Prof. dr. Czeizel Endre

Cze­i­zel End­re alig né­hány hét­tel 80. szü­le­tés­nap­ja után – nem vá­rat­la­nul, ha­nem – sú­lyos be­teg­sé­ge kö­vet­kez­té­ben, ha­tal­mas éle­te­re­je el­len­ére el­tá­vo­zott kö­zü­lünk.


(1935–2015)

Cze­i­zel End­re alig né­hány hét­tel 80. szü­le­tés­nap­ja után – nem vá­rat­la­nul, ha­nem – sú­lyos be­teg­sé­ge kö­vet­kez­té­ben, ha­tal­mas éle­te­re­je el­len­ére el­tá­vo­zott kö­zü­lünk.

Ne­ki kö­szön­het­tem, hogy and­ro­ló­gus let­tem. 1974 ôszén ta­lál­koz­tam ve­le, ami­kor or­vos­tan­hall­ga­tó­ként fel­vet­tem az ál­ta­la ve­ze­tett hu­mán­ge­ne­ti­kai spe­ci­ál­kol­lé­gi­u­mot. Élet­re szó­ló él­ményt nyúj­tot­tak a szom­bat dé­lelôttön­kén­ti be­szél­ge­té­sek dol­go­zó­szo­bá­já­ban. Szi­por­ká­zó­an öt­le­te­sen adott elô, bôke­zû nagy­vo­na­lú­ság­gal szór­ta öt­le­te­it és vont be ben­nün­ket, hall­ga­tó­kat a tu­do­má­nyos ku­ta­tás­ba. (Hall­ga­tó­tár­sam eb­ben a cso­dá­la­tos idô­ben és mun­ká­ban az or­vos­sá vá­lá­sa után saj­nos tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel ba­le­set­ben el­hunyt La­kos Pé­ter volt.) Hár­munk el­sô kö­zös ku­ta­tá­sa a mi­nor rend­el­len­es­sé­gek fel­tér­ké­pe­zé­se volt szel­le­mi fo­gya­té­kos gyer­me­kek­ben. Az er­rôl szó­ló dol­go­za­tot még or­vos­tan­hall­ga­tó­ként je­gyez­tük, és az Or­vo­si He­ti­lap­ban je­lent meg.
Egyik meg­be­szé­lé­sün­kön is­mer­tet­te Cze­i­zel dok­tor azt a köz­le­ményt, amely le­ír­ta, hogy az on­dó­sej­tek egy flu­o­resz­cens fes­té­si tech­ni­ka se­gít­sé­gé­vel szét­vá­laszt­ha­tók asze­rint, hogy X vagy Y kro­mo­szó­mát hor­doz­nak. Fel­tet­te a kér­dést, hogy va­la­me­lyi­kün­ket ér­dek­li-e az ez­zel va­ló fog­lal­ko­zás. Én je­lent­kez­tem. Azt mond­ta, rend­ben van, de ak­kor ta­nul­jam meg elôbb a sper­ma­to­ló­gia alap­ja­it. Ezt Eu­ró­pa egyik leg­ki­vá­lóbb sza­kem­be­ré­nél te­he­tem meg, a Sem­mel­we­is Or­vos­tu­do­má­nyi Egye­tem Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ká­ján, Mol­nár Je­nô ta­nár úr­nál. Be is kon­fe­rált en­gem, és eb­bôl a ta­lál­ko­zás­ból élet­re szó­ló hi­va­tás szü­le­tett. Há­la ér­te mind­két ki­vá­ló em­ber­nek, tu­dós­nak, or­vos­nak.
Kap­cso­la­tunk to­váb­bi kö­zös ku­ta­tá­sa, amely az and­ro­ló­gia és ge­ne­ti­ka ha­tár­te­rü­le­tén moz­gott a fér­fi-nemzôké­pes­ség ha­nyat­lá­sá­nak prob­lé­má­ja volt. Ez a mun­ka az 1980-as év­ti­zed­ben kez­dô­dött, ami­kor is, már or­vos mun­ka­tár­sa­ként vet­tem részt az ál­ta­la élet­re hí­vott Csa­lád­ter­ve­zé­si In­té­zet mun­ká­já­ban.
