A 2010. évi MATT Kong­resszus abszt­rakt­jai

BIKAL 2010. NOVEMBER 4–6.


BIKAL 2010. NOVEMBER 4–6.

Szek­ció 1. | 2010. no­vem­ber 4. 15:30-16:30

 

A-0008

A WHO AND­RO­LÓ­GI­AI RE­FE­REN­CI­AÉR­TÉ­KE­I­NEK VÁL­TO­ZÁ­SAI

Be­ré­nyi Mi­hály, Ko­pa Zsolt
Hon­véd Kór­ház - ÁEK, Uro­ló­gi­ai Osz­tály, And­ro­ló­gi­ai Cent­rum, Bu­da­pest
Sem­mel­we­is Egye­tem, Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ka, And­ro­ló­gi­ai Cent­rum, Bu­da­pest


CÉL­KI­TŰ­ZÉS: Elő­adá­sunk a WHO öt ki­adást meg­ért and­ro­ló­gi­ai la­bo­ra­tó­ri­u­mi ké­zi­köny­ve­i­nek se­gít­sé­gé­vel nyo­mon kö­ve­ti a re­fe­ren­ci­a­ér­té­kek 1980-2010 kö­zöt­ti vál­to­zá­sa­it, egyes de­fi­ní­ci­ók mó­do­su­lá­sa­it, ki­eme­li azok gya­kor­la­ti al­kal­ma­zá­sát és az egy­sé­ges­ség fon­tos­sá­gát.
A ko­ráb­ban sper­ma­tog­ram­ként is­mert le­le­tet a mai sza­ki­ro­da­lom­ban sper­ma­a­na­lí­zis­nek ne­ve­zik.
A WHO 1980 óta ja­va­sol­ja ké­zi­köny­ve­i­ben a stan­dard fer­ti­li­tá­si vizs­gá­la­to­kon nyug­vó sper­ma­na­lí­zist, a vi­lág­szer­te egy­sé­ges re­fe­ren­ci­a­ér­té­kek és a kö­zös nó­menk­la­tú­ra hasz­ná­la­tát. E ké­zi­köny­vek so­rá­ban 2010-ben je­lent meg az 5. ki­adás. Szán­dé­ka ez­zel is az volt, hogy az eja­ku­lá­tum­nak a ter­mé­sze­tes meg­ter­mé­ke­nyí­tés szem­pont­já­ból ön­ké­nye­sen meg­áll­a­pí­tott „nor­má­lér­té­kei” vi­lág­szer­te kö­ze­lebb ke­rül­je­nek egy­más­hoz, hogy az egyes la­bo­ra­tó­ri­u­mok le­le­tei össze­ha­son­lít­ha­tók, a mód­sze­rek azo­no­sak le­gye­nek. Eze­ket a - nem­ző­ké­pes és med­dő fér­fi­a­kat meg­kü­lön­böz­tet­ni hi­va­tott - nor­má­lér­té­ke­ket 1999-től re­fe­ren­ci­a­ér­té­kek­nek ne­vez­zük.
Az aláb­bi re­fe­ren­ci­a­ér­té­kek idő­be­li vál­to­zá­sa­it rész­le­tez­zük: el­fo­lyó­so­dás, eja­ku­lá­tum­tér­fo­gat, pH, vi­ta­li­tás, sper­mi­um­kon­cent­rá­ció, le­u­ko­ci­ta­kon­cent­rá­ció, mo­ti­li­tás, agg­lu­ti­ná­ció, MAR-teszt, a nor­má­lis sper­mi­um mé­re­tei, mor­fo­ló­gia, mar­ke­rek. Mó­do­sult a nor­mo­zo­os­per­mia és a TZI de­fi­ní­ci­ó­ja, meg­vál­toz­tak a mo­ti­li­tá­si ka­te­gó­ri­ák.
Az új re­fe­ren­ci­a­ér­té­kek ál­ta­lá­nos hasz­ná­la­ta előbb­re vi­he­ti a ha­zai and­ro­ló­gi­ai gya­kor­lat egy­sé­ge­sí­té­sét is.

 

 

Szek­ció 1. | 2010. no­vem­ber 4. 15:30-16:30

 

A-0029

AZ IDŐ­SÖ­DÉS URO­LÓ­GI­AI VO­NAT­KO­ZÁ­SAI

Ré­pássy Dé­nes
Fő­vá­ro­si Ön­kor­mány­zat Szent Ist­ván Kór­ház és Szent Lász­ló Kór­ház - Ren­de­lő­in­té­zet, Uro­ló­gi­ai Osz­tály, Bu­da­pest

A nö­vek­vő élet­kor­ral szá­mos uro­ló­gi­ai be­teg­ség in­ci­den­ci­á­ja, pre­va­len­ci­á­ja emel­ke­dik. A ge­ri­át­ria - mely ez­zel a kér­dés­kör­rel fog­lal­ko­zik - de­fi­ní­ci­ó­ja még nyi­tott kér­dés: 60, 65 vagy 70 év je­len­ti-e az úgy­ne­ve­zett idős kort?
Az idős kor­ral össze­füg­gő, leggya­ko­ribb uro­ló­gi­ai tü­ne­tek, be­teg­sé­gek a kö­vet­ke­zők:

 1. ha­e­ma­tu­ria
 2. jó- és rossz­in­du­la­tú be­teg­sé­gek
 3. hú­gyú­ti gyul­la­dás (UTI)
 4. sze­xu­á­lis disz­funk­ci­ók
 5. vi­ze­let-in­kon­ti­nen­cia

