Szaladnak a spermák?

Nagy költônkre hi­vat­koz­va („vét­ke­sek közt cin­kos, aki né­ma”) azért há­bor­gok, mert a nyelv­ron­tók egy­re sza­po­ro­dó gya­ko­ri­ság­gal ne­ve­zik a sper­mi­u­mo­kat sper­má­nak. Ezt a vét­sé­get be­te­gek, or­vo­sok, and­ro­ló­gu­sok, ál­lí­tó­la­gos sza­kértôk és....


Szerző: Be­ré­nyi Mi­hály

Nagy költônkre hi­vat­koz­va („vét­ke­sek közt cin­kos,  aki  né­ma”)  azért  há­bor­gok,  mert  a nyelv­ron­tók  egy­re  sza­po­ro­dó  gya­ko­ri­ság­gal ne­ve­zik  a  sper­mi­u­mo­kat  sper­má­nak.  Ezt  a vét­sé­get be­te­gek, or­vo­sok, and­ro­ló­gu­sok, ál­lí­tó­la­gos sza­kértôk és gyógy­szer­is­mer­tetôk fo­ko­zó­dó gya­ko­ri­ság­gal kö­ve­tik el. Íme né­hány pél­da.

Vét­kes be­te­gek

Mit ta­nul­hat­tak bi­o­ló­gi­á­ból azok a fér­fi­ak – és ta­ná­csa­dó  or­vo­sok­kal  le­ve­lezô  fe­le­sé­ge­ik –, akik nem tud­ják, hogy a sper­ma (on­dó) fô ré­szét a né­hány mil­li­li­ter sper­map­laz­ma­al­kot­ja, to­váb­bá az ab­ban úsz­ká­ló sok mil­lió sper­mi­um (on­dó­sejt)?  El­ke­se­rítô vá­laszt ka­punk a Go­og­le-tól. 

Né­hány idé­zet:

„A sper­ma szám nö­ve­lé­sérôl va­la­ki tud va­la­mit?”
„Na­gyon ke­vés a sper­ma szá­mom.”
„A fér­jem­nek 30 mil­li­ós a sper­ma szá­ma.”
„A szer­ve­ze­tem el­le­na­nya­got ter­mel a sper­mák el­len.”
„12,6 mil­lió az élet­ké­pes sper­ma.”

Alig­ha ka­pott ta­ná­csot az az asszony, aki­nek a fér­je le­le­té­ben „a sper­ma mo­ti­li­tá­sa 27,9”.
A csúcs: „A fér­jem­nek nem volt sper­ma az on­dó­já­ban.”

Vét­kes ta­ná­csa­dó or­vo­sok

Nem min­dig a be­te­gek a hi­bá­sak e két szó, a sper­ma és a sper­mi­um je­len­té­sé­nek össze­ke­ve­ré­sé­ben. A ta­ná­csot adó or­vo­sok, pl. a Nôk Lap­ja és az In­for­Med sza­kértôi, nem ma­gya­ráz­zák meg a kér­dezôknek a té­ve­dé­sük lé­nye­gét, sôt, át­ve­szik a hi­bás szó­hasz­ná­la­tot, és ma­guk is hi­bá­san hasz­nál­ják. A bu­ta­ság ter­je­dé­sé­ért az or­vo­sok is fe­lelôsek. Az a bel­gyó­gyász is, aki ho­me­o­pá­ti­ás szert ja­va­sol a „sper­ma­szám nö­ve­lé­sé­re”, az az and­ro­ló­gus meg fo­ko­zot­tan, aki az azo­os­per­mi­át „sper­ma­hi­ány­nak” vé­li. Né­mi vi­gaszt je­lent, hogy egy-két be­teg már fi­gyel­mez­tet­te a le­ve­lezôtár­sa­it a hely­te­len szó­hasz­ná­lat­ra.

