Egyetemi hallgatók szexuális szokásainak felmérése

Je­len vizs­gá­lat cél­ja volt, hogy át­fo­gó ké­pet ka­p­­­junk a ma­gyar egye­tem­is­ták sze­xu­á­lis szo­ká­sa­i­ról. A Deb­re­ce­ni Egye­tem ál­ta­lá­nos or­vo­si, fo­g­­or­vo­si és gyógy­sze­rész hall­ga­tói kö­zött vé­gez­tünk fel­mé­rést ano­nim kérdôív se­gít­sé­gé­vel.


Szerző: Pin­tye Le­ven­te Mol­nár Zsu­zsan­na Kiss Zol­tán Dra­bik Gyu­la  Flas­kó Ti­bor Var­ga At­ti­la Ko­pa Zsolt Be­nyó Má­tyás

Je­len vizs­gá­lat cél­ja volt, hogy át­fo­gó ké­pet ka­p­­­junk a ma­gyar egye­tem­is­ták sze­xu­á­lis szo­ká­sa­i­ról. A Deb­re­ce­ni Egye­tem ál­ta­lá­nos or­vo­si, fo­g­­or­vo­si és gyógy­sze­rész hall­ga­tói kö­zött vé­gez­tünk fel­mé­rést ano­nim kérdôív se­gít­sé­gé­vel. Ezer ki­osz­tott kérdôívbôl 166 ke­rült ki­töl­tés­re, 55 fér­fi és 111 nôi hall­ga­tó ál­tal. Át­lag­élet­ko­ruk 23  év  volt  (18–30 év).  A  vizs­gált  sze­mé­lyek 95%-a élt már ne­mi éle­tet, a sze­xu­á­lis élet kez­de­te át­la­go­san 17 éves kor (12–21 év). Az át­la­gos part­ner­kap­cso­lat a fér­fi­ak­nál 14 hó­na­pig, a nôknél 21 hó­na­pig tart. A hall­ga­tók 96%-nak volt  már  ré­sze  pet­ting­ben,  96%-nak  hü­ve­lyi, 91%-ban orá­lis, 23%-ban aná­lis ne­mi együtt­lét­ben. A sze­xu­á­lis part­ne­rek szá­ma át­la­go­san 4 fô (1–15). Al­kal­mi sze­xu­á­lis part­ne­re a meg­kér­de­zet­tek 47%-nak volt, akik­nek volt, azok­nak át­la­go­san  3 fô.  A  hall­ga­tók  11%-ának  len­ne igé­nye  bôvebb  sze­xu­á­lis  kép­zés­re  az  egye­te­men. Je­len vizs­gá­lat ered­mé­nyei jól pre­zen­tál­ják az egye­te­mi hall­ga­tók sze­xu­á­lis szo­ká­sa­it.