Ad 1. Ha­e­ma­tu­ria: uro­ló­gi­ai rossz­in­du­la­tú be­teg­sé­gek ese­tén (hó­lyag és ve­se), va­la­mint bár­mely prosz­ta­ta­be­teg­ség ese­tén elő­for­dul­hat. Ter­mé­sze­te­sen an­ti­co­a­gu­lans te­rá­pia so­rán is je­lent­kez­het.
Ad 2. Jó- és rossz­in­du­la­tú be­teg­sé­gek:

 • ve­se­rák
 • prosz­ta­ta­rák
 • hó­lyag­rák
 • BPH - prosz­ta­tameg­na­gyob­bo­dás

Ad 3. Hú­gyú­ti gyul­la­dás (UTI): a tesz­tosz­te­ron szint­jé­nek csök­ke­né­se el­vál­to­zá­so­kat okoz­hat az ál­ta­lá­nos és he­lyi im­mu­no­ló­gi­ai rend­szer­ben, ezért idős kor­ban a hú­gyú­ti fer­tő­zött­ség gya­ko­ribb.
Ad 4. A sze­xu­á­lis disz­funk­ci­ók okai ne­u­ro­ló­gi­ai, vas­cu­la­ris, se­bé­szi és/vagy tra­u­más be­teg­sé­gek, va­la­mint szá­mos uro­ló­gi­ai be­teg­ség. Na­gyon gya­ko­ri az idős kor­ban az en­dok­ri­no­ló­gi­ai el­vál­to­zá­sok ta­la­ján ki­a­la­ku­ló hypo­go­na­dis­mus.
Ad 5. Vi­ze­let-in­kon­ti­nen­cia: meg­je­len­het csak­nem mind­egyik faj­tá­ja.
Az összes uro­ló­gi­ai gya­kor­lat, be­a­vat­ko­zá­sok, mű­té­tek több mint 60%-a idős­ko­ri be­te­gek­nél for­dul elő. Az uro­ló­gia te­hát a ge­ri­át­ria ki­emel­ke­dő­en fon­tos szak­te­rü­le­te.

 

 

Szek­ció 1. | 2010. no­vem­ber 4. 15:30-16:30

 

A-0022

KÖR­NYE­ZE­TI HA­TÁ­SOK: PUL­ZÁ­LÓ ELEKT­RO­MÁG­NE­SES SU­GÁR­HA­TÁS (PEMR)

Er­dei Edit
Hon­véd Kór­ház - ÁEK, Uro­ló­gi­ai Osz­tály II. te­lep­hely, Tra­i­ning Cen­ter of Eu­ro­pe­an And­ro­lo­gi­cal Aca­demy, Bu­da­pest

Aho­gyan a meg­elő­ző tár­sa­dal­mak­ban a fer­tő­ző meg­be­te­ge­dé­sek je­len­tet­tek ve­szélyt a né­pes­ség­re, úgy a mo­dern tár­sa­da­lom­ban a ter­mé­szet áta­la­kí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban meg­je­le­nő kör­nye­ze­ti ha­tá­sok­ra ér­vé­nyes ez, és ért­he­tő­en, el­ke­rül­he­tet­le­nül ke­rül­tek a tár­sa­dal­mi ér­dek­lő­dés kö­zép­pont­já­ba.
Az WHO fel­ké­ré­sé­re svéd ku­ta­tók fog­lal­koz­tak a pul­zá­ló elekt­ro­mág­ne­ses su­gár­zás bi­o­ló­gi­ai ha­tá­sa­i­val. A köz­zé tett ta­nul­mány ha­tá­sá­ra (1989) jött lét­re az Eu­ró­pai Uni­ón be­lül aján­lás (1990), hogy mit te­kin­tünk kép­er­nyős mun­ka­he­lyek­nek, és eze­ken a he­lye­ken a fog­lal­ko­zás­sal kap­cso­lat­ban mi­lyen ren­de­le­te­ket kell be­tar­ta­ni.
Je­len­leg is rend­kí­vül el­lent­mon­dá­so­sak az e te­rü­let­tel kap­cso­la­tos ku­ta­tá­si ered­mé­nyek.
2004-ben azon­ban újabb je­len­tős ered­ményt tárt a WHO a nyil­vá­nos­ság e­lé ami­kor dek­la­rál­ta, hogy pul­zá­ló elekt­ro­mág­ne­ses su­gár­zás ha­tá­sá­ra lé­te­zik túl­ér­zé­keny­ség, ame­lyet be­teg­ség­nek kell te­kin­te­ni és ke­zel­ni kell. Hosszú do­ku­men­tum­ban fog­lal­ják össze a tü­ne­te­ket és a ki­vál­tó tech­ni­kai esz­kö­zök so­rát, va­la­mint a vé­de­ke­zés le­he­tő­sé­ge­it, és be­mu­tat­ják pá­ci­en­sek be­teg­ség­gel kap­cso­la­tos több éves „kál­vá­ri­á­ját”, ad­dig az idő­pon­tig amíg prob­lé­má­juk­ra meg­ol­dást ta­lál­tak.
Mi­ért ilyen bo­nyo­lult a kér­dés?
El­ső­sor­ban azért, mert a pul­zá­ló elekt­ro­mág­ne­ses kör­nye­ze­ti ha­tás köz­vet­le­nül nem ér­zé­kel­he­tő, csak bi­zo­nyos be­teg­sé­gek ki­vizs­gá­lá­sa so­rán te­re­lő­dik rá a gya­nú, ugyan­ak­kor több év­ti­ze­den ke­resz­tül nem is gon­dol­tak rá. Az élő szer­ve­ze­tek sejt­je­i­nek ér­zé­keny­sé­ge sok­kal fi­no­mabb a ren­del­ke­zés­re ál­ló mű­sze­rek­nél. A kü­lön­bö­ző tech­ni­kai szab­vá­nyok egy adott kor tech­ni­kai le­he­tő­sé­ge­it és nem a sej­tek bi­o­ló­gi­ai ér­zé­keny­sé­get tük­rö­zik.
Alap­ve­tő­en a pul­zá­ló elekt­ro­mág­ne­ses su­gár­zás ún. „kró­ni­kus fá­radt­ság szind­ró­mát” okoz, amely kü­lön­bö­ző egyéb ha­tá­sok kö­vet­kez­té­ben is ki­a­la­kul. A PEMR ho­gyan hat az élő szer­ve­ze­tek sejt­je­i­re? Ma már egy­ér­tel­mű­en iga­zolt, hogy stresszha­tást vált ki, amely fo­ko­zott ad­re­na­linter­me­lő­dés­ben nyil­vá­nul meg, és a vál­to­za­tos tü­netegy­üt­tes is ez­zel az élet­ta­ni vál­to­zás­sal hoz­ha­tó össze­füg­gés­be. Rö­vid tá­von fo­ko­zott ad­re­na­linter­me­lés és kal­ci­umcsa­tor­na-blok­ko­lás kö­vet­ke­zik be, hosszú tá­von kró­ni­kus fá­radt­ság szind­ró­ma és a ge­ne­ti­ka ál­lo­mány­ban jön lét­re vál­to­zás.
Az előbb em­lí­tett ha­tá­sok szá­mos eset­ben ve­zet­nek and­ro­ló­gi­ai te­rü­le­té­hez tar­to­zó el­vál­to­zá­sok ki­a­la­ku­lá­sá­hoz, ép­pen ezért fon­tos, hogy az anam­né­zis fel­vé­te­le­kor ki­tér­jünk ezek­re a prob­lé­mák­ra is, rész­le­te­sen ele­mez­ve a mun­ka­he­lyi és ott­ho­ni kö­rül­mé­nyek kö­zött al­kal­ma­zott esz­kö­zök­re és hasz­ná­la­tuk­ra.

