Bevérzett hydrokele sürgősségi ellátása

Hydro­ke­lérôl a he­re tu­ni­ca va­gi­na­li­sá­nak vis­ce­ra­lis és pa­ri­e­ta­lis le­me­ze kö­zött fel­hal­mo­zó­dó kó­ros mennyi­sé­gû fo­lya­dék ese­tén be­szé­lünk. A 70 éves fér­fi­be­teg je­len vizs­gá­la­tá­ra két he­te tar­tó lá­zas ál­la­pot, a he­re­zacs­kó fér­fi­fej­nyi­re va­ló...


Szerző: Var­ga Dá­ni­el Tóth Sán­dor Ár­pád Flas­kó Ti­bor Be­nyó Má­tyás

Hydro­ke­lérôl a he­re tu­ni­ca va­gi­na­li­sá­nak vis­ce­ra­lis és pa­ri­e­ta­lis le­me­ze kö­zött fel­hal­mo­zó­dó kó­ros mennyi­sé­gû fo­lya­dék ese­tén be­szé­lünk.  A  70  éves  fér­fi­be­teg  je­len  vizs­gá­la­tá­ra két he­te tar­tó lá­zas ál­la­pot, a he­re­zacs­kó fér­fi­fej­nyi­re va­ló meg­na­gyob­bo­dá­sa, vá­la­dé­ko­zá­sa mi­att ke­rült sor. A scro­tu­mon te­nyér­nyi te­rü­le­ten nec­ro­sis volt meg­fi­gyel­hetô. A ma­gas gyul­la­dá­sos pa­ra­mé­te­rek mi­att a bal ol­da­li scro­tum­fél sürgôsség­gel tör­ténô fel­tá­rá­sa és nec­rec­to­mi­á­ja mel­lett dön­töt­tünk. A nagy mennyi­sé­gû vé­ral­va­dé­kot (1500gr) és gennyet (1200ml) eva­ku­ál­tunk, a hydro­ke­le­zsá­kot átöb­lí­tet­tük. An­ti­bi­o­ti­ku­ma­dás mel­lett a scro­tum re­ak­ci­ó­men­te­sen gyó­gyult. Bár a hydro­ke­le be­nig­nus el­vál­to­zás,  a  be­teg­ség  sú­lyos  szövôdmé­nyek­kel is jár­hat. Ezen szövôdmé­nyek me­gelôzé­sé­nek ér­de­ké­ben a hydro­ke­le mel­lett fel­lépô lá­zas, fáj­da­lom­mal vagy hir­te­len meg­na­gyob­bo­dás­sal já­ró tü­ne­tek ese­tén mi­elôbbi or­vos­hoz for­du­lás szük­sé­ges. Amennyi­ben a hydro­ke­le di­ag­nó­zi­sa  bi­zony­ta­lan,  vagy  komp­li­ká­ci­ó­ja szep­szis for­má­já­ban nyil­vá­nul meg, ügye­le­ti el­lá­tást is igé­nyel­het.

