de­lé­ció gya­ko­ri­sá­gát 1–55% kö­zött je­le­ní­tet­ték meg ko­ráb­bi ta­nul­má­nyok (4). En­nek a je­len­tős el­té­rés­nek az okai le­hetnek az el­té­rő be­teg­vá­lasz­tá­si szem­pon­tok, de elv­ben et­ni­kai és föld­raj­zi té­nye­zők sem zár­ha­tók ki. A kü­lön­bö­ző la­bo­ra­tó­ri­u­mi meg­kö­ze­lí­té­si mó­dok is el­té­rő ered­mé­nyek­hez ve­zet­het­nek. Mun­kánk­ban  fi­gye­lem­be  vet­tük  az  Eu­ró­pai And­ro­ló­gi­ai Aka­dé­mia aján­lá­sa­it (24), és az STS pri­me­rek meg­vá­lasz­tá­sát is en­nek meg­fe­le­lő­en vé­gez­tük. A de­lé­ciófrek­ven­cia a ma­gyar azo­o­sper­mi­ás egyé­nek­nél ha­son­ló a fentem­lí­tett eu­ró­pai ta­nul­má­nyok­hoz.

 

Az Y-kro­mo­szó­mamik­ro­de­lé­ció di­ag­nó­zisa ese­tén az  egyet­len ha­té­kony ke­ze­lés az ICSI va­la­mint a TE­SE, de ezek a be­a­vat­ko­zá­sok sem jár­nak min­dig ered­ménnyel (10).

 

Te­kin­tet­tel ar­ra, hogy a mik­ro­de­lé­ci­ót hor­do­zó fér­fi­ak nagy ré­sze ICSI-re ke­rül, alap­ve­tő kö­ve­tel­mény, hogy a pá­ro­kat fel­vi­lá­go­sít­suk az átö­rö­kí­tés esé­lye­i­ről (716). Az and­ro­ló­gus fel­ada­ta, hogy a kó­ros sper­ma­képű be­te­ge­ket a ge­ne­ti­kai ta­ná­csa­dók­ba irá­nyít­sa, ahol a kli­ni­kai ada­tok alap­ján el­vé­g­zen­dő a szük­sé­ges  ge­ne­ti­kai vizs­gá­lat. 

 

Meg­döb­ben­tő az a meg­fi­gye­lés, hogy a med­dőfér­fi pá­ci­en­sek bi­zo­nyos ese­te­i­ben há­rom hó­na­pos, fol­sav­val tör­té­nő ke­ze­lé­se után a sper­mi­um­szám és a sper­mi­ummo­ti­li­tás je­len­tős nö­ve­ke­dé­se ta­pasz­tal­ha­tó. Kül­föl­di ada­tok alap­ján az in­fer­ti­li­tást mu­ta­tó fér­fi­ak cso­port­já­ban két­szer olyan gyak­ran for­dul elő a C677T pont­mu­tá­ció, mint a fer­ti­lis kont­rollcso­port­ban. Ezek a meg­fi­gye­lé­sek ve­tik fel azt a kér­dést, hogy va­jon mi­lyen sze­re­pet ját­szik az MTHFR gén­ter­mék a fér­fiste­ri­li­tás pa­to­ló­gi­á­já­ban?

 

Is­me­re­tes hogy a fol­sav-bi­o­szin­té­zis fo­lya­ma­tá­ban a me­ti­lén-tet­ra­hid­ro-fol­sav-re­duk­táz en­zim ka­ta­li­zá­ja az 5,10-me­ti­lén-tet­ra­hid­ro-fol­sav re­duk­ci­ó­ját 5-me­ti­lén-tet­ra­hid­ro-fol­sav­vá. A me­ti­lén-tet­ra­hid­ro-fol­sav-re­duk­táz en­zi­met kó­do­ló gén­ben (MTHFR) be­kö­vet­ke­tett C677T pont­mu­tá­ció je­len­tő­sen csök­ken­ti az en­zim ak­ti­vi­tá­sát (2). A mu­tá­ci­ót hor­do­zó gén­ter­mék en­zi­mak­ti­vi­tá­sa 35%-kal csök­ken a he­te­ro­zi­gó­ták, míg 70%-kal a ho­mo­zi­gó­ták ese­té­ben (3).