 

 

Szek­ció 1. | 2010. no­vem­ber 4. 15:30-16:30

 

A-0027

LE­HE­TŐ­SÉ­GEK ÉS KOC­KÁ­ZA­TOK AZ AND­RO­LÓ­GI­Á­BAN AL­KAL­MAZ­HA­TÓ
ÉT­REND-KI­E­GÉ­SZÍ­TŐK ESE­TÉN

Csu­por De­zső* - Sze­ke­res And­rás** - Kecs­ke­mé­ti Ani­ta** - Vé­kes Eri­ka** - Ve­res Ka­ta­lin* - Szend­rei Kál­mán* - Hoh­mann Ju­dit*
*Sze­ge­di Tu­do­má­nye­gye­tem, Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi Kar, Far­ma­kog­nó­zi­ai In­té­zet, Sze­ged
**Fu­mop­rep Kft., Mó­ra­ha­lom


CÉL­KI­TŰZÉS: Az ét­rend-ki­e­gé­szí­tők gyár­tá­sát és for­gal­ma­zá­sát nem ga­ran­tál­ják a gyógy­szer­sza­bá­lyo­zás­hoz ha­son­ló­an szi­go­rú jog­sza­bá­lyok. Az el­múlt évek­ben a ter­mék­cso­port tag­ja­i­nak szá­ma me­re­de­ken emel­ke­dett. Köz­tük szá­mos olyan is for­ga­lom­ba ke­rült, ame­lye­ket a fo­gyasz­tók and­ro­ló­gi­ai prob­lé­má­ik ke­ze­lé­sé­re al­kal­maz­nak, gyak­ran a ke­ze­lő­or­vos tud­ta nél­kül. Mi­vel a nem­zet­kö­zi sza­ki­ro­da­lom­ban szá­mos cikk szá­mol be a fér­fi sze­xu­á­lis za­va­rok ke­ze­lé­sé­re al­kal­ma­zott ét­rend-ki­e­gé­szí­tők­kel kap­cso­la­tos vissza­élé­sek­ről, cé­lul tűz­tük ki a ha­zánk­ban el­ér­he­tő ter­mé­kek át­te­kin­té­sét és ana­li­ti­kai vizs­gá­la­tát az eset­le­ges ha­mi­sí­tá­sok ki­mu­ta­tá­sá­nak cél­já­val.
MÓD­SZER: Az ét­rend-ki­e­gé­szí­tő­ket for­gal­ma­zó bol­tok és in­ter­ne­tes ol­da­lak nem rep­re­zen­ta­tív fel­mé­ré­se so­rán 53 olyan ter­mé­ket azo­no­sí­tot­tunk a ha­zai pi­a­con, ame­lyet po­ten­ci­a­fo­ko­zó­ként, vagy ilyen ha­tás­ra utal­va aján­lot­tak. Koc­ká­za­te­lem­zés alap­ján 10 ter­mé­ket vá­lasz­tot­tunk ki rész­le­tes ké­mi­ai vizs­gá­lat­ra. Há­rom, egy­más­tól füg­get­len mód­szert (TLC, HPLC-DAD, GC-MS) al­kal­maz­tunk a szin­te­ti­kus fosz­fo­di­ész­te­ráz-gát­lók ki­mu­ta­tá­sá­ra.
ERED­MÉ­NYEK: A meg­vizs­gált 10 ét­rend-ki­e­gé­szí­tő kö­zül 6 ter­mék­ben szil­de­na­fil és/vagy ta­da­la­fil, vagy a ve­gyü­le­tek ana­lóg­jai vol­tak ki­mu­tat­ha­tó­ak.
KÖ­VET­KEZ­TE­TÉS: Ered­mé­nye­ink fel­hív­ják a fi­gyel­met ar­ra, hogy a rossz mi­nő­sé­gű, ha­mi­sí­tott ét­rend-ki­e­gé­szí­tők va­lós egész­sé­gi koc­ká­za­tot je­len­te­nek a fo­gyasz­tók szá­má­ra. Az ál­ta­lunk azo­no­sí­tott, fosz­fo­di­ész­te­ráz-gát­lók­kal szennye­zett ké­szít­mé­nyek egyes be­teg­cso­por­tok­ban fo­koz­hat­ják a kar­di­o­vasz­ku­lá­ris ese­mé­nyek ri­zi­kó­ját. Te­kin­tet­tel a gyógy­sze­rek ha­tó­a­nya­ga­i­nak és a ha­mi­sí­tott ké­szít­mé­nyek­ben ta­lál­ha­tó ha­tó­a­nya­gok köl­csön­ha­tá­sá­ból ere­dő koc­ká­zat­ra, min­den eset­ben in­do­kolt a be­teg ál­tal sze­dett ét­rend-ki­e­gé­szí­tők­re is ki­tér­ni az anam­né­zis fel­vé­te­le so­rán. Mi­vel a vizs­gá­la­tot koc­ká­za­te­lem­zés alap­ján vé­gez­tük, fel­té­te­lez­het­jük, hogy a ha­son­ló aján­lás­sal rek­lá­mo­zott ter­mé­kek kö­zött ki­sebb arány­ban for­dul­nak elő ha­mi­sí­tott ké­szít­mé­nyek, ugyan­ak­kor ezek aján­lá­sa sem fo­gad­ha­tó el szak­mai szem­pont­ból.