Be­ve­ze­tés

A 21. szá­zad­ban az em­be­rek sze­xu­á­lis éle­té­ben és szo­ká­sa­i­ban nagy­mér­té­kû áta­la­ku­lás fi­gyel­hetô meg, és ez a fo­lya­mat je­len­leg is tart. Ez több ok­ra ve­zet­hetô vissza. Nap­ja­ink­ban, a mé­di­á­ban na­pi szin­ten je­len­nek meg sze­xu­á­lis té­má­ra uta­ló rek­lá­mok, hir­de­té­sek, mû­so­rok. Kü­lön em­lí­tést ér­de­mel az in­ter­ne­ten szé­les kör­ben meg­ta­lál­ha­tó anya­gok, por­nog­ráf tar­tal­mak, me­lyek min­den­ki szá­má­ra egy­sze­rû­en hoz­zá­fér­hetôek. En­nek leg­na­gyobb ha­tá­sa a for­má­ló­dó vi­lág­ké­pû, fo­gé­kony, ser­dülô kor­osz­tály­ra van, ami­nek  kö­vet­kez­té­ben  ön­ér­té­ke­lé­si  za­va­rok, hely­te­len sze­xu­á­lis vi­lág­kép ala­kul­hat ki. A mé­di­á­ban be­mu­ta­tott pro­misz­ku­i­ti­ás úgy tûn­het fel, mint­ha az el­fo­ga­dott tár­sa­dal­mi nor­ma len­ne, amel­lett, hogy en­nek ve­szé­lye­i­re nem fi­gyel­mez­tet (hi­szen az már nem el­ad­ha­tó). Ez meg­nyil­vá­nul a sze­xu­á­lis part­ne­rek gya­ko­ri vál­to­ga­tá­sá­ban, több sze­xu­á­lis kap­cso­lat egy­ide­jû fenn­tar­tá­sa,  sze­xu­á­lis  szélsôsé­gek  el­ter­je­dé­sé­ben (sza­do-ma­zo  szex,  swin­ger  klu­bok),  a  ne­mi iden­ti­tás új­ra­ér­té­ke­lé­sé­ben (bi­sze­xu­a­li­tás szá­má­nak nö­ve­ke­dé­se). Ezen fo­lya­ma­tok egy­üt­te­sen okoz­hat­ják a ne­mi úton ter­jedô be­teg­sé­gek szá­má­nak nö­ve­ke­dé­sét, de leg­alább annyi­ra a pszi­cho­gén ere­de­tû sze­xu­á­lis za­va­rok pre­va­len­ci­á­já­nak emel­ke­dé­sét is, ami leggyak­rab­ban a ko­rai ma­göm­lés­ben és a me­re­ve­dé­si za­var­ban nyil­vá­nul meg (Be­nyó és mtsai 2014; Be­nyó 2014). A leg­job­ban érin­tett a 20-as éve­i­nek ele­jén já­ró kor­osz­tály, mi­vel vé­le­mé­nyük, vi­lág­ké­pük még for­mál­ha­tó, de már kö­zel áll­nak a csa­lád­ala­pí­tás­hoz.
A kor­osz­tályt  érintô  prob­lé­má­kat  to­vább  ront­hat­ják  a  sze­xu­á­lis  vi­sel­ke­dést  be­fo­lyá­so­ló  té­nyezôk, mint az al­ko­hol vagy a könnyû dro­gok, to­váb­bá  a  gyak­ran  élt  éj­sza­kai  élet  (Ho­wells 2014). Ezen té­nyezôk mel­lett az okos te­le­fo­nok és app­li­ká­ci­ók el­ter­je­dé­sé­vel új fo­ga­lom je­lent meg, me­lyet a kül­föl­di sza­ki­ro­da­lom „sex­ting” né­ven köny­velt el (a fi­a­ta­lok sze­xu­á­lis tar­tal­mú ké­pe­ket és sms-eket kül­de­nek egy­más­nak). Ez szin­tén hoz­zá­já­rul­hat a túl ko­rai sze­xu­á­lis ak­ti­vi­tás­hoz (Ri­ce 2014). Ezen élet­mó­dot a kül­föl­di sza­ki­ro­da­lom­ban „se­xu­al risk be­ha­vi­or” né­ven em­lí­tik, en­nek vizs­gá­la­tá­ra sok ku­ta­tás in­dult az el­múlt évek­ben. A sze­xu­á­lis szo­ká­sok fel­mé­ré­se fon­tos ké­pet ad­hat a kö­zel­jövô szü­le­i­nek sze­xu­á­lis igé­nye­irôl, ami meg­ha­tá­roz­za a gyer­mek­ne­ve­lés alap­ja­it is.

Cél­ki­tû­zés

A sze­xu­a­li­tás­ra vo­nat­ko­zó vizs­gá­la­tok egy­re na­gyobb szám­ban je­len­nek meg, ezek vi­szont a tel­jes po­pu­lá­ci­ót vizs­gál­ják, ál­ta­lá­nos ké­pet ad­nak a la­kos­ság sze­xu­á­lis éle­térôl, és nem egy konk­rét cso­por­tot vizs­gál­nak. Ezek alap­ján vizs­gá­la­tunk cél­ja az volt, hogy át­fo­gó ké­pet kap­junk az egye­te­mi hall­ga­tók sze­xu­á­lis éle­térôl.