Vét­kes ku­ta­tók, tu­dós or­vo­sok, ál­la­tor­vo­sok

A vi­lág­há­ló se­gít­sé­gé­vel csak több éves ké­sés­sel ke­rült a sze­mem elé az a – ne­ves vi­dé­ki egye­te­mün­kön írt – ér­te­ke­zés, ame­lyet elôze­te­sen sok hoz­zá­értô szak­em­ber­nek kel­lett lát­nia, hi­szen a PhD volt a tét. Nem a kötôjel mi­att há­bo­rod­tam föl a „sper­ma-mo­ti­li­tás mé­ré­sé­nek” ol­va­sá­sa­kor, ha­nem azon, hogy ma­gas szín­vo­na­lú ér­te­ke­zés­ben is el le­het kö­vet­ni ek­ko­ra hi­bát, még­hoz­zá sok­szor. E „kis” fe­lü­le­tes­ség mi­att haj­la­mos va­gyok két­ség­be von­ni az el­is­me­rés­re mél­tó­an nagy tu­do­má­nyos ered­mé­nye­ket. Hí­res ál­lat­or­vo­si ku­ta­tó­in­té­ze­tek pá­lyáz­tak olyan pén­zért, ame­lyet „sper­ma­mo­ti­li­tás vizs­gá­la­tá­ra” kí­ván­tak for­dí­ta­ni. Má­sok az­zal fog­lal­ták össze az ered­mé­nye­i­ket, hogy az „A- és E-vi­ta­min nem ja­ví­tot­ta a sper­ma mo­ti­li­tá­sát és mor­fo­ló­gi­á­ját.” Tud ön­ál­ló­an mo­zog­ni a sper­ma? Van ha­tá­ro­zott alak­ja? A hi­bás szó­hasz­ná­lat ar­ra utal, hogy a mû va­la­mek­ko­ra ré­szét an­gol­ból for­dí­tot­ták.
Ku­ta­tá­si té­ma volt a „sper­ma moz­gá­sá­nak idô­tar­ta­ma” is. Iro­ni­kus meg­jegy­zé­sem: a sa­ját ere­jébôl moz­gás­ra kép­te­len sper­ma ad­dig mo­zog, amíg az in­sze­mi­ná­tor lö­työg­te­ti. E hi­bás ér­te­lem­ben hasz­nált sza­vak meg­je­len­tek az ál­lat­or­vo­si ren­delôkben is, hi­szen az egyik a komp­lex and­ro­ló­gi­ai vizs­gá­la­tai kö­zött a „szá­mí­tó­gé­pes sper­ma mo­ti­li­tás” vizs­gá­la­tát rek­lá­moz­za. Aki nem tud­ja a sper­ma és a sper­mi­um köz­ti kü­lönb­sé­get, mennyit ért­het az and­ro­ló­gi­á­hoz?

Vét­kes cé­gek

Egyik gyógy­szer­cég ma­gyar nyel­vû is­mer­tetôjé­ben ol­vas­ha­tó, hogy az ang­li­ai ki­rá­lyi kór­ház a sze­lén ha­tá­sát vizs­gál­ta a „sper­ma mo­ti­li­tá­sá­ra.” (Eny­hí­ti a hi­bát, hogy zá­ró­jel­ben hoz­zá­tet­ték: az on­dó­sej­tek ván­dor­lá­si ké­pes­sé­gé­re.) Li­ne­zo­lid ha­tó­a­nya­gú gyógy­szer prek­li­ni­kai vizs­gá­la­tá­nak szem­pont­jai kö­zött meg­ta­lál­hat­juk a „sper­ma­mo­ti­li­tást” is. „Sper­ma­képzô tu­bu­lu­sok­ról” is tu­dó­sí­ta­nak.” Ki­mu­tat­ták, hogy „du­tasz­te­rid sze­dé­se mel­lett csök­kent a sper­ma­szám, az össz-sper­ma­szám, az on­dó­tér­fo­gat és a sper­mi­u­mok mo­ti­li­tá­sa”, de „nem vál­to­zott a sper­ma kon­cent­rá­ció és a sper­ma mor­fo­ló­gi­á­ja”. A me­sa­la­zin vég­bél­kúp mel­lék­ha­tá­sai kö­zött van a „csök­kent sper­ma szám.” Tel­je­sen zagy­va a Q10 ko­en­zim ha­tá­sát is­mer­tetô mon­dat („ja­vít­hat­ja a sper­ma mo­ti­li­tá­sát, en­nek nor­má­lér­té­ke 50/ml”), hi­szen a nem lé­tezô sper­ma­mo­ti­li­tás­nak, de még más­nak sincs ilyen re­fe­ren­ci­a­ér­té­ke. A gyógy­sze­re­ken kí­vül áru­sí­ta­nak olyan ké­szü­lé­ket is, amely a „sper­ma mo­ti­li­tás vizs­gá­la­tá­ra” al­kal­mas, vagy olyan tesz­tet, amely­nek „el­vég­zé­se meg­mu­tat­ja, ha ala­csony az ivar­sej­tek szá­ma a sper­mi­um­ban.”

