Beszámoló a Magyar Andrológiai Tudományos Társaság IV. Kongresszusáról

Min­dannyi­unk ese­mény­nap­tá­rá­ban köz­pon­ti he­lyet fog­lal el a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág Kong­resszu­sa.


Szerző: Dr. Rosta Gábor Kálmán fôtitkár

Min­dannyi­unk ese­mény­nap­tá­rá­ban köz­pon­ti he­lyet fog­lal el a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág Kong­resszu­sa. A ren­dez­vény­re idén is fes­tôi kör­nye­zet­ben, Bi­ka­lon ke­rült sor 2010. no­vem­ber 4-6. kö­zött. A ré­gi fé­nyé­ben ra­gyo­gó pa­ti­nás, de min­den igényt ki­elé­gí­tô Puch­ner Kas­tély ide­á­lis mi­li­ôt te­rem­tett az ese­mény­nek. A gon­do­san ki­vá­lasz­tott hely­szín le­he­tô­sé­get adott új kol­le­gák akt­ív rész­vé­te­lé­re a szer­ve­zés­ben.A kong­resszus ezút­tal sem csak a „szű­kebb ér­te­lem­ben vett” and­ro­ló­gi­á­val fog­lal­ko­zó szak­em­be­rek­nek szólt. Szá­mos ha­tár­te­rü­le­ti – jo­gi, or­vo­s­e­ti­kai, igaz­ság­ügyi – té­ma szí­ne­sí­tet­te a tu­do­má­nyos kí­ná­la­tot. Új­don­sá­got je­len­tett a „Pá­lya­kez­dők  szek­ci­ó­ja”, mely­ben a tár­sas­ág tag­ja­i­hoz csa­lá­di­lag kö­tő­dő, kö­zel­múlt­ban vég­zett, vagy vég­zés előtt ál­ló fi­a­tal elő­adók szá­mol­tak be tu­do­má­nyos mun­ká­juk­ról.


Idén 160 re­giszt­rált részt­ve­vőt, 6 kül­föl­di elő­adót, valamint 41 ma­gyar elő­adót  kö­szönt­he­tett a kong­resszus.


A tu­do­má­nyos prog­ra­mot – a ko­ráb­bi évek gya­kor­la­tá­nak meg­fe­le­lő­en – hét  szek­ci­ó­ba és egy ke­rek­asz­tal-meg­be­szé­lés­be so­rol­va  ál­lí­tot­ta össze  a tu­do­má­nyos szer­ve­zőbi­zott­ság.


Főbb té­mák a kö­vet­ke­zők vol­tak: fér­fi­med­dő­ség, idő­sö­dő fér­fi­ak, erek­ti­lis disz­funk­ció, asszisz­tált rep­ro­duk­ció és kri­op­re­zer­vá­ció, fér­fi sze­xu­á­lis za­va­rok pszi­chés vo­nat­ko­zá­sai.


A ma­gyar and­ro­ló­gi­ai tu­do­má­nyos kong­resszu­sok el­ma­rad­ha­tat­lan ven­dé­gei, az eu­ró­pai and­ro­ló­gia év­ti­ze­dek óta el­is­mert szak­em­be­rei –  Carl Schir­ren, Hans-Jür­gen Glan­der, Hans Pusch – ezút­tal is ér­dek­fe­szí­tő elő­adá­sok­kal ké­szül­tek a ren­dez­vény­re. Fi­lo­zó­fi­kus gon­do­la­to­kat hall­hat­tunk az and­ro­ló­gia mint tu­do­má­nyág fej­lő­dé­sé­ről, a kor és el­hí­zás fer­ti­li­tás­ra gya­ko­rolt ha­tá­sa­i­ról, és a fér­fios­te­o­po­ro­sis­ról. Papp György pro­fesszor úr a tár­sas­ág nö­vek­vő  szak­mai szín­von­a­lát alá­tá­masz­tó,  eu­ró­pai and­ro­ló­gi­ai szak­vizs­gát si­ke­re­sen  ab­szol­vá­ló kol­le­gák mun­ká­já­ról szá­molt be (Sza­bó Fe­renc,  Rusz And­rás), illetve a szak­vizs­ga kö­ve­tel­mény­rend­sze­rét is­mer­tet­te. Az el­hang­zott elő­adá­sok kö­zül né­há­nyat sze­ret­nék ki­emel­ni a szá­mos szak­mai új­don­sá­got tar­tal­ma­zó prog­ram­ból.
Be­ré­nyi Mi­hály elő­adá­sá­ban a WHO 2010-ben meg­je­lent – ma már 5. ki­adá­sú – and­ro­ló­gi­ai la­bo­ra­tó­ri­u­mi ké­zi­köny­vé­ben sze­rep­lő  re­fe­ren­ci­a­ér­té­kek idő­be­li vál­to­zá­sa­it is­mer­tet­te, va­la­mint fel­hív­ta a fi­gyel­met az egy­sé­ges al­kal­ma­zás fon­tos­sá­gá­ra. Iz­gal­mas kér­dést fe­sze­ge­tett Er­dei Edit a pul­zá­ló elekt­ro­mág­ne­ses su­gár­zás élet­ta­ni ha­tá­sa­i­val kap­cso­la­to­san. Ha­son­ló­an nap­ja­ink ak­tu­a­li­tá­sa  az ana­bo­li­kus szte­ro­i­dok egy­re szé­le­sebb kö­rű al­kal­ma­zá­sa, mely­nek and­ro­ló­gi­ai vo­nat­ko­zá­sa­i­ról Sza­bó Fe­renc szá­molt be. Az ét­rend-ki­e­gé­szí­tők kö­zött elő­for­du­ló ha­mi­sít­vá­nyok okoz­ta egész­ség­ügyi koc­ká­zat­ra hív­ta fel a fi­gyel­met  elő­adá­sá­ban Csu­por De­zső. 