Anya­gok és mód­sze­rek

Vizs­gá­la­tun­kat a Deb­re­ce­ni Egye­tem Kli­ni­kai Köz­pont Or­vos-, Fog­or­vos-, és Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi Kar hall­ga­tó­i­nak (166 fô: 111 nô, 55 fér­fi) rész­vé­te­lé­vel, ano­nim kérdôív se­gít­sé­gé­vel vé­gez­tük. Az élet­kor, a nem és BMI fel­mé­ré­se mel­lett a for­mu­la töb­bek kö­zött a sze­xu­a­li­tás­sal kap­cso­la­tos kom­mu­ni­ká­ci­ó­ról, a sze­xu­á­lis élet kez­de­térôl, a sze­xu­á­lis irá­nyult­ság­ról, az ál­lan­dó pár­kap­cso­la­tok­ról, a gyer­mek­váll­alás­sal kap­cso­la­tos ter­ve­ikrôl, a sze­xu­á­lis élet­hez kap­csolt szo­ron­gá­sa­ik­ról, a sze­xu­á­lis ak­tus tí­pu­sá­ról, az al­kal­mi ne­mi együtt­lé­tekrôl, a sze­xu­á­lis part­ne­rek szá­má­ról, a fo­gam­zás­gát­lás­ról, a por­nog­rá­fi­á­nak a sze­xu­á­lis élet­ben be­töl­töt sze­re­pérôl és az egye­te­mi sze­xu­á­lis kép­zésrôl nyújt in­for­má­ci­ót.
Az ada­tok ki­ér­té­ke­lé­sé­hez le­író sta­tisz­ti­kát al­kal­maz­tunk.

Ered­mé­nyek

A vizs­gált po­pu­lá­ció át­lag­élet­ko­ra 23 év (18–30 év), a nôk test­tö­me­gin­de­xe át­la­go­san 20 (10–27) a fér­fi­a­ké át­la­go­san 23 (18–30) volt.
A hall­ga­tók 81%-a – nemtôl füg­get­le­nül – be­szél ba­rá­ta­i­val a sze­xu­á­lis életrôl, ez­zel szem­ben csak 36% a szü­le­i­vel és csak 3% ide­ge­nek­kel, akár sz­e­­m­élye­sen, akár kö­zös­sé­gi ol­da­la­kon.
A  hall­ga­tók  túl­nyo­mó  több­sé­ge  élt  már  ne­mi éle­tet (a fér­fi­ak 98%-a – 54 fô és a nôk 94%-a 104 fô), a sze­xu­á­lis ak­ti­vi­tás kez­de­te mind a fér­fi­ak, mind  a  nôk  te­kin­te­té­ben 17  éves  kor­ra  te­hetô (tar­to­mány a fér­fi­ak és a nôk vo­nat­ko­zá­sá­ban 12–23, il­let­ve 14–21 év). A sze­xu­á­lis irá­nyult­ság te­kin­te­té­ben  a  hall­ga­tók  nemtôl  füg­get­le­nül 96%-ban (159 fô) he­te­ro­sze­xu­á­lis­nak, 3%-ban (5 fô) bi­sze­xu­á­lis­nak, és 1%-ban (2 fô) ho­mo­sze­xu­á­lis­nak val­lot­ták ma­gu­kat.
A vizs­gált sze­mé­lyek több­sé­ge (66%) ál­lan­dó pár­kap­cso­lat­ban él; ér­de­kes a fér­fi­ak ma­ga­sabb ará­nya (ffi: 72%; nô 63%). A pár­kap­cso­lat­ban élôk  több­sé­ge  elé­ge­dett  a  sze­xu­á­lis  éle­té­vel (98%), míg ez ke­vés­bé mond­ha­tó el az egye­dü­l­ál­lók­ról (37%). A pár­kap­cso­la­tok át­la­gos idôtar­ta­mát vizs­gál­va ki­de­rült, hogy a kap­cso­la­tok át­la­gos hossza 18 hó­nap (1 hó­nap–7 év), fér­fi­ak ese­tén kis­sé rö­vi­debb (14 hó­nap), mint a nôknél (21 hó­nap). A nôk át­la­go­san 28. élet­évet, a fér­fi­ak 29. élet­évet ad­ták meg az elsô gyer­mek vál­lalá­sá­nak ter­ve­zett idôpont­ja­ként (24–40 év). A meg­kér­de­zett hall­ga­tók kö­zött nem volt gyer­mek­kel ren­del­kezô.
A hall­ga­tók 48%-a élt már át éle­té­ben sze­xu­á­lis élet­tel kap­cso­la­tos szo­ron­gást, a fér­fi­ak kö­zül kis­sé töb­ben (ffi: 51%; nô: 47%).
A ne­mi ak­ti­vi­tást vizs­gál­va a fér­fi­ak 84%-ának, a nôk  78%-ának  (át­lag 80%)  volt  ré­sze  ne­mi együtt­lét­ben az el­múlt négy hét­ben. Eb­ben a négy hét­ben a hall­ga­tók át­la­go­san há­rom­szor lé­te­sí­tet­tek sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot (1–12/hét): fér­fi­ak át­la­go­san há­rom­szor, a nôk át­la­go­san két­szer he­ten­te. A hall­ga­tók je­lentôs ré­szé­nek (96%) volt már ré­sze a ne­mi szer­vek si­mo­ga­tá­sá­ban, orá­lis (91%)  vagy  hü­ve­lyi  (96%)  együtt­lét­ben,  de  a hall­­ga­tók 23%-ának az aná­lis szex te­rén is van ta­pasz­ta­la­ta.
A hall­ga­tók sze­xu­á­lis part­ne­re­i­nek szá­ma át­la­go­san 5 fô (1–22) volt. A ne­me­ket kü­lön vizs­gál­va a nôi hall­ga­tók sze­xu­á­lis éle­tük kez­de­te óta át­la­go­san 4 fôvel, míg a fér­fi hall­ga­tók 6 fôvel él­tek már ne­mi éle­tet. Ezt kö­vetôen meg­kér­dez­tük a ma­xi­má­lis part­ne­rek szá­mát egy együtt­lét so­rán. A hall­ga­tók csu­pán 5%-a volt már egy­szer­re 2, vagy an­nál több part­ner­rel. Az al­kal­mi ne­mi kap­cso­la­tok (egy­éj­sza­kás ka­land) ará­nya fi­gye­lem­fel­hí­vó, a fér­fi­ak ese­tén 61%, a nôk ese­tén 40% (át­lag 47%). Az al­kal­mi part­ne­rek át­la­gos szá­ma 3 fô volt (1–15 part­ner).
A kérdôív össze­ál­lí­tá­sa­kor fon­tos szem­pont volt a hall­ga­tók fo­gam­zás­gát­ló és biz­ton­sá­gos ne­mi éle­tét  elôse­gítô  mód­sze­re­i­nek  fel­mé­ré­se.  150 hall­ga­tó (90%) nyi­lat­koz­ta, hogy hasz­nál (ô vagy part­ne­re) va­la­mi­lyen fo­gam­zás­gát­ló mód­szert. A fo­gam­zá­sát­ló mód­sze­rek tí­pu­sa­it az I. táb­lá­zat is­mer­te­ti. (1. táblázat)