 

 

Szek­ció 1. | 2010. no­vem­ber 4. 15:30-16:30

 

A-0024

LA­PA­ROS­CO­POS VE­NA SPER­MA­TI­CA LI­GA­TU­RÁ­VAL SZER­ZETT TA­PASZ­TA­LA­TA­INK

Ros­ta Kál­mán Gá­bor - Szik­szai Zol­tán - Kul­csár Dá­ni­el
Sop­ro­ni Er­zsé­bet Ok­ta­tó Kór­ház, Uro­ló­gia Osz­tály, Sop­ron

A Sop­ro­ni Er­zsé­bet Ok­ta­tó Kór­ház Uro­ló­gia Osz­tá­lyán 2006 óta tör­tén­nek la­pa­ros­co­pos mű­té­ti be­a­vat­ko­zá­sok. A szer­zők a la­pa­ros­co­pos va­ri­co­ke­le mű­té­tek so­rán szer­zett ta­pasz­ta­la­ta­ik­ról szá­mol­nak be. Mű­té­ti ered­mé­nye­i­ket, szö­vőd­mé­nye­i­ket össze­ve­tik a nem­zet­kö­zi iro­dal­mi ada­tok­kal.

 

 

Szek­ció 2. | 2010. no­vem­ber 4. 17:00-18:10

 

A-0002

PRÓ­BÁL­KO­ZÁ­SOK GYÓGY­SZE­RES KE­ZE­LÉS­SEL VA­RI­CO­KE­LE ESE­TÉN - TÖR­TÉ­NE­TI ÁT­TE­KIN­TÉS

Wi­je­sing­he Ivor - Pin­tér Jó­zsef György - Ko­pa Zsolt
Mi­sek Kft, Uro­ló­gi­ai Osz­tály, Mis­kolc
Sem­mel­we­is Egye­tem Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ka, And­ro­ló­gi­ai Cent­rum, Bu­da­pest


A szer­zők az iro­da­lom ada­ta­i­ra tá­masz­kod­va át­te­kin­tik a va­ri­co­ke­lé­ben al­kal­ma­zott gyógy­sze­res ke­ze­lé­si mó­do­kat.
Kez­det­ben a sper­ma­a­na­lí­zis ered­mé­nyé­nek ja­ví­tá­sa cél­já­ból al­kal­maz­tak kü­lön­fé­le hor­mon­rend­szer­re ha­tó gyógy­sze­re­ket, leg­több­ször a mű­tét után.
A leggyak­rab­ban hasz­nált gyógy­szer a klo­mi­fén-cit­rát volt.Több ta­nul­mány vizs­gál­ta a ha­té­kony­sá­gát va­ri­co­ke­lé­ben, azon­ban a mű­tét ered­mé­nyes­sé­gét egyik eset­ben sem múl­ta fe­lül.A hu­man me­no­pa­u­zá­lis go­na­dot­ro­pin­nal foly­ta­tott ke­ze­lés olasz szer­zők sze­rint ered­mé­nyes volt. Ha­zai kip­ró­bá­lás­ról , ta­nul­mány­ról -né­hány eset­is­mer­te­tés­től el­te­kint­ve- nincs tu­do­má­sunk. A hu­man cho­ri­o­go­nint szé­les­kö­rű­en al­kal­maz­ták, fő­ként a mű­té­tet kö­ve­tő idő­szak­ban. A pen­to­xifyl­lin te­rá­pia nem ter­jedt el. Olasz szer­zők pub­li­ká­ci­ó­ja nyo­mán me­rült fel a mű­té­tet he­lyet­te­sí­tő an­ti­inf­lam­ma­to­ri­kus-an­ti­o­xi­dáns ke­ze­lés le­he­tő­sé­ge.
Va­ri­co­ke­lé­ben a gyógy­sze­res ke­ze­lés ha­tá­sos­sá­ga je­len­leg nem te­kint­he­tő bi­zo­nyí­tott­nak.Az újabb gu­i­de­li­ne-ok a hor­mon­ke­ze­lést csak hi­po­go­na­dot­róp-hi­po­go­na­diz­mus ese­te­i­ben ajánl­ják.
Szer­zők a mű­té­tek ered­mé­nyes­sé­gét ér­té­ke­lő leg­újabb kli­ni­kai ta­nul­má­nyok ada­ta­it is fi­gye­lem­be vé­ve va­ri­co­ke­le ese­tén a ki­zá­ró­la­gos mű­té­ti meg­ol­dás mel­lett fog­lal­nak ál­lást.