Vét­kes hi­va­tal­no­kok vagy a sza­kértôik

A sper­ma szó hi­bás hasz­ná­la­ta ak­kor kezd iga­zán jár­vány­sze­rû­en ter­jed­ni, ami­kor a hi­va­tal­no­ki nyelv­ben is meg­je­le­nik. Ki­vá­ló al­kal­mat kí­nál­nak az Eu­ró­pai Unió an­gol nyel­vû ál­lás­fog­la­lá­sa­i­nak ma­gyar, ne­tán köz­löny­ben meg­je­lenô for­dí­tá­sai. „Sper­mát kell gyûj­te­ni a mel­lék­he­re far­ki ré­szébôl vagy az on­dó­ve­ze­tékbôl, ame­lyet a sper­ma­mo­ti­li­tás és -mor­fo­ló­gia vizs­gá­la­tá­ra kell hasz­nál­ni”. Ide­je le­szö­gez­nünk: sper­ma nincs a fér­fi tes­té­ben, a sper­má­nak meg olyan alak­ja van, ami­lyen edény­be tesszük. Azok, akik an­gol­ból for­dí­ta­nak szak­szö­ve­get, azok­nak is­mer­ni­ük kel­le­ne a ma­gyar szak­ki­fe­je­zé­se­ket is.

Legfôbb vét­kes az an­gol sperm

 

Va­ló­szí­nû, hogy eze­kért a ma­gyar or­vo­si nyelv el­len el­kö­ve­tett bû­nö­kért az on­dót, ma­got is je­lentô an­gol ’sperm’ a fôfe­lelôs. An­gol nyel­vû sza­ki­ro­da­lom­ban gya­ko­ri és el­fo­ga­dott a sperm co­unt, sperm mo­ti­lity, sperm morp­ho­logy. Ho­gyan de­fi­ni­ál­ják ezek­ben a sperm je­len­té­sét az an­gol szó­tá­rak?
Sperm: Tiny or­ga­nisms in a man’s se­men that can swim up a wo­man’s va­gi­na and fer­ti­li­ze an egg. Sperm co­unt: a me­a­su­re­ment of how many sperm are con­ta­i­ned in a man’s se­men. To­tal sperm co­unt, or to­tal sperm num­ber, is the to­tal num­ber of sper­ma­to­zoa in the en­ti­re eja­cu­la­te.
A ma­gyar ér­tel­mezô szó­tár meg­ha­tá­ro­zá­sa sze­rint a sper­ma a hím ivar­mi­ri­gyek ter­mé­ke­nyítô vá­la­dé­ka. Vi­lá­gos: az an­gol sperm ma­gya­rul sper­mi­u­mot (is) je­lent, el­len­ben a ma­gyar sper­ma nem azo­nos a sper­mi­um­mal. Édes anya­nyel­vünk már így is elég­gé elan­go­lo­so­dott. Ne ve­gyük át eze­ket a hi­bás, fél­re­ért­hetô an­gol ki­fe­je­zé­se­ket! Ezt min­da­zok­nak tud­ni­uk kel­le­ne, akik sa­ját cél­juk­ra vagy má­sok okí­tá­sá­ra an­gol szö­ve­get for­dí­ta­nak ma­gyar­ra. Nem le­het meg­be­csül­ni, hány or­vos­nak, ál­lat­or­vos­nak, gyógy­sze­rész­nek és új­ság­író­nak kel­le­ne most szé­gyen­kez­ve el­pi­rul­nia.

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!