A vizs­gá­lat alap­ján, nemtôl füg­get­le­nül, a hall­ga­tók 83%-a né­zett már va­la­mi­lyen for­má­ban por­nog­ráf anya­got (fér­fi­ak 96%, nôk 77%), át­la­go­san két­szer  (0–20)  he­ten­te.  A  hall­ga­tók  leg­na­gyobb arány­ban film for­má­já­ban néz­nek por­nog­ráf tar­tal­ma­kat,  leg­ked­vel­teb­bek  a  he­te­ro­sze­xu­á­lis  és lesz­bi­kus  tar­tal­mú  anya­gok.  A  hall­ga­tók  12%-a már to­váb­bí­tott is ilyen  tar­tal­mú  vi­de­ót  vagy  ké­pet, leggyak­rab­ban kö­zös­sé­gi ol­da­la­kon ke­resz­tül, e-ma­il­ben, vi­deó üze­net­ben, eset­leg szem­élye­sen. Az ero­ti­kus, por­nog­ráf tar­tal­mak vá­sár­lá­sa te­kin­te­té­ben, a hall­ga­tók 4%-a vá­la­szol­ta azt, hogy vá­sá­rolt már va­la­mi­lyen for­má­ban. Itt a leggya­ko­ribb for­ma a DVD volt. A hall­ga­tók csu­pán 11%-ának len­ne igé­nye bôvebb sze­xu­á­lis kép­zés­re, fel­vi­lá­go­sí­tás­ra az egye­te­mi kép­zés ke­re­te­in be­lül.