BE­VE­ZE­TÉS

Hydro­ke­lérôl a he­re tu­ni­ca va­gi­na­li­sá­nak vis­ce­ra­lis és pa­ri­e­ta­lis le­me­ze kö­zött fel­hal­mo­zó­dó kó­ros mennyi­sé­gû fo­lya­dék ese­tén be­szé­lünk. Kon­ge­ni­tá­lis vagy sze­kun­der mó­don ala­kul­hat ki. A sze­kun­der for­mát gyul­la­dás, tra­u­ma, da­ga­na­tos fo­lya­mat vagy me­gelôzô mû­tét vált­ja ki. Egyik leggya­ko­ribb iat­ro­gén oka a va­ri­co­ke­lec­to­mia, mely­nek kü­lön­bözô mû­té­ti meg­ol­dá­sai ese­tén más-más arány­ban for­dul elô (Jung­wirth, 2012). Fel­te­hetôen a me­sot­hel ál­tal ter­melt szal­ma­sár­ga, ala­csony fe­hér­je­tar­tal­mú, zsír­csep­pe­ket tar­tal­ma­zó fo­lya­dék ki­vá­lasz­tó­dá­sa és fel­szí­vó­dá­sa kö­zöt­ti di­na­mi­kus egyen­súly fel­bo­ru­lá­sa ve­zet an­nak fel­sza­po­ro­dá­sá­hoz.
A hydro­ke­le le­het egy- vagy két­ol­da­li. Az érin­tett ol­da­lon a scro­tum bôre ki­si­mult, fo­lya­dék­gyü­lem ész­lel­hetô fi­zi­ká­lis vizs­gá­lat so­rán, a he­re bal­lo­tál­ha­tó. Az el­vál­to­zás nagy­sá­ga vál­to­zó, el­ha­nya­golt ese­tek­ben akár em­ber­fej­nyi mé­ret­ûre is megnôhet. Ult­ra­hang-vizs­gá­lat so­rán fo­lya­dék­fel­sza­po­ro­dást lá­tunk a he­re kö­rül, mely echo­men­tes sáv­ként je­le­nik meg a ké­pen. Ez a vizs­gá­lat a kü­lön­bözô scro­ta­lis kór­ké­pektôl va­ló dif­fe­ren­ci­á­lás­ban  is  se­gít­sé­get  nyújt­hat  (Tóth, 2014).
An­nak el­len­ére, hogy be­nig­nus el­vál­to­zás, és se­bé­szi meg­ol­dá­sa elek­tív mû­tét se­gít­sé­gé­vel tör­té­nik, a be­teg­ség sú­lyos szövôdmé­nyek­kel is jár­hat. Eset­be­mu­ta­tá­sunk so­rán egy ilyen, szö­vôdmé­nyes  hydro­ke­le  el­lá­tá­sát  sze­ret­nénk  be­mu­tat­ni.

ESET­IS­MER­TE­TÉS

A 70 éves fér­fi­be­teg anam­né­zi­sé­ben kró­ni­kus obst­ruk­tív tüdôbe­teg­ség, an­gi­na pec­to­ris, isz­ké­mi­ás szív­be­teg­ség, kar­di­á­lis de­kom­pen­zá­ció és hyper­ten­sio  sze­re­pelt.  Or­vo­si  vizs­gá­la­ta  je­len meg­je­le­nés elôtt utol­já­ra 15 év­vel ko­ráb­ban volt, ami­kor bal ol­da­lon lá­gyék­sérv gya­nú­ját áll­apí­tot­ták meg, en­nek to­váb­bi ki­vizs­gá­lá­sa se­bé­sze­ten nem tör­tént meg. A be­teg vizs­gá­la­tá­ra a hoz­zá­tar­to­zók ké­ré­sé­re ke­rült sor, há­zi­or­vo­si be­u­ta­ló­val ügye­le­ti idôben két he­te tar­tó lá­zas ál­la­pot, a he­re­zacs­kó meg­na­gyob­bo­dá­sa, vá­la­dé­ko­zá­sa mi­att. Há­zi­or­vo­sa két­faj­ta