 

Ben­zold és m­t­sai (2) szá­má­ra 250 in­fer­ti­lis fér­fi és 200 kont­rollpá­ci­ens vizs­gá­la­ta állt a ren­del­ke­zé­sük­re. Az in­fer­ti­lis cso­port­ban az al­lé­lok gya­ko­ri­sá­ga C/C 44,7% a C/T 36,5% a kont­roll cso­port­ban a C/C 46%, míg a C/T 44,5% volt. Ez­zel szem­ben a T/T al­lél­gya­ko­ri­ság je­len­tő­sen el­tért a két vizs­gált cso­port kö­zött. Az in­fer­ti­lis cso­port 18,8%-a hor­do­zott ho­mo­zi­gó­ta T/T ge­no­tí­pust, szem­ben a mind­össze 9,5%-ot mu­ta­tó kont­rollcso­port­tal (2). A fen­ti ered­mé­nyek azt su­gall­ják, hogy az MTHFR gén­ter­mék­nek sze­re­pe van a fér­fiin­fer­ti­li­tás pato­ge­ne­zi­sé­ben.

 

Az  ál­ta­lunk  el­vég­zett  MTHFR-gén­po­li­mor­fiz­mus-vizs­gá­la­tok kor­re­lál­nak a kül­föl­di  ered­mé­nyek­kel.
Nem le­het tud­ni, hogy va­jon a vér fol­savszint­jé­nek csök­ke­né­se, vagy a meg­nö­ve­ke­dett ho­mo­cisz­te­inkon­cent­rá­ció fe­le­lős a csök­kent fér­fifer­ti­li­tá­sért? 

 

Ér­de­kes az a meg­fi­gye­lés hogy az ősi­var­sej­tek­ben nagy kon­cent­rá­ci­ó­ban de­tek­tál­ha­tó a p53 fe­hér­je, amely po­ten­ci­á­lis in­duk­to­ra az apop­to­ti­kus ese­mé­nyek be­in­du­lá­sá­nak (323), és előidézi a csí­ra­sej­tek apop­tó­zi­sát. A Fas szisz­té­ma a tes­tis­ben azo­no­sí­tott pa­rac­rin szig­nált­ransz­duk­ci­ós kasz­kád, amely a Ser­to­li-sej­tek­ben exp­resszá­ló­dó FasL szig­nál­lal ké­pes apop­tó­zist in­du­kál­ni a csí­ra­sej­tek­ben (14). Mi­vel a tes­ti­cu­la­ris csí­ra­sej­tek apop­tó­zi­sa né­hány gén funk­ci­ó­ja ál­tal de­ter­mi­nált fo­lya­mat, to­váb­bi mo­le­ku­lá­ris ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­tok se­gít­he­nek a tes­ti­cu­la­ris sej­tek ab­nor­má­lis apop­tó­zi­sá­nak, il­let­ve an­nak ki­vál­tó oká­nak meg­fej­té­sé­ben, va­la­mint a fol­sav-re­gu­lá­ció ha­tás­me­cha­niz­mu­sá­nak ki­de­rí­té­sé­ben (19). Óri­á­si je­len­tő­sé­ge le­het a te­rá­pi­ás gya­kor­lat­ban a fol­sav-kiegészítés al­kal­ma­zá­sá­nak az MTHFR C677T ge­no­tí­pu­sú ho­mo-, il­let­ve he­te­ro­zi­gó­ta ste­ril fér­fi­ak ese­té­ben. A fol­savpót­lás vi­lág­szer­te el­ter­jedt, eme­li a vér fol­savszint­jét, és egyút­tal csök­ken­ti a ho­mo­cisz­te­inszin­tet is. Fol­sav pót­lás ugyan­ak­kor B12 vi­ta­min­hi­ány­nak tu­laj­do­nít­ha­tó ana­e­mi­a ­tü­ne­te­it is el­fed­he­ti, mely­nek kö­vet­kez­té­ben ir­re­ver­zi­bi­lis ne­u­ro­ló­gi­ai ká­ro­so­dá­sok kö­vet­kez­het­nek be. Enn­él­fog­va az MTHFR T/T ho­mo­zi­gó­ta, fol­sav­val szupp­le­men­tált fér­fi­ak  ese­te­i­ben elő­ze­tes vér­kép­vizs­gá­lat ja­va­solt, és szük­ség ese­tén a B12-szint is mo­ni­to­ri­zá­lan­dó.