 

 

Szek­ció 2. | 2010. no­vem­ber 4. 17:00-18:10

 

A-0026

HE­RE­TU­MO­ROS BE­TE­GEK NYO­MON KÖ­VE­TÉ­SÉ­NEK AND­RO­LÓ­GIA VO­NAT­KO­ZÁ­SAI

Far­kas Lász­ló - Pusz­tai Csa­ba - Szán­tó Ár­pád
Pé­csi Tu­do­má­nye­gye­tem, Kli­ni­kai Köz­pont, Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ka, Pécs

CÉL­KI­TŰZÉS: „Te­gyünk meg min­dent, hogy a he­re­da­ga­nat mi­att ke­zelt be­te­gek is bol­dog apá­vá vál­has­sa­nak!”
A he­re­da­ga­na­tos be­te­gek di­ag­nosz­ti­ká­ja és komp­lex te­rá­pi­á­ja so­rán fel­me­rü­lő, fer­ti­li­tás­sal kap­cso­la­tos té­ma­kör­ben az aláb­bi kér­dé­sek me­rül­nek fel:
Mi a hely­zet a fer­ti­li­tás­sal a te­rá­pi­ás be­a­vat­ko­zá­sok előtt?
A fer­ti­li­táscsök­ke­nés ok vagy kö­vet­kez­mény?
Mi­hez kezd­jünk a fer­ti­li­táscsök­ke­nés­sel a ke­ze­lé­sek után?
Ezen kér­dés­kö­rö­kön be­lül a fer­ti­li­táscsök­ke­nés iro­da­lom­ból is jól is­mert okai, az in­fer­ti­li­tás és he­re­da­ga­nat-epi­de­mi­o­ló­gia, va­la­mint a tesz­ti­ku­lá­ris disz­ge­ne­zis szind­ró­ma ke­rül meg­tár­gya­lás­ra.
A komp­lex ke­ze­lés egyes tí­pu­sa­i­nak (se­bé­szi, on­ko­ra­di­o­ló­gi­ai, on­ko­te­rá­pi­ás) fer­ti­li­tást ká­ro­sí­tó ha­tá­sai, va­la­mint ezek csök­ken­té­sé­re irá­nyu­ló le­he­tő­sé­gek ke­rül­nek be­mu­ta­tás­ra.

 

 

Szek­ció 2. | 2010. no­vem­ber 4. 17:00-18:10

 

A-0017

SPER­MI­UMEL­LEN­ES AN­TI­TES­TEK VIZS­GÁ­LA­TA TÖBB­SZÖR VE­TÉLT PÁ­ROK ESE­TÉ­BEN

Csi­csai Len­ke* - Ri­esz Pé­ter* - Né­meth Ju­li­an­na** - Mik­lós Ka­ta­lin*** - Sza­bó Zsó­fia*** - Ko­pa Zsolt*
*Sem­mel­we­is Egye­tem, Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ka, And­ro­ló­gi­ai Cent­rum, Bu­da­pest
**ÁNTSZ Köz­pon­ti La­bo­ra­tó­ri­um, Bu­da­pest
*** Hon­véd Kór­ház - ÁEK, Im­mu­no­ló­gi­ai La­bo­ra­tó­ri­um, Bu­da­pest