an­ti­bi­o­ti­ku­mot is al­kal­ma­zott, de a láz nem csök­kent. A be­te­get a Sürgôssé­gi Be­te­gel­lá­tó Osz­tály ja­vas­la­tá­ra köz­vet­le­nül ügye­le­ti am­bu­lan­ci­ánk­ra szál­lí­tot­ták. Fel­vé­te­le­kor  fér­fi­fej­nyi  scro­tu­mot  ész­lel­tünk, azon  te­nyér­nyi  te­rü­le­ten  nec­ro­sis  volt  meg­fi­gyel­hetô, melybôl bar­nás genny szi­vár­gott (1. ábra).  A  he­re  sú­lyos,  fe­szes  volt,  hype­ra­e­mia nél­kül. A bal ol­da­li in­gu­i­na­lis csa­tor­na is rész­ben ki­töl­tött, ne­he­zen vizs­gál­ha­tó volt. UH-vizs­gá­lat so­rán a bal ol­da­li scro­tum­ban he­re nem volt azo­no­sít­ha­tó az azt ki­töltô kis­sé hi­pe­re­cho­gén kép­lettôl, me­lyet echo­dú­sabb fo­lya­dék vett kö­rül. A bi­zony­ta­lan UH kép és a ko­ráb­ban le­írt lá­gyék­sérv in­do­kol­ta se­bé­sze­ti kon­zí­li­um ké­ré­sét, amely a lá­gyék­csa­tor­nák ala­pos vizs­gá­la­ta alap­ján a lá­gyék­sérv le­hetôsé­gét ki­zár­ta. Te­kint­ve a scro­tum­ból szi­vár­gó gennyet, az emel­ke­dett C-re­ak­tívp­ro­te­in-szin­tet (212,6 mg/l) és fe­hér­vér­sejt-szá­mot (10,05 G/l), a bal ol­da­li scro­tum­fél sürgôsség­gel tör­ténô fel­tá­rá­sa és nec­rec­to­mi­á­ja mel­lett dön­töt­tünk. A nec­ro­ti­cus te­rü­let­re rá­metsz­ve rend­kí­vül vas­kos fa­lú hydro­ke­le­zsák­ba ju­tot­tunk.  Ezt  1500 g  vé­ral­va­dék  és  1400 ml genny töl­töt­te ki, me­lyet eva­ku­ál­tunk (2. ábra) (3. ábra) (4. ábra). A nec­ro­ti­cus te­rü­let nagy ba­bér­le­vél-alak­ban ki­metsz­hetô volt, nem ter­jedt lap sze­rint a scro­tum bôre alatt. A hydro­ke­le­zsák köz­vet­len fa­la, a tu­ni­ca va­gi­na­lis pa­ri­e­ta­lis, ujj­nyi vas­tag volt, és a scro­tum bôrétôl a sú­lyos gyul­la­dás mi­att nem le­he­tett le­vá­lasz­ta­ni. A hydro­ke­le­zsá­kot hid­ro­gén-pe­ro­xid­dal, majd be­ta­din­nal több­ször átöb­lí­tet­tük, ez­után pe­dig a mû­té­ti te­rü­le­tet tisz­ta seb­szé­lek­kel, két drén fel­ett la­zán zár­tuk. A hydro­ke­le­zsák fa­lá­ból szö­vet­ta­ni vizs­gá­lat is tör­tént, mely ma­lig­ni­tást nem iga­zolt. An­ti­bi­o­ti­ku­ma­dás mel­lett a scro­tum re­ak­ci­ó­men­te­sen gyó­gyult,  a  be­teg  az  után­kö­ve­tés  so­rán  el­ren­delt kont­roll­vizs­gá­la­to­kon rend­sze­re­sen meg­je­lent, hoz­zá­tar­to­zók  kí­sé­re­té­ben.  Késôbbi­ek­ben  a hydro­ke­le­zsák el­tá­vo­lí­tá­sa ter­ve­zett elek­tív mû­tét so­rán.