 

Irodalomjegyzék:1. Bar-Shi­ra May­mon B, Paz GE. és mtsai: Ma­tu­ra­ti­on phe­noty­pe of Ser­to­li cells in tes­ti­cu­lar bi­op­si­es of azo­os­per­mic men. Hum. Rep­rod., 15. 101–105. 2000
2. Ben­zold G, Lan­ge M, Ralf UP.: Ho­mozy­go­us Methy­le­ne tet­rahyd­ro­fo­la­te re­duc­ta­se C677T mu­ta­ti­on and ma­le in­fer­ti­lity. N. Engl. J. Med., 344. 1172-3. 2001
3. Clar­ke PGH: De­ve­lop­men­tal cell de­ath: mor­fo­lo­gi­cal di­ver­sity and mul­tip­le me­cha­nisms. Anat. Embr­yol 181. 195-213. 1990
4. Fo­res­ta C, Fer­lin A, Ga­rol­la A. és mtsai: High fre­qu­ency of well-de­fi­ned Y-chro­mo­so­me de­le­ti­ons in idi­o­pat­hic Ser­to­li cell-only syndro­me. Hum. Rep­rod., 13. 302–307. 1998
5. Eva­lu­a­ti­on of azo­os­per­mic ma­le: Prac­ti­ce Com­mit­tee of the Ame­ri­can So­ci­ety for Rep­ro­duc­ti­ve Me­di­ci­ne and So­ci­ety for Ma­il Rep­ro­duc­ti­on and Uro­logy. Fer­ti­lity and Ste­ri­lity 90. 3. 2008
6. Ha­u­ser R, Bot­chan A, Amit A. és mtsai: Mul­tip­le tes­ti­cu­lar samp­ling in non-obst­ruc­ti­ve azo­os­per­mia – is it ne­ces­sary? Hum. Rep­rod., 13. 3081–3085. 1998
7. Ka­ra­er A, Ka­ra­er K. és mtsai: Y chro­mo­so­me azo­os­per­mia fac­tor re­gi­on mic­ro­de­le­ti­ons and re­cur­rent preg­nancy loss : Am. J Obs­tet Gyne­col 199. 662e1-662e5. 2008
8. Kle­i­man SE, Yo­gev L, Gam­zu R. és mtsai: The prog­nos­tic ro­le of the ex­tent of Y mic­ro­de­le­ti­on on sper­ma­to­ge­ne­sis and ma­tu­rity of Ser­to­li cells. Hu­man Rep­ro­duc­ti­on, 16. 3. 399-402. 2001
9. Kiss-Lász­ló Zsu­zsan­na, Hor­váth Eme­se, Szöl­lô­si Já­nos és Sza­bó Já­nos: Az Y kro­mo­szó­ma mik­ro­de­lé­ció vizs­gá­la­tok azoo és oli­go­zo­os­per­mi­ás fér­fi­ak­ban. Ma­gyar And­ro­ló­gia 8. 9-11. 2003
10. Kra­usz C, Bus­sa­ni-Man­tel­lo­ne C, Gran­chi S. és mtsai: Scre­e­ning for mic­ro­de­le­ti­ons of Y chro­mo­so­me ge­nes in pa­ti­ents un­der­go­ing int­racy­top­las­mic sperm in­jec­ti­on. Hum. Rep­rod., 14. 1717–1721. 1999
11. Kra­usz C, Qu­in­ta­na-Mur­ci S. McEl­re­a­vey, K.: Prog­nos­tic va­lue of Y de­le­ti­on analy­sis: What is the cli­ni­cal prog­nos­tic va­lue of Y chro­mo­so­me mic­ro­de­le­ti­on analy­sis? Hum. Rep­rod., 15. 1431–1434. 2000
12. Lahn BT and Pa­ge DC.: Func­ti­o­nal co­he­ren­ce of the hu­man Y chro­mo­so­me. Sci­en­ce, 278. 675–680. 1997
13. Lar­sen LF, Meyts ER-D, Lef­fers H. és mtsai: Mic­ro­de­le­ti­on of the AZ­Fa re­gi­on of chro­mo­so­me Y as­so­ci­a­ted with mo­de­ra­te oli­go­zo­os­per­mia. In Pro­ce­e­dings of the 11th Eu­ro­pe­an Works­hop on Mo­le­cu­lar and Cel­lu­lar En­doc­ri­no­logy of the Test­is. Imp­ri­me­rie de l’Uni­ver­si­té de Ren­nes 1, Bre­tag­ne, Fran­ce. 2000
