Be­szá­mo­ló a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág IX. Kong­resszu­sá­ról

Is­mét pa­ti­nás kör­nye­zet, Bu­da­pes­ten a Da­nu­bi­us Ho­tel Mar­git­szi­get adott ott­hont 2015. no­vem­ber 26-28 kö­zött a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág im­már ki­len­ce­dik al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett kong­resszu­sá­nak.


Szerző: Ros­ta Gá­bor

Is­mét pa­ti­nás kör­nye­zet, Bu­da­pes­ten a Da­nu­bi­us Ho­tel Mar­git­szi­get adott ott­hont 2015. no­vem­ber 26-28 kö­zött a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág im­már ki­len­ce­dik al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett kong­resszu­sá­nak.

A vál­to­zat­la­nul ma­gas ér­deklődést a nagy­szá­mú ha­zai elôadó, ne­ves kül­föl­di ven­dé­gek, egy­re több fi­a­tal kol­lé­ga és szá­mos ki­ál­lí­tó cég mu­tat­ta.

A kong­resszus egy­ben mér­föld­kö­vet is je­len­tett a ha­zai and­ro­ló­gia éle­té­ben, mi­vel a kong­resszus ke­re­tén be­lül egy­ben a tiszt­újí­tó köz­gyû­lés is meg­ren­de­zés­re ke­rült.


A meg­nyi­tót kö­vetô szek­ci­ó­ban döntôen az and­ro­ló­gi­ai mik­ro­se­bé­szet ke­rült fó­kusz­ba. Papp György pro­fesszor úr tör­té­ne­ti köz­le­mé­nyé­ben e spe­ci­á­lis mû­té­ti el­já­rás ha­zai elin­dí­tá­sá­ról tar­tott elôadást. Ko­pa Zsolt ta­nár úr a nem ta­pint­ha­tó int­ra­tesz­ti­ku­lá­ris ide­gen szö­ve­tek mik­ro­se­bé­sze­ti ke­ze­lé­sé­nek 2015-ös EAU-s szak­mai irány­el­ve­it, va­la­mint a Sem­mel­we­is Egye­tem Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ká­ján 2014-tôl vég­zett 13 mû­tét rész­le­te­it is­mer­tet­te. Kö­vet­kezô elôadá­sá­ban a he­re­visszér-tá­gu­la­tok mû­té­ti ke­ze­lé­sé­nek  in­di­ká­ci­ói,  és  a  kü­lön­bözô  mû­té­ti  tech­ni­kák hosszú tá­vú ered­mé­nyei és le­het­sé­ges szövôdmé­nyei hang­zot­tak el. A „gold stan­dard” mû­té­ti el­já­rás a je­len­leg ren­del­ke­zés­re ál­ló ered­mé­nyek alap­ján a su­bin­gu­i­na­lis mik­ro­se­bé­sze­ti va­ri­co­ke­le-mû­tét. To­váb­bi ada­tok vár­ha­tók an­nak a mul­ti­cent­ri­kus kli­ni­kai vizs­gá­lat­nak a le­zá­ru­lá­sát kö­vetôen, mely­ben a Sem­mel­we­is Egye­tem Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ká­já­nak mun­ka­tár­sai is részt vesz­nek, és a kez­de­ti ered­mé­nye­it – mint­egy 44 mû­té­ti be­a­vat­ko­zás - Keszt­he­lyi Már­ton is­mer­tet­te.


Az Eu­ró­pai And­ro­ló­gi­ai Aka­dé­mia el­nö­ké­nek, Dr. Kra­usz Csil­lá­nak dí­szelôadá­sa a ci­tosz­ta­ti­kus te­rá­pi­á­ban ré­sze­sülôk  fer­ti­li­tá­si  prob­le­ma­ti­ká­ját  ki­vá­ló­an  fog­lal­ta össze.
Több szek­ció fô té­má­ja az asszisz­tált rep­ro­duk­ció volt. Ber­nard Ar­túr fel­hív­ta a fi­gyel­met ar­ra, hogy nap­ja­ink­ban egy­re na­gyobb je­lentôség­gel bír­nak a sper­mi­u­mo­kon vég­zett ge­ne­ti­kai és bi­o­ké­mi­ai vizs­gá­la­tok, mi­vel a hí­mi­var­sej­tek ép kro­mo­szó­ma­ál­lo­má­nya elôfel­té­te­le a meg­ter­mé­ke­nyí­tés­nek és a za­var­ta­lan emb­ri­o­ná­lis fejlôdés­nek.


Mint­egy húsz év, több mint 1000 in vit­ro fer­ti­li­zá­ci­ós be­a­vat­ko­zás ta­pasz­ta­la­ta­i­ról szá­molt be Má­tyás Sza­bolcs, a Ka­á­li In­té­zet mun­ka­tár­sa, ele­mez­ve a friss vagy fa­gyasz­tott – majd fe­len­ge­dett – tes­ti­cu­la­ris sper­mi­u­mok al­kal­ma­zá­sá­val el­ért ered­mé­nye­ket.