Meg­be­szé­lés

Elem­zé­sünk se­gít­sé­gé­vel jobb rá­lá­tást ka­punk a ma­gyar 18–30 éves egye­tem­is­ták pár­kap­cso­la­ti szo­ká­sa­i­ra, azon be­lü­li és azon kí­vü­li sze­xu­á­lis te­vé­keny­sé­gük­re. A brit „Na­ti­o­nal Sur­veys of Se­xu­al At­ti­tu­des and Li­festy­les (Nat­sal)” ta­nul­mány ha­son­ló szem­pont­ból vizs­gál­ta egy na­gyobb po­pu­lá­ció sze­xu­á­lis szo­ká­sa­it, mely­ben a leg­fi­a­ta­labb kor­cso­port össze­vet­hetô volt a je­len ku­ta­tá­sunk­kal. A brit fi­a­ta­lok ese­tén a sze­xu­á­lis  irá­nyult­ság  kap­csán  ha­son­ló  ered­mé­nyek szü­let­tek mind a fér­fi­ak, mind a nôk te­kin­te­té­ben.
A  brit  fér­fi­ak  (16–24 év)  89%-a  egye­dü­lál­ló, 9%-a pár­kap­cso­lat­ban van, 2%-a há­zas. A ma­gyar hall­ga­tók 72%-a van ál­lan­dó pár­kap­cso­lat­ban, 28%-a egye­dü­lál­ló, há­zas nem volt. A brit nôk 86%-a egye­dü­lál­ló, 11%-a pár­kap­cso­lat­ban van, és  3%-a  há­zas.  Ez­zel  szem­ben,  a  ma­gyar  nôi hall­ga­tók 63%-a van pár­kap­cso­lat­ban,  37%-uk  egye­dü­lál­ló  és  há­zas  szin­tén  nem  volt.  A  kü­lönb­sé­ge­ket  ma­gya­ráz­hat­ja, hogy a brit vizs­gá­lat ese­tén kis­sé fi­a­ta­labb a vizs­gált po­pu­lá­ció (16–24 év). A há­zas fi­a­ta­lok ma­ga­sabb ará­nya az ál­ta­lunk vizs­gált cso­port akt­ív egye­te­mi ta­nul­má­nya­i­val hoz­ha­tó össze­füg­gés­be.
A Nat­sal-ta­nul­mány sze­rint a sze­xu­á­lis élet kez­de­te a fér­fi­ak­nál és a nôknél is 16 éves kor­ra te­hetô, míg a ma­gyar hall­ga­tók 17 éve­sen kez­dik a ne­mi éle­tet. A sze­xu­á­lis part­ne­rek át­la­gos szá­ma a bri­tek­nél hét fô, a ma­gya­rok­nál hat fô, mind­két eset­ben a nôknél kis­sé ala­cso­nyabb. Utób­bi ada­tok ta­lán a ma­ga­sabb kép­zett­ség­gel ma­gya­ráz­ha­tók. A kül­föl­di fér­fi­ak és nôk az el­múlt 4 hét­ben át­la­go­san he­ten­te 1, il­let­ve 1,5 al­ka­lom­mal; a ma­gyar fér­fi­ak és nôk 3, il­let­ve 3 al­ka­lom­mal él­tek ne­mi éle­tet, ami ér­de­kes adat.
A je­len fel­mé­ré­sünk­höz ta­lán leg­job­ban illô ta­nul­mányt a kö­zel­múlt­ban pub­li­kál­ták az Egye­sült Ál­la­mok­ban (Shin­del AW 2008). Itt 132 or­vos­tan­hall­ga­tó sze­xu­á­lis szo­ká­sa­it mér­ték fel. A ka­pott ada­tok alap­ján a kül­föl­di hall­ga­tók kö­zött is (ha­son­ló­an a sa­ját vizs­gá­la­tunk­hoz) a leggya­ko­ribb fo­gam­zás­gát­ló tí­pus az óv­szer és az orá­lis fo­gam­zás­gát­ló gyógy­szer volt.
A sze­xu­a­li­tás­ról va­ló kom­mu­ni­ká­ció a ba­rá­tok közt nem ta­bu, vi­szont ke­ve­seb­ben be­szél­nek a ne­mi éle­tükrôl a csa­lád­ban.
A sze­xu­á­lis szo­ká­sok­ból ki­emel­ve az egész­ség szem­pont­já­ból  koc­ká­za­tos  ma­ga­tar­tást,  ta­lán nem is az aná­lis ne­mi együtt­lé­tek (23%), ha­nem az egy­éj­sza­kás ka­lan­dok (47%) ma­gas ará­nya a leg­rém­isztôbb, hi­szen ez já­rul­hat leg­in­kább hoz­zá a ne­mi úton ter­jedô be­teg­sé­gek át­adá­sá­hoz. A leg­egy­sze­rûbb pél­da ese­tén is ér­de­mes gon­dol­ni a kró­ni­kus kis­me­den­cei gyul­la­dás kö­vet­kez­mé­nye­i­re, akár a meddôsé­gi prob­lé­mák­kal, de akár a hu­mán pa­pil­lo­ma­ví­rus méh­nyak­rák ki­a­la­ku­lá­sá­ra ki­fej­tett ha­tá­sá­val kap­cso­lat­ban.
A fen­ti ada­tok is­me­re­té­ben min­den­kép­pen szük­sé­ges len­ne – a cse­kély hall­ga­tói igény el­len­ére – a sze­xu­á­lis kép­zés bôví­té­sé­re a ma­gyar felsôok­ta­tás­ban.

