Lapszámok 2011


Altern eine Aufgabe

Das altern ist für jedes Idividuum der letze Le­bensabschitt. In der Regel ist dieser Abschnitt mit der Aufgabe der Berufstätigkeit verbunden.

Az and­ro­ló­gia asszisz­tált rep­ro­duk­ci­ó­ban hasz­ná­la­tos esz­kö­zei,

Az el­múlt 10 év ta­pasz­ta­la­ta­it néz­ve meg­áll­apít­hat­tuk, hogy az in­fer­ti­lis pá­ci­en­sek szá­má­nak nö­ve­ke­dé­sé­vel a ha­gyo­má­nyos and­ro­ló­gi­ai szak­ren­de­lé­sek fel­sze­relt­sé­gé­ben is igény mu­tat­ko­zik egy­re fej­let­tebb, spe­ci­á­li­sabb la­bo­ra­tó­ri­u­mi...

Dr. Szen­dei György

Fá­jó vesz­te­ség. Ked­ves, sze­re­tet­re­mél­tó em­ber volt, szí­ve­sen ne­ve­tő, tár­sas­ág­ked­ve­lő, jó ba­rát. Könnyen telt a Ve­le kö­zö­sen töl­tött idő, most már en­nek is vé­ge, bár az em­lé­kek még ele­ve­nek …

Nemi szelekció ART során – lehetőségek és tévhitek

Az utód ne­mé­nek meg­vá­lasz­tá­sa az em­be­ri­ség tör­té­nel­mét vé­gig­kí­sé­rő vágy. Ez a tö­rek­vés tár­sa­dal­mi-gaz­da­sá­gi vagy bi­o­ló­gi­ai-or­vo­si in­dít­ta­tá­sú le­het.

Beszámoló a Magyar Andrológiai Tudományos Társaság V. kong­resszusáról

A Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sa­s­ág ha­gyo­má­nyo­san éven­ként meg­szer­ve­zett kong­resszu­sá­ra 2011. nov. 3–5 kö­zött ke­rült sor. Ezút­tal ha­zánk ki­emel­ke­dő tu­risz­ti­kai köz­pont­ja, az egész­ség vá­ro­sa, Hév­íz adott ott­hont e ran­gos ren­dez­vény­nek

Ret­rog­rád eja­ku­lá­ció okoz­ta gyer­mek­te­len­ség

A szer­zők is­mer­te­tik 10 éves and­ro­ló­gi­ai be­teg­anya­gok­ban a ret­rog­rád eja­ku­lá­ció elő­for­du­lá­sát, lét­re­jöt­té­nek oka­it és pat­ho­me­cha­niz­mu­sát.

A fér­fi­ak or­gaz­mu­s­­za­va­rai

A fér­fi­ak sze­xu­á­lis za­va­rai az utób­bi időben, az alap­ku­ta­tá­sok­tól a kli­ni­kai vizs­gá­la­to­kig, egy­re in­kább fel­tér­ké­pe­zet­tek.

A sper­mi­um-DNS-frag­men­tá­ció je­lentősé­ge in vit­ro fer­ti­lizá­ci­ós be­a­vat­ko­zá­sok­nál

A szerzők össze­fog­lal­ják a sper­mi­u­mok DNS-frag­men­tá­ci­ó­já­val (SDF) kap­cso­la­tos leg­fris­sebb is­me­re­te­ket.

Próbálkozások gyógyszeres kezeléssel varicokele esetén

A szerzők az irodalom adataira támaszkodva áttekintik a varicokelében alkalmazott gyógy­szeres kezelési módokat.

A kóros testtömeg hatása a spermium- szám csökkenésére

Az obesitas fontos kockázati tényező a női és a férfiinfertilitás szempontjából. A meddőségi esetek 25–30%-ban a férfioldal tehető felelőssé.

Dr. Mol­nár Ákos

Szo­mo­rú­an de má­sod­szor is tol­lat kell ra­gad­nom, ab­ból a cél­ból, hogy ma­gyar szak­lap­ban a Mol­nár-csa­lád egy tag­já­ról bú­csúz­ta­tót ír­jak.

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!