MEG­BE­SZÉ­LÉS

A  hydro­ke­le  se­bé­szi  meg­ol­dá­sa  felnôttek­nél még  ma  is  a  gold  stan­dard  el­já­rás.  Azon hydro­ke­lé­vel di­ag­nosz­ti­zált fér­fi­ak­nál, akik­nél ma­lig­ni­tás  gya­nú­ja  fel­me­rül,  in­gu­i­na­lis  be­ha­to­lás aján­lott, mert így az on­dó­zsi­nór kip­re­pa­rá­lá­sá­val elôké­szít­het­jük az eset­le­ges or­chi­ec­to­mi­át. Gyer­me­kek hydro­ke­lé­jé­nek el­lá­tá­sa­kor az in­gu­i­na­lis be­ha­to­lást a pro­ces­sus va­gi­na­lis zá­rá­sa mi­att van szük­ség. Izo­lált hydro­ke­le ese­tén scro­ta­lis be­ha­to­lást al­kal­ma­zunk me­di­an  rap­he  vagy  trans­ver­sa­lis  uni­la­te­ra­lis in­ci­sio al­kal­ma­zá­sá­val (Tóth, 1979). Kü­lön­bözô tech­ni­ká­kat al­kal­maz­ha­tunk a hydro­ke­le bur­ká­nak mé­re­tétôl függôen, így pél­dá­ul az And­rews, a Win­kel­mann vagy a Lord-fé­le mû­té­tet, eze­ken fe­lül a von Berg­mann ne­vét vi­selô tar­to­zik még a gya­ko­ribb el­já­rá­sok kö­zé (Ri­o­ja, 2011).  Tech­ni­ká­tól  füg­get­le­nül,  a  hydro­ke­le zsák­já­nak meg­nyi­tá­sa nél­kül vá­laszt­juk el a scro­tum külsô ré­te­ge­it a tu­ni­ca va­gi­na­lis­tól.  A  hydro­ke­le  bur­ká­nak  ki­met­szé­se  (tu­ni­ca va­gi­na­lis pa­ri­e­ta­lis ré­szé­nek el­tá­vo­lí­tá­sa) jár a leg­jobb  hosszú­tá­vú  ered­mé­nyek­kel,  kü­lö­nö­sen igaz ez a rég­óta fenn­ál­ló, vas­tag fa­lú, lo­ku­lált ese­tek­re (Tóth, 1979). A mû­tét si­ke­res­sé­ge 90 és 100%  kö­zöt­ti.  Összes­sé­gé­ben  az  ese­tek  20%-ában lép fel komp­li­ká­ció – leggyak­rab­ban ha­e­ma­to­ma ala­kul ki, ezen­fe­lül in­fek­ció, vá­la­dé­ko­zás, ki­ú­ju­lás, a fu­ni­cu­lus sper­ma­ti­cus ere­i­nek sé­rü­lé­se, va­la­mint a mû­tét után kró­ni­kus fáj­da­lom for­dul elô. 
A mû­tét al­ter­na­tí­vá­ja a scle­rot­he­ra­pia, ami­kor a hydro­ke­le tar­tal­má­nak le­szí­vá­sa után a bu­rok­ba szkle­ro­ti­zá­ló anya­got jut­ta­tunk, amely le­het tet­ra­cik­lin,  fe­nol  vagy  al­ko­hol.  A  scle­rot­he­ra­pia leggya­ko­ribb mel­lék­ha­tá­sa a scro­ta­lis fáj­da­lom, né­ha lá­zas ké­mi­ai epi­didy­mo­or­chi­tis is ki­a­la­kul.  A  fer­ti­li­tás  csök­ke­né­se  to­váb­bi  szö­vôdmény­ként sze­re­pel­het (We­in, 2012). Min­de­zek el­len­ére pél­dá­ul  a  po­li­do­ka­nol­lal  tör­ténô  scle­ro­ti­zá­lást  össze­ha­son­lít­va  pla­ce­bó­val,  azt ha­tá­sos­nak ta­lál­ták a hydro­ke­le meg­ol­dá­sá­ban, és  ki­ú­ju­lás  is  csak  ke­vés  eset­ben  for­dult  elô (Lund, 2013).
Dif­fe­ren­ci­ál­di­ag­nosz­ti­kai szem­pont­ból szá­mos egyéb be­teg­ség szó­ba jö­het, mint pél­dá­ul az epi­didy­mi­tis acu­ta, az izo­lált or­chi­tis vagy or­chi­do­e­pi­didy­mi­tis, a he­re tra­u­mái, tu­mo­rai, va­la­mint az in­gu­i­na­lis her­nia. A fel­so­rol­ta­kon kí­vül a he­ré­ben fel­lépô rit­kább kór­ké­pek­re is gon­dol­nunk kell. A legfôbb se­gít­ség a he­lyes di­ag­nó­zis fel­ál­lí­tá­sá­ban az ult­ra­hang, mely­nek hasz­ná­la­tá­val 98%-os pon­tos­ság­gal el­kü­lö­nít­hetôek az int­ra­tes­ti­cu­la­ris és ext­ra­tes­ti­cu­la­ris fo­lya­ma­tok (Som­mers, 2014), to­váb­bá a CRP és a fe­hér­vér­sejt­szám vizs­gá­la­ta.
A je­len be­mu­ta­tott eset­hez ha­son­ló­an a rit­kább scro­ta­lis kór­ké­pek nem spe­ci­fi­kus tü­ne­te­ik és UH-ké­pen va­ló meg­je­le­né­sük mi­att dif­fe­ren­ci­ál­di­ag­nosz­ti­kai prob­lé­mát je­lent­het­nek. Ezek kö­zé tar­toz­hat a hi­a­li­nos kal­ci­fi­ká­ció, mely­nél in­kább  más  tér­fog­la­ló  fo­lya­ma­tok me­rül­het­nek fel a di­ag­nó­zis fel­ál­lí­tá­sa so­rán (Be­se­nyei, 2010; Be­nyó, 2012). A he­re rész­le­ges isz­ké­mi­ás in­fark­tu­sa is jár he­re­duz­za­nat­tal, szin­tén sürgôssé­gi kór­ké­pet je­lent­het, ilyen ese­tek­ben azon­ban a co­lor dopp­ler ult­ra­hang al­kal­ma­zá­sá­val ki­zár­ha­tó a hydro­ke­le je­len­lé­te (Be­lic­zay, 2012). Idôs be­te­gek he­re­tá­ji el­vál­to­zá­sai ese­tén ér­de­mes gon­dol­ni a mel­lék­he­re  ade­no­ma­to­id  tu­mo­rá­ra  is,  amely disz­lo­kál­ja a he­rét, és a scro­tum több cm-es meg­na­gyob­bo­dá­sát is okoz­hat­ja (Ös­tör, 2009).