Össze­fog­la­ló elő­adá­sok hang­zott­tak el az idő­sö­dés, a he­re­tu­mor and­ro­ló­gi­ai vo­nat­ko­zá­sa­i­ról, és nap­ra­kész „re­vi­ew” a ko­rai ma­göm­lés­ről (Ré­pássy Dé­nes,  Far­kas Lász­ló,  Szé­csi At­ti­la). A va­ri­co­ke­le gyógy­sze­res ke­ze­lé­sé­nek tör­té­ne­ti át­te­kin­té­se szí­ne­sí­tet­te a tu­do­má­nyos prog­ra­mot (Wi­je­sing­he Ivor).


Üd­vöz­len­dő, hogy a kong­resszus prog­ram­já­ban meg­je­len­tek alap­ku­ta­tá­so­kat érin­tő té­mák is, mint pl. a több­ször ve­télt pá­rok­nál tör­té­nő, sper­mi­umel­len­es an­ti­tes­tek, in­fek­ci­ós mar­ke­rek és sper­mi­ummor­fo­ló­gia  vizs­gá­la­ta  Ko­pa Zsolt és mun­ka­cso­port­ja vizs­gá­la­tai nyo­mán, va­la­mint Ki­rály Ist­ván a me­re­ve­dés ki­a­la­ku­lá­sá­nak sejt­szin­tű me­cha­niz­mu­sá­nak  vizs­gá­la­ta.  Több  elő­adást hall­hat­tunk a  nap­ja­ink­ban egy­re gya­ko­rib­bá vá­ló ra­di­ká­lis prosz­ta­tek­tó­mia and­ro­ló­gi­ai szem­pont­ja­i­ról (Var­ga At­ti­la, Ri­esz Pé­ter).


A kong­resszus egész szek­ci­ót szen­telt az asszisz­tált rep­ro­duk­ció és kri­op­re­zer­vá­ció té­ma­kö­ré­nek. Ber­nard Ar­tur össze­fog­lal­ta azo­kat az el­vá­rá­so­kat, ame­lye­ket az AR te­rü­le­tén dol­go­zók a ha­té­kony gyó­gyí­tás ér­de­ké­ben el­vár­nak az and­ro­ló­gi­ai le­let­tel kap­cso­lat­ban.


A ke­rek­asz­tal-meg­be­szé­lés a mun­kánk­ban egy­re je­len­tő­sebb részt kö­ve­te­lő jo­gi is­me­re­tek  bő­vi­té­sét szol­gál­ta, amit mi sem bi­zo­nyi­tott job­ban, mint­hogy az ilyen té­má­jú pre­zen­tá­ci­ó­kat kö­vet­te ta­lán a leg­élén­kebb ref­le­xió.


A mul­ti­disz­cip­li­na­ri­tás szem­lé­le­te jel­le­mez­te a  Sze­xu­á­lis Me­di­ci­na Mun­ka­cso­port szek­ci­ó­ját. Új meg­je­le­nő gyógy­szer­for­ma, hor­mon­pót­lás, a női sze­xu­a­li­tás  egya­ránt sze­re­pelt az elő­adók pa­let­tá­ján.


A Mi­lá­nói Egye­tem And­ro­ló­gi­ai Cent­ru­má­ból két ven­dé­ge­lő­a­dót kö­szönt­het­tünk, akik a he­re­tu­mor és az in­fer­ti­li­tás kap­cso­la­tá­ról, va­la­mint az eja­ku­lá­tum mi­nő­sé­gi mu­ta­tó­i­nak vál­to­zá­sá­ról szá­mol­tak be.


A részt­ve­vők – si­ke­res teszt­vizs­ga ese­tén – 42 kre­dit­pon­tot sze­rez­het­tek.


A kong­resszus le­he­tő­sé­get adott a ve­ze­tő­sé­gi ülés le­bo­nyo­lí­tá­sá­ra, va­la­mint az éves köz­gyű­lés meg­tar­tá­sá­ra is, amely­nek so­rán há­rom új kol­le­ga nyert fel­vé­telt a tár­sas­ág­ba.


Ör­ven­de­tes  ta­pasz­ta­lat  volt,  hogy  a  ko­ráb­bi évek­kel ösze­ha­son­lít­va szem­be­öt­lő­en nőtt az elő­adá­sok lá­to­ga­tott­sá­ga.


A ren­de­zők a tu­do­má­nyos mun­kát kö­ve­tő­en kel­le­mes, han­gu­la­tos ki­kap­cso­ló­dást biz­to­sí­tot­tak a részt­ve­vők­nek.


Ezú­ton sze­ret­nénk kö­szö­ne­tet mon­da­ni a he­lyi szer­ve­zé­sért dr. Fél Pál­nak és dr. Sí­pos Bé­lá­nak, va­la­mint a kong­resszus anya­gi hát­te­rét biz­to­sí­tó tá­mo­ga­tó cé­gek­nek. Az Asszisz­ten­cia Kft. ezút­tal is ma­xi­má­lis hoz­zá­ér­tés­sel bo­nyo­lí­tot­ta le a ren­dez­vényt.
Vé­le­mé­nyem sze­rint leg­főbb bi­zo­nyí­té­ka egy si­ke­res kong­resszus­nak, hogy nem­csak a részt­ve­vők, ha­nem az elő­adá­sok­ra oda­fi­gye­lő hall­ga­tó­ság szá­ma is egy­re nő.

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!