 
CÉL­KI­TŰ­ZÉS: A fér­fi­med­dő­ség di­ag­nosz­ti­ká­já­ban is­mert im­mu­no­ló­gi­ai mar­ker, a sper­mi­umel­len­es an­ti­test (An­ti Sperm An­ti­body - ASA) vizs­gá­la­tát vé­gez­tük se­mi­na­lis plaz­má­ból, spe­ci­á­lis (több­ször ve­télt pá­rok fér­jei) be­teg­cso­port kö­ré­ben. El­len­őriz­tük az ASA-ti­ter kor­re­lá­ci­ó­ját a se­mi­na­lis plaz­ma in­fek­ci­ós mar­ke­re­i­vel és a nor­mál sper­mi­ummor­fo­ló­gi­á­val, vizs­gál­va, hogy az emel­ke­dett an­ti­testti­ter és a ve­té­lé­sek kö­zött fenn­áll-e sta­tisz­ti­kai össze­füg­gés. Cé­lunk volt to­váb­bá az ASA-ér­té­kek kor­re­lá­ci­ó­já­nak vizs­gá­la­ta a nor­mál sper­mi­ummor­fo­ló­gia és az in­fek­ci­ós mar­ke­rek kö­zött.
BE­VE­ZE­TÉS: A vér–he­re gát spe­ci­á­lis im­mu­no­ló­gi­ai vé­dett­sé­get nyújt a pu­ber­tás­kor ter­me­lő­dő hí­mi­var­sej­tek szá­má­ra. A vér–he­re gát sé­rü­lé­se ese­tén a sper­mi­u­mok bi­zo­nyos fe­lü­le­ti an­ti­gén­je­ik­re an­ti­tes­tek ta­pad­nak, me­lyek né­me­lyi­ke ká­ros ha­tá­sú, sper­mi­umfunk­ci­ó ká­ro­so­dása ré­vén csök­ken­ti a fer­ti­li­tá­si ké­pes­sé­get. Ezt a fo­lya­ma­tot ne­vez­zük im­mu­nin­fer­ti­li­tás­nak.
A sper­mi­umel­len­es an­ti­tes­tek a se­mi­na­lis plaz­má­ból ki­mu­tat­ha­tók. A vér–he­re gát sé­rü­lé­sét leggyak­rab­ban in­fek­ci­ók okoz­hat­ják. Vizs­gá­la­tunk­kal több­ször ve­télt pá­rok, mint spe­ci­á­lis be­teg­cso­port ese­tén ele­mez­tük a sper­mi­umel­len­es an­ti­tes­tek elő­for­du­lá­sát és össze­füg­gé­se­it a fe­hér­vér­sejt-­kon­cent­rá­ció, va­la­mint egy ér­zé­keny bi­o­ké­mi­ai in­fek­ci­ós mar­ker (in­ter­le­u­kin-6, IL-6) és a sper­mi­ummor­fo­ló­gia kö­zött.
ANYAG ÉS MÓD­SZER: Spe­ci­á­lis be­teg­cso­por­tunk­ban 43 pár fér­fi tag­ját vizs­gál­tuk. A pá­rok kór­tör­té­ne­té­ben leg­alább egy al­ka­lom­mal sze­re­pelt spon­tán ve­té­lés. A sper­mi­umel­len­es an­ti­testti­tert ELI­SA tech­ni­ka se­gít­sé­gé­vel vizs­gál­tuk se­mi­na­lis plaz­má­ban. A sper­ma­a­na­lí­zis so­rán a nor­mál mor­fo­ló­gi­át a je­len­leg ha­tá­lyos 5. WHO szi­go­rú (strict) kri­té­ri­u­mok sze­rint ele­mez­tük. A le­u­kocy­ták szá­mát pe­ro­xi­dáz fes­tés­sel M/ml ér­ték­ben ha­tá­roz­tuk meg. Pro­te­ininf­lam­má­ci­ós mar­ker­ként a se­mi­na­lis plaz­má­ból az in­ter­le­u­kin-6 (IL-6) fe­hér­jét ELI­SA mód­szer­rel mér­tük..
A vizs­gá­la­ti ered­mé­nyek köz­ti sta­tisz­ti­kai össze­füg­gést két­min­tás T-pró­ba (SPSS prog­ramcso­mag) se­gít­sé­gé­vel ele­mez­tük.
ERED­MÉ­NYEK: A vizs­gált fér­fi­ak min­tá­it ele­mez­ve nem iga­zo­ló­dott emel­ke­dett an­ti­testti­ter-át­lag. Nem ta­lál­tunk kor­re­lá­ci­ót a fe­hér­vér­sejt­szám és az ASA-ér­té­kek kö­zött. Az IL6 és az ASA, va­la­mint a sper­mi­ummor­fo­ló­gia és az ASA ér­té­kei sem mu­tat­tak sta­tisz­ti­kai össze­füg­gést.
KÖ­VET­KEZ­TE­TÉS: Is­mert tény, hogy az emelk­dett an­ti­test-ti­ter ne­ga­tí­van be­fo­lyá­sol­ja a fer­ti­li­tást, és a fér­fi­med­dő­ség ke­ze­lé­sé­ben ko­moly te­rá­pi­ás kon­zek­ven­ci­ák­kal jár.
Több­ször ve­télt pá­rok fér­fi tag­ja­i­nál vég­zett ta­nul­má­nyunk­ban az ASA-ér­té­kek nem bi­zo­nyul­tak a ve­té­lé­sek hát­te­ré­ben egy­ér­tel­mű­en be­fo­lyá­so­ló fak­tor­nak. Nem ta­lál­tunk össze­füg­gést a Sper­mi­um El­len­es An­ti­tes­tek és a fvs szám, va­la­mint az ASA - IL-6 és ASA - nor­mál mor­fo­ló­gia vi­szony­la­tá­ban, így a vizs­gált be­teg­cso­port­ban le­von­hat­juk a kö­vet­kez­te­tést, hogy az ASA-ér­té­kek az inf­lam­má­ci­ós mar­ke­rek­kel és a nor­má­lis sper­mi­ummor­fo­ló­gi­á­val nem mu­tat­tak kor­re­lá­ci­ót.

 

 

Szek­ció 2. | 2010. no­vem­ber 4. 17:00-18:10

 

A-0019

AND­RO­LÓ­GI­AI IN­FEK­CI­ÓS MAR­KE­REK ÉS A SPER­MI­UMMOR­FO­LÓ­GIA ÖSSZE­FÜG­GÉ­SEI TÖBB­SZÖR VE­TÉLT PÁ­ROK VIZS­GÁ­LA­TA ALAP­JÁN

Ko­pa Zsolt* - Csi­csai Len­ke* - Ri­esz Pé­ter* - Né­meth Ju­li­an­na** - Mik­lós Ka­ta­lin*** - Sza­bó Zsó­fia***
*Sem­mel­we­is Egye­tem, Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ka, And­ro­ló­gi­ai Cent­rum, Bu­da­pest
**ÁNTSZ Köz­pon­ti La­bo­ra­tó­ri­um, Bu­da­pest
***Hon­véd Kór­ház - ÁEK, Im­mu­no­ló­gi­ai La­bo­ra­tó­ri­um, Bu­da­pest