14. Lee J, Rich­burg JH, Yo­un­kin SC, Bo­e­kel­he­i­de K.: The Fas system is a key re­gu­la­tor of germ cell apop­to­sis in the test­is. En­doc­ri­no­logy 138. 2081-2088. 1997
15. Mil­ler SA, Dykes DD, Po­lesky HF.: A simp­le sal­ting out pro­ce­du­re for ext­rac­ting DNA from hu­man nuc­le­a­ted cells. Nuc­le­ic Acids Re­se­arch 16. 1215. 1988
16. Pa­ge DC, Sil­ber S and Brown L.: Men with in­fer­ti­lity ca­u­sed by AZFc de­le­ti­on can pro­du­ce sons by int­racy­top­las­mic sperm in­jec­ti­on, but are li­kely to trans­mit the de­le­ti­on and in­fer­ti­lity. Hum. Rep­rod., 14. 1722–1726. 1999
17. Qu­il­ter CR, Sven­ne­vik EC. és mtsai: Cyto­ge­ne­tic and Y chro­mo­so­me mic­ro­de­le­ti­on scre­e­ning of a ran­dom gro­up of in­fer­ti­le ma­les. Fer­ti­lity and Ste­ri­lity 79. 2. 2003
18. Re­port on op­ti­mal eva­lu­a­ti­on of the in­fer­ti­le ma­le: The Ma­il In­fer­ti­lity Best Prac­ti­ce Po­licy Com­mit­tee of the Ame­ri­can Uro­lo­gi­cal As­so­ci­a­ti­on. Fer­ti­lity and Ste­ri­lity 86.4. 2006
19. RPM Ste­e­gers-The­u­nis­sen, SC Smith, EAP Ste­e­gers, LJ Gu­il­bert, PN Ba­ker: Fo­la­te af­fects apop­to­sis in hu­man trop­hob­las­tic cells. Bri­tish Jo­ur­nal of Obst­ret­rics and Gyna­e­co­logy. 107. 1513-1515. 2000
20. Pat­rat C, Bi­en­ve­nu T. és mtsai: Cli­ni­cal da­ta and pa­rent­ho­od of 63 in­fer­ti­le and Y-mic­ro­de­le­ted men. Fer­ti­lity and Ste­ri­lity 90. 1. 2008
21. Sil­ber SJ, Alag­ap­pan R, Brown LG and Pa­ge DC.: Y chro­mo­so­me de­le­ti­ons in azo­os­per­mic and se­ve­rely oli­go­zo­os­per­mic men un­der­go­ing int­racy­top­las­mic sperm in­jec­ti­on af­ter tes­ti­cu­lar sperm ext­rac­ti­on. Hum. Rep­rod., 12. 3332–3337. 1998
22. Si­mo­ni M, Gro­moll J, Dwor­nic­zak B. mtsai: Scre­e­ning for the Y chro­mo­so­me in­vol­ving the DAZ (de­le­ted in azo­os­per­mia) ge­ne in azo­os­per­mia and se­ve­re oli­go­zo­os­per­mia. Fer­ti­lity and Ste­ri­lity 67. 542–547. 1997
23. Swarcz D, Gold­fin­ger N, Rot­ter V.: Exp­res­si­on of p53 pro­te­in in sper­ma­to­ge­ne­sis is con­fi­ned to the tet­rap­lo­id pachy­te­ne pri­mary sper­ma­tocy­tes. On­co­ge­ne 8. 1487-1494. 1993
24. Tóth A, Er­dei E. és mtsai: A med­dô fér­fi­ak Y kro­mo­szó­ma mik­ro­de­lé­ció vizs­gá­la­tá­val szer­zett el­sô ha­zai ta­pasz­ta­la­ta­ink. Ma­gyar Nô­or­vo­sok Lap­ja 65. 307-311. 2002
25. Vogt PH, Edel­mann A, Kirsch S. és mtsai: Hu­man Y chro­mo­so­me azo­os­per­mia fac­tors (AZF) map­ped to dif­fe­rent sub­re­gi­ons in Yq11. Hum. Mol. Ge­net., 5. 933–943. 1996

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!