Lapszámok 2014


Per­zisz­tá­ló Mül­ler-cső-szind­ró­ma (Eset­be­mu­ta­tás)

Per­zisz­tá­ló Mül­ler-csô-szind­ró­ma ese­tén bel­sô nôi ne­mi szer­vek (ute­rus, cer­vix és pro­xi­má­lis va­gi­na) ta­lál­ha­tók 46XY ka­ri­o­tí­pu­sú fér­fi­ban. A 19 éves fér­fi kór­tör­té­ne­té­ben jobb ol­da­li in­gu­i­na­li­san re­ti­ne­ált he­re és hypos­pa­di­a­sis volt.

A sper­mi­u­mok DNS-frag­mentá­ci­ó­já­nak csök­ken­té­se

Az oxi­da­tív stressz (ROS) ál­tal oko­zott DNS-ká­ro­so­dá­sok meg­le­hetôsen gya­ko­ri­ak a fér­fi­in­fer­ti­li­tás hát­te­ré­ben. ROS-fak­to­rok ha­tá­sá­ra sé­rül a sper­mi­u­mok DNS- ál­lo­má­nya, fo­ko­zott apop­tó­zis in­dul­hat el.

A fu­ni­cu­lus sper­ma­ti­cus rit­ka tu­mo­rai

Az on­dó­zsi­nór da­ga­na­tai kötôszö­ve­ti ere­de­tû­ek, igen rit­kák. Ese­te­ink ér­de­kes­sé­ge, hogy 1 hó­­na­pon be­lül 2 be­teg­gel is ta­lál­koz­tunk, aki­k­­­nél a szö­vet­ta­ni fel­dol­go­zás kötôszö­ve­ti ere­de­tû, rossz­in­du­la­tú da­ga­na­tot iga­zolt.

Lympho­más be­te­gek sper­mi­um­­vizs­gá­la­tá­nak ered­mé­nyei

A nemzôké­pes kor­osz­tályt is érintô ma­lig­nus be­teg­sé­gek (elsôdle­ge­sen a he­re­tu­mor és Hodg­kin-kór), ill. a be­teg­sé­gek ke­ze­lé­se egya­ránt ne­ga­tí­van hat a sper­mi­o­ge­ne­zis­re.

Szo­ci­ál­is in­téz­mé­nyek vi­szo­nya a sze­xu­a­li­tás­hoz

A XXI. szá­za­dot jel­lemzô mo­der­ni­zá­ci­ós tö­rek­vé­sek el­len­ére, a leg­több szo­ci­ál­is in­téz­mény­ben a ren­del­ke­zés­re ál­ló jó inf­rast­ruk­tu­rá­lis fe­l­­­té­te­lek el­len­ére az ta­pasz­tal­ha­tó, hogy a sze­xu­a­li­tás kér­dé­se az in­téz­mé­nyek­ben még min­dig ta­bu­té­ma.

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!