CÉL­KI­TŰZÉS: Vizs­gá­la­tunk cél­ja­ként a sper­ma­a­na­lí­zis és a se­mi­na­lis plaz­ma bi­o­ké­mi­ai in­fek­ci­ós mar­ke­rei és a nor­mál sper­mi­ummor­fo­ló­gia kö­zöt­ti össze­füg­gés elem­zé­sét tűz­tük ki, spe­ci­á­lis (több­ször ve­télt pá­rok) be­teg­cso­port kö­ré­ben.
BE­VE­ZE­TÉS: A sper­mi­ummor­fo­ló­gia fer­ti­li­tá­si je­len­tő­sé­ge rég­óta is­mert tény, a ká­ro­so­dott ala­ki fel­épí­té­sű hí­mi­var­sej­tek ne­he­zeb­ben érik el és ter­mé­ke­nyí­tik meg a pe­te­sej­tet, az asszisz­tált rep­ro­duk­ci­ós el­já­rá­sok ered­mé­nye is gyen­gébb rosszabb mor­fo­ló­gi­ai pa­ra­mé­te­rek mel­lett. Az eja­ku­lá­tum­ban ta­lált fe­hér­vér­sej­tek (fvs) nem fel­tét­le­nül ká­ros ha­tá­sú­ak. A WHO kri­té­ri­u­mai alap­ján 1 M/ml. fvskon­cent­rá­ció fö­lött le­u­kocy­tos­per­mi­á­ról be­szé­lünk. A ma­ga­sabb fvs-ér­té­kek in­fek­ció ve­szé­lyét je­len­tik, amely fő­ként a sper­mi­u­mok funk­ci­o­ná­lis ká­ro­sí­tá­sa ré­vén be­fo­lyá­sol­ja a fer­ti­li­tást. Újabb kli­ni­kai vizs­gá­la­tok a 0 és 1 M/ml. kö­zöt­ti fvs-kon­cent­rá­ció mel­lett a le­u­kocy­taszám és a nor­mál mor­fo­ló­gia po­zi­tív kor­re­lá­ci­ó­ját ta­lál­ták, alá­húz­va an­nak je­len­tő­sé­gét, hogy bi­zo­nyos kö­rül­mé­nyek kö­zött a fvs-ek jó­té­kony ha­tá­sú­ak is le­het­nek. Vizs­gá­la­tunk­kal több­ször ve­télt pá­rok­nál, mint spe­ci­á­lis be­teg­cso­port­ban ele­mez­tük eze­ket az össze­füg­gé­se­ket, a vizs­gá­la­tot ki­e­gé­szít­ve egy még ér­zé­ke­nyebb pro­te­ininf­lam­má­ci­ós mar­ker (in­ter­le­u­kin-6) vizs­gá­la­tá­val.
ANYAG ÉS MÓD­SZER: Spe­ci­á­lis be­teg­cso­por­tunk­ban 43, leg­alább egy ve­té­lé­sen áte­sett pár fér­fi tag­ját vizs­gál­tuk. A sper­ma­a­na­lí­zis so­rán a nor­mál mor­fo­ló­gi­át a je­len­leg ha­tá­lyos 5. WHO szi­go­rú (strict) kri­té­ri­u­mok sze­rint ele­mez­tük. A le­u­kocy­ták szá­mát pe­ro­xi­dáz fes­tés­sel M/ml ér­ték­ben ha­tá­roz­tuk meg. To­váb­bi inf­lam­má­ci­ós mar­ker­ként az in­ter­le­u­kin-6 (IL-6) fe­hér­jét ELI­SA mód­szer­rel mér­tük.
A vizs­gá­la­ti ered­mé­nyek köz­ti sta­tisz­ti­kai össze­füg­gést két­min­tás T-pró­ba (SPSS prog­ramcso­mag) se­gít­sé­gé­vel ele­mez­tük.
ERED­MÉ­NYEK: A vizs­gált be­teg­cso­port­ban nem iga­zol­tunk emel­ke­dett fvs-kon­cent­rá­ció-át­la­got. A se­mi­na­lis plaz­ma IL-6 szint­jei sem vol­tak emel­ke­det­tek. A sper­ma­a­na­lí­zi­sek so­rán mért nor­mál mor­fo­ló­gi­ai át­lag­ér­ték a WHO 5. kri­té­ri­u­mok alap­ján nem volt kó­ros.
Po­zi­tív kor­re­lá­ci­ót iga­zol­tunk azon­ban a nor­mál mor­fo­ló­gia és az IL6-ér­té­kek kö­zött (A nor­mál mor­fo­ló­gia és a fe­hér­vér­sej­tek szá­ma kö­zött sta­tisz­ti­kai elem­zést nem tud­tunk vé­gez­ni, a több­ször elő­for­du­ló 0 M/ml. fvs-ér­té­kek mi­att).
Po­zi­tív volt a sta­tisz­ti­kai össze­füg­gés az fvs-szám és az IL-6 ér­té­kek vo­nat­ko­zá­sá­ban is.
KÖ­VET­KEZ­TE­TÉS: A fvs kon­cent­rá­ció és az IL-6 ér­té­kek ta­nul­má­nyunk­ban nem bi­zo­nyul­tak a több­szö­ri ve­té­lé­sek hát­te­ré­ben egy­ér­tel­mű­en be­fo­lyá­so­ló fak­tor­nak.
Ered­mé­nye­ink alá­tá­maszt­ják, hogy az IL-6 a le­u­kocy­tos­per­mi­á­val po­zi­tí­van kor­re­lál, ér­zé­keny in­fek­ci­ós mar­ker.
A fvs-kon­cent­rá­ci­ó­val po­zi­tí­van kor­re­lá­ló IL-6 sta­tisz­ti­ka­i­lag szig­ni­fi­káns össze­füg­gést mu­ta­tott a nor­mál mor­fo­ló­gia ér­té­ke­i­vel. Így ered­mé­nye­ink sze­rint meg­áll­apít­hat­juk, hogy az in­fek­ci­ós mar­ke­rek nor­mál tar­to­má­nyá­ban a mar­ke­rek szint­jé­nek emel­ke­dé­se a nor­mál mor­fo­ló­gia ja­vu­lá­sát ered­mé­nye­zi, így fel­té­te­lez­het­jük, hogy a nem kó­ros tar­to­mány­ban a fvs-ek po­zi­tív ha­tá­sú­ak le­het­nek a fér­fifer­ti­li­tás­ra.

