2. Szám


A magyar férfiak szexualitása az életközepi válság tükrében

Az el­múlt év­ti­zed­ben bô­vül­tek az is­me­re­tek a sze­xo­ló­gia te­rü­le­tén, a sze­xu­ál­te­rá­pia se­gít­sé­gé­vel pe­dig le­he­tô­ség nyílt szá­mos, fô­ként lel­ki ere­de­tû sze­xu­á­lis prob­lé­ma ke­ze­lé­sé­re. Je­len ku­ta­tás té­má­ja is sze­xo­ló­gi­át fog­lal­koz­ta­tó...

Prof. dr. Czeizel Endre

Cze­i­zel End­re alig né­hány hét­tel 80. szü­le­tés­nap­ja után – nem vá­rat­la­nul, ha­nem – sú­lyos be­teg­sé­ge kö­vet­kez­té­ben, ha­tal­mas éle­te­re­je el­len­ére el­tá­vo­zott kö­zü­lünk.

Az andrológiai mikrosebészet bevezetése és kezdeti lépései Magyarországon

A szerzô az andrológiai mikrosebészet hazai bevezetésének történetét ismerteti, amely a ’80-as évek elsô felében az ondóúti obliterációk rekanalizációs mûtéteivel indult.

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!