KÖ­VET­KEZ­TE­TÉS

A hydro­ke­le be­nig­nus el­vál­to­zás, el­lá­tá­sa több­sé­gé­ben elek­tív mû­tét se­gít­sé­gé­vel tör­té­nik. A kór­kép sú­lyos szövôdmé­nyek­kel is jár­hat, mint ese­tünk­ben is lát­hat­tuk. Láz, hir­te­len je­lentôs tér­fo­gat­nö­ve­ke­dés, nec­ro­sis je­lei, vagy a bi­zony­ta­lan di­ag­nó­zis, ami­kor más he­re­fo­lya­mat (pl.: tor­sio) is fel­me­rül sürgôssé­gi fel­tá­rást in­do­kol­hat­nak.

 

Irodalomjegyzék:Be­lic­zay B., Mav­ro­ge­nis S. és mtsai: A he­re rész­le­ges isz­ké­mi­ás in­fark­tu­sos el­ha­lá­sa. Ma­gyar Uro­ló­gia, 2012. 24 (2):78–81 Be­nyó M., Mu­rá­nyi M. és mtsai: He­re­tu­mort után­zó kró­ni­kus gra­nu­lo­ma­to­sus or­chi­tis ese­te. Ma­gyar Uro­ló­gia, 2012. 24 (2):82–85 Be­se­nyei R., Be­nyó M. és mtsai: Scro­ta­lis mi­mik­ri – hya­li­nos cal­ci­fi­ca­tio a he­re­zacs­kó­ban. Ma­gyar Uro­ló­gia. 2010. 22 (3) 161–162 Jung­wirth A., Gi­werc­man A. és mtsai: Eu­ro­pe­an As­so­ci­a­ti­on of Uro­logy gu­i­de­li­nes on Ma­le In­fer­ti­lity: the 2012 up­da­te.” Eur Urol 2012. 62(2): 324–332 Lund L., Klos­ter A. és mtsa: The long-term ef­fi­cacy of hydro­ce­le tre­at­ment with as­pi­ra­ti­on and scle­rot­he­rapy with po­li­do­ca­nol com­pa­red to pla­ce­bo: a pros­pec­ti­ve, do­ub­le-blind, ran­do­mi­zed study. J Urol. 2014. 191(5):1347–1350. Ös­tör G., Tóth I. és mtsai: A mel­lék­he­re ade­na­o­ma­to­id tu­mo­ra. Ma­gyar Uro­ló­gia 2009. 21(4) 184–186. Ri­o­ja J., Sán­chez-mar­gal­lo F. M. és mtsai.: Adult hydro­ke­le and sper­ma­to­ce­le. BJU Int. 2011. 107(11):1852–1864. Som­mers D, Win­ter T.: Ult­ra­so­nog­raphy eva­lu­a­ti­on of scro­tal mas­ses. Ra­di­ol Clin North Am. 2014. 52(6):1265–1281. Tóth Cs.: Hydro­ke­le test­is új mû­té­ti meg­ol­dá­sa. Orv. He­til. 1979. 120, 207–208 Tóth Cs. szerk.: Uro­ló­gia. Me­di­ci­na, Bu­da­pest, 2014 We­in A. J., Ka­vo­us­si L. R. és mtsai: Camp­bell-Walsh uro­logy. El­se­vi­er Sa­un­ders, Phi­la­delp­hia, PA, 2012

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!