 

 

Szek­ció 2. | 2010. no­vem­ber 4. 17:00-18:10

 

A-0020

MIT TU­DUNK AZ EJA­KU­LÁ­CI­ÓS ZA­VA­ROK­RÓL 2010-BEN?

Szé­csi At­ti­la - Wi­je­sing­he Ivor*
Jó­sa And­rás Ok­ta­tó­kór­ház, Uro­ló­gi­ai Osz­tá­lya, Nyí­regy­há­za
*MI­SEK Kft. Uro­ló­gi­ai Osz­tá­lya, Mis­kolc


CÉL­KI­TŰZÉS: Az eja­ku­lá­ci­ós za­va­rok eti­o­ló­gi­á­já­nak, kor­sze­rű di­ag­nosz­ti­ká­já­nak és ke­ze­lé­sé­nek be­mu­ta­tá­sa.
MÓD­SZER: Az ane­ja­ku­lá­ci­ó­val, anor­gaz­mi­á­val, kés­lel­te­tett eja­ku­lá­ci­ó­val, ret­rog­rád eja­ku­lá­ci­ó­val, ko­rai ma­göm­lés­sel, eja­cu­la­tio ba­ve­u­se-zel és a fáj­dal­mas eja­ku­lá­ci­ó­val fog­lal­ko­zó leg­fris­sebb sza­ki­ro­da­lom, il­let­ve a nem­zet­kö­zi irány­von­alak át­te­kin­té­se.
ERED­MÉ­NYEK: Is­me­re­te­ink bő­vü­lé­se, il­let­ve rend­sze­re­zé­se a fen­ti kó­ros áll­apo­tok­ról. Kor­sze­rű el­vek, el­já­rá­sok el­ter­je­dé­se a ha­zai and­ro­ló­gi­ai gya­kor­lat­ban.
KÖ­VET­KEZ­TE­TÉS: Az eja­ku­lá­ci­ós za­va­rok gya­ko­ri­ak az eja­ku­lá­ci­ós prob­lé­mák kö­zött, ame­lyek ál­ta­lá­ban a be­teg élet­mi­nő­sé­gét is je­len­tő­sen ront­ják. Kor­sze­rű is­me­re­tek bir­to­ká­ban job­ban fel­is­mer­het­jük, és ha­té­ko­nyab­ban ke­zel­het­jük azo­kat.

 

 

Szek­ció 2. | 2010. no­vem­ber 4. 17:00-18:10

 

A-0041

GE­NE­TI­KAI TA­NÁ­CSA­DÁS SZE­RE­PE AZ AND­RO­LÓ­GI­AI BE­TE­GEL­LÁ­TÁS­BAN

Hor­váth Eme­se
SZTE ÁOK Or­vo­si Ge­ne­ti­kai In­té­zet, Sze­ged

Az and­ro­ló­gi­ai ere­de­tű med­dő­ség hát­te­ré­ben az ese­tek mint­egy 5%-ában áll kro­mo­szó­má­lis ok, amely azo­os­per­mia ese­tén 15%-ra emel­ke­dik. A leg­több eset­ben Kli­ne­fel­ter-szind­ro­ma, vagy a ne­mi kro­mo­szó­mák egyéb szám- vagy szer­ke­zet­be­li el­té­ré­se áll a fér­fi ere­de­tű med­dő­ség hát­te­ré­ben. TE­SE, il­let­ve ICSI ke­ze­lés­sel el­ért ter­hes­ség ese­tén ezek a rend­el­len­es­sé­gek mint­egy 1,5%-ban örök­lőd­het­nek.
A med­dő­ség ge­ne­ti­kai oka­i­nak ki­vizs­gá­lá­sát egye­te­mün­kön az SZTE Or­vo­si Ge­ne­ti­kai In­té­zet­ben ge­ne­ti­kai ta­ná­csa­dást kö­ve­tő­en ci­to­ge­ne­ti­kai és mo­le­ku­lá­ris ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­tok­kal vé­gez­zük. A vizs­gá­la­tok ered­mé­nyét ge­ne­ti­kai ta­ná­csa­dás ke­re­té­ben is­mer­tet­jük.
Előadá­sunk cél­ja a mun­kán­kat meg­ha­tá­ro­zó szak­mai irány­el­vek (Kli­ni­kai Ge­ne­ti­kai Szak­mai Kol­lé­gi­um ge­ne­ti­kai ta­ná­csa­dás­ra il­let­ve a rep­ro­duk­ci­ós elég­te­len­ség ki­vizs­gá­lá­sá­ra vo­nat­ko­zó szak­mai pro­to­koll­ja), va­la­mint a hu­mán­ge­ne­ti­kai ada­tok vé­del­mé­ről szó­ló 2008.XXI tör­vény elő­írá­sa­i­nak rö­vid össze­fog­la­lá­sa.

 

 

Szek­ció 3. | 2