A leg­fon­to­sabb do­log, ame­lyet az or­vo­si te­vé­keny­ség­ben Cze­i­zel dok­tor­tól meg le­he­tett ta­nul­ni az élet fel­tét­len tisz­te­le­te mel­lett, a me­gelôzés szem­lé­le­te volt. Így vált az én ars po­e­ti­cám­má is a pre­ven­ció. En­nek je­gyé­ben szü­le­tett éle­te fô mû­ve, a „mag­zat­védô vi­ta­min”. El­sô­ként az ál­ta­la irá­nyí­tott ku­ta­tás bi­zo­nyí­tot­ta, hogy a ter­hes­sé­get me­gelôzô, va­la­mint a gra­vi­di­tás el­sô hó­nap­ja­i­ban sze­dett fol­sav­tar­tal­mú mul­ti­vi­ta­min­nal me­g­elôzhetô a szü­le­té­si rend­el­len­es­sé­gek je­lentôs ré­sze, ki­emel­ten a ve­lô­csô-zá­ró­dá­si za­va­rok, a ge­rin­cha­sa­dék és  agy­hi­ány  több  mint  95%-a.  Ezért  a ku­ta­tá­si ered­mé­nyért kap­ta meg 2000-ben az USA-ban a Ken­nedy-dí­jat, mellyel azo­kat a tu­dó­so­kat tün­te­tik ki öt­éven­ként, akik a leg­töb­bet tet­ték a gyer­me­ke­kért.
Cze­i­zel dok­tor má­sik nagy tet­te szin­tén a me­gelôzés je­gyé­ben szü­le­tett. Ez a ki­emel­kedô is­me­ret­ter­jesztô mun­kás­sá­ga volt. A tv-so­ro­za­tai re­ve­lá­ci­ó­ként ha­tot­tak, ez­zel lett „az or­szág ge­ne­ti­ku­sa”. A szak­mán kí­vü­li nép­sze­rû­sé­ge saj­nos a szak­mán be­lül sok­szor ér­tet­len­sé­get és irigy­sé­get oko­zott.
Az is­ko­lai ok­ta­tá­si alap­tan­terv­be be­emelt egész­ség­ügyi fel­vi­lá­go­sí­tó tan­köny­ve a kon­zer­va­tív bi­gott­ság ál­do­za­tá­vá vált. A kül­föl­di örök­be­a­dá­sok­kal kap­cso­la­tos sze­re­pe mi­at­ti 7 évig tar­tó per, amely nem volt men­tes a po­li­ti­kai mo­ti­vá­ci­ók­tól sem, bár a le­geny­hébb pénz­bün­te­tés­sel zá­rult, meg­tör­te al­ko­tó len­dü­le­tét. A be­teg­sé­ge alat­ti PR sze­rep­lé­sek sok­szor üt­köz­het­tek a jó íz­lés ha­tá­ra­i­ba.
Min­de­zek azon­ban az én sze­mem­ben nem csök­ken­tik ki­vá­ló­sá­gát, ame­lyet kö­zel 50 könyv szerzôsé­ge, több száz ha­zai és nem­zet­kö­zi tu­do­má­nyos köz­le­mény fém­je­lez. Ta­lán ké­sei elég­té­tel­ként hó­na­pok­kal a 80. szü­le­tés­nap­ja elôtt meg­kap­ta a leg­ma­ga­sabb ál­la­mi egész­ség­ügyi ki­tün­te­tést, a Sem­mel­we­is-dí­jat.
Ab­ban a re­mény­ben ve­szek Tô­led fáj­dal­mas bú­csút, hogy az idô majd hely­re­iga­zít­ja és meg­fe­lelôen ér­té­ke­li ha­tal­mas élet­mû­ve­det.
 

Há­lás ta­nít­vá­nyod és mun­ka­tár­sad, ôszin­te ba­rát­ság­gal:
Lan­tos Ist­ván

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!