A fa­gyasz­tá­sos tá­ro­lás kö­vet­kez­mé­nye­it szá­mos elôadás ele­mez­te. Al­bert  Ist­ván  elôadá­sá­ban  ar­ra  hív­ta  fel  a  fi­gyel­met, hogy a fa­gyasz­tá­sos tá­ro­lás­sal nô a sper­mi­u­mok DNS-ál­lo­má­nyá­nak frag­men­tált­sá­ga, azon­ban a fel­ol­vasz­tás utá­ni tisz­tí­tás ja­vít­hat ezen. In­té­ze­tük­ben vég­zett vizs­gá­la­ti ered­mé­nye­ik meg­egyez­nek az iro­da­lom­ban ol­va­sot­tal, a késôbbi­ek­ben eset­szá­muk nö­ve­lé­sét ter­ve­zik.


Sze­ge­di mun­ka­cso­port a kri­op­re­zer­vá­ci­ót me­gelôzôen al­kal­ma­zott ma­gas hid­rosz­ta­ti­kai nyo­más­sal vég­zett pre­kon­di­ci­o­ná­lás hu­mán sper­mi­um­mo­ti­li­tás­ra gya­ko­rolt ha­tá­sát vizs­gál­ta. Pász­tor Nor­bert szá­molt be az ered­mé­nye­ikrôl,  me­lyek  alap­ján  ígé­re­tes­nek  tû­nik,  hogy meg­fe­lelô nyo­más-idô kom­bi­ná­ció al­kal­ma­zá­sá­val, a fa­gyasz­tást kö­vetôen a fe­len­ge­dett min­ta össz- és prog­resszív mo­ti­li­tá­sa nôtt.


A kri­o­tá­ro­ló rend­sze­rek hosszú tá­vú mû­köd­te­té­sé­nek min­den­na­pi gya­kor­la­ti prob­lé­má­it osz­tot­ta meg Szûcs Kál­mán a hall­ga­tók­kal a Dé­vai In­té­zetbôl.


A do­nor sper­mi­u­mok tá­ro­lá­sá­nak kér­dé­se­it or­vos­szak­mai, jo­gi és gya­kor­la­ti szem­pont­ból ke­rek­asz­tal so­rán vi­tat­ták meg a részt­vevôk.


A vá­ran­dó­sá­gi rá­ta je­lentôs mér­té­kû ja­vu­lá­sát ered­mé­nyez­he­ti az ICSI-t me­gelôzô két hó­na­pos Fo­land­rol-ke­ze­lés, de­rült ki Kôrö­si Ta­más elôadá­sá­ból. A ve­si­cu­la­ris fo­lya­dék oz­mo­re­gu­lá­ci­ó­ja kulcs­fon­tos­sá­gú  a sper­mi­u­mok mo­ti­li­tá­sá­ban és se­bes­sé­gé­ben, mely­nek kó­ros el­to­ló­dá­sát kor­ri­gál­hat­ja a Fo­land­rol-te­rá­pia.  


Kü­lön ki kell emel­nünk az ér­de­kes eset­be­mu­ta­tá­so­kat. Ki­rály Ist­ván meddôség mi­att vizs­gált fér­fi­be­te­gé­nél ész­lelt azo­os­per­mia hát­te­ré­ben ge­ne­ti­kai vizs­gá­lat­tal iga­zolt SRY gén hi­á­nyá­ról szá­molt be. So­ós Zi­ta egy fér­fi­be­teg glans pe­ni­sen nö­vekvô cor­nu cu­ta­ne­um ese­tét is­mer­tet­te, aki­nél az el­vál­to­zás szö­vet­ta­ni vizs­gá­la­ta in­va­zív lap­hám­kar­ci­nó­mát iga­zolt.


A két nap tu­do­má­nyos prog­ram­ja szí­nes ké­pet adott az and­ro­ló­gia tel­jes ver­ti­ku­má­ról, nem ma­rad­tak el a sze­xu­álp­szi­cho­ló­gi­ai té­má­jú, az ED-vel fog­lal­ko­zó és ha­tár­te­rü­le­ti elôadá­sok sem.
A kong­resszus ke­re­tén be­lül az éves köz­gyû­lés so­rán az új ve­zetôség is meg­vá­lasz­tás­ra ke­rült. A Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág el­nö­ke­ként, há­rom cik­lus be­töl­té­sét kö­vetôen dr. Papp György pro­fesszor úr át­ad­ta a sta­fé­ta­bo­tot a köz­gyû­lés so­rán meg­vá­lasz­tott új ve­ze­tô­ség­nek.  A Tár­sas­ág a pro­fesszor urat a ma­gyar and­ro­ló­gia te­rü­le­tén szer­zett elé­vül­he­tet­len ér­de­me­i­ért örö­kös tisz­te­let­be­li el­nök­nek vá­lasz­tot­ta meg.

 


Is­mét kü­lön kö­szö­net jár az Asszisz­ten­cia Kft. va­la­mennyi mun­ka­tár­sá­nak a ki­vá­ló szer­ve­zé­sért. A szá­zad­for­du­ló han­gu­la­tát idézô Grand Ho­tel bál­ter­mé­ben meg­ren­de­zett ban­kett­va­cso­rán Fe­ke­te Fe­renc ze­ne­ka­ra ga­ran­tál­ta a jó han­gu­la­tot.

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!