Kö­vet­kez­te­té­sek

Vizs­gá­la­tunk ada­tai jól rep­re­zen­tál­ják az or­vos-, fog­or­vos-, és gyógy­sze­rész-hall­ga­tók sze­xu­á­lis éle­tét. A kül­föl­di ta­nul­má­nyok­kal össze­ha­son­lít­va elem­zé­sünk szá­mos pon­ton ha­son­ló ered­ményt ho­zott, elsôsor­ban a ne­mi iden­ti­tás, a sze­xu­á­lis ak­ti­vi­tás, va­la­mint sze­xu­á­lis part­ne­rek te­rén.
Ki­je­lent­het­jük, hogy al­kal­mi ne­mi együtt­lé­tek­ben, több part­ner­rel szer­zett sze­xu­á­lis ta­pasz­ta­lat­ban nem szen­ved­nek hi­ányt a hall­ga­tók. A könnyen el­ér­hetô por­nog­ráf tar­tal­mak a nôk kö­ré­ben is el­ter­jed­tek. Min­de­zen té­nyek el­len­ére sze­xu­á­lis té­ren kellôen kép­zett­nek tart­ják ma­gu­kat a hall­ga­tók. A fen­ti ada­tok ha­tá­sa a fi­a­tal felnôttek sze­xu­á­lis egész­sé­gé­re, fejlôdé­sé­re fo­ko­zott koc­ká­zat­tal jár.

 

Irodalomjegyzék:Be­nyó M, Kiss Z és mtsai: Do­es the pre­va­len­ce of erec­ti­le func­ti­on of he­te­ro­ge­ne­o­us out­pa­ti­ents dif­fer? And­ro­logy. 2014. 2 (Suppl. 2), 110. Be­nyó M.: The sig­ni­fi­can­ce of pre­ma­tu­re eja­cu­la­ti­on. Cent­ral Eu­ro­pe­an Jo­ur­nal of Uro­logy. 2014. 67(1): 79 Ho­wells NL, Or­cutt HK.: Di­ary study of se­xu­al risk ta­king, al­co­hol use, and stra­te­gi­es for re­du­cing ne­ga­ti­ve af­fect in fe­ma­le col­le­ge stu­dents. J Stud Al­co­hol Drugs. 2014 May;75(3): 399–403. Mer­cer CH, Tan­ton C és mtsai: Chan­ges in se­xu­al at­ti­tu­des and li­festy­les in Bri­ta­in thro­ugh the li­fe co­ur­se and over ti­me: fin­dings from the Na­ti­o­nal Sur­veys of Se­xu­al At­ti­tu­des and Li­festy­les (Nat­sal). Lan­cet. 2013 Nov 30; 382(9907): 1781–1794. Par­kes A, Wight D és mtsai: Are se­xu­al me­dia ex­po­su­re, pa­ren­tal rest­ric­ti­ons on me­dia use and co-vi­e­wing TV and DVDs with pa­rents and fri­ends as­so­ci­a­ted with te­e­na­gers’ early se­xu­al be­ha­vi­o­ur? J Ado­lesc. 2013 Dec; 36(6): 1121–1133. Ri­ce E, Gibbs J és mtsai: Sex­ting and se­xu­al be­ha­vi­or among midd­le scho­ol stu­dents. Pe­di­at­rics. 2014 Jul;134(1): e21–28. Shin­del AW, Fer­gu­son GG és mtsai: The se­xu­al li­ves of me­di­cal stu­dents: a sing­le ins­ti­tu­ti­on sur­vey. J Sex Med. 2008 Apr;5(4): 796–803.

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!