Lapszámok 2012


A sper­mi­u­mok mo­ti­li­tá­sa

Az előadás a moz­gás szem­pont­já­ból fog­lal­ja ösz­sze a sper­mi­u­mok mik­ro­a­na­tó­mi­á­ját (mi­to­kond­ri­um, fla­gel­lum, axo­né­ma, mik­ro­tu­bu­lus), a fla­gel­lu­mot ro­tá­ló na­no­mo­tor fel­épí­té­sét és mű­kö­dé­sét...

A sze­ge­di and­ro­ló­gi­ai ku­ta­tás tör­té­ne­te

A szerző a múlt szá­zad het­ve­nes éve­itől nap­ja­in­kig fog­lal­ja össze a sze­ge­di and­ro­ló­gi­ai ku­ta­tás tör­té­ne­tét. Hang­sú­lyoz­za, hogy a ha­zai and­ro­ló­gia ha­tal­mas fejlődé­sé­ben a sze­ge­di and­ro­ló­gi­ai osz­tály is nagy sze­re­pet vál­lalt.

Erinnerungen eines alten Andrologen nach 90 Lebensjahren

Bei me­i­ner Ge­burt am 24. Ju­ni 1922 wur­de be­sch­los­­sen, dass ich Der­ma­to­lo­ge wer­den soll­te, um die se­it 1890 bes­te­hen­de Der­ma­to­lo­gen­fa­mi­lie fort­fuh­ren zu kön­nen.

Dr. Mol­nár Jenő és a ma­gyar and­ro­ló­gia

100 éve szü­le­tett dr. Mol­nár Jenő, a Ma­gyar And­ro­ló­gia alap­ja­i­nak meg­te­remtője. Je­len szá­munk tisz­tel­gés em­lé­ke előtt.

Szerelem a mikroszkóp alatt

A szerzők ed­dig nem is­mert, ön­ál­ló hi­po­té­zist vet­nek fel, mely­nek iga­zo­lá­sá­hoz az adat­gyűj­tés kérdőíves for­má­ban tör­tént, me­lyet sta­tisz­ti­kai fel­dol­go­zás kö­ve­tett.

Mit tudunk a magyar férfiak szexuális aktivitásáról?

Az utóbb év­ti­ze­dek­ben új mul­ti­disz­cip­li­ná­ris or­vo­si szak­te­rü­let ala­kult ki, a sze­xu­á­lis me­di­ci­na, amely az élet­ta­ni, bi­o­ló­gi­ai, pszi­cho­szo­ci­o­ló­gi­ai és kul­tu­rá­lis kör­nye­zet­nek, va­la­mint egyes be­teg­sé­gek­nek a sze­xu­á­lis élet­re és an­nak...

Fiatal lányok szexuális szokásai napjainkban

Je­len köz­le­mény­ben 16–22 éves lá­nyok sze­xu­á­lis ma­ga­tar­tá­sát vizs­gá­lom. Cél: ál­ta­lá­nos ké­pet kap­­ni a lá­nyok sze­xu­á­lis szo­ká­sa­i­ról.

Be­szá­mo­ló a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág VI. Kong­ressz­u­sá­ról

Idén is tör­té­nel­mi vá­ros, Eger adott ott­hont a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág (MATT) szo­ká­sos évi Kong­resszu­sá­nak 2012. no­vem­ber 8–10. kö­zött.

Az Y-kro­mo­szó­ma mik­ro­de­lé­ci­ó­i­nak

A fér­fi­in­fer­ti­li­tás ge­ne­ti­kai okai kö­zött a má­so­dik leggya­ko­ribb – a Kli­ne­fel­ter-szind­ró­ma után – az Y-kro­mo­szó­ma hosszú kar­já­nak mik­ro­de­lé­ci­ó­ja, amely­nek csök­kent sper­mi­um­szám a kö­vet­kez­mé­nye.

Szub­le­tá­lis nagy hid­rosz­ta­ti­kai nyo­más

A szer­zők be­mu­tat­ják az or­vos­tu­do­mány­ban je­len­leg al­kal­ma­zott mély­hű­té­si tech­ni­ká­kat. Össze­fog­lal­ják a stressz-pre­kon­di­ci­o­ná­lás­sal, ne­ve­ze­te­sen szub­le­tá­lis ma­gas hid­rosz­ta­ti­kai nyo­más­ke­ze­lés­sel (HHP) el­ért ered­mé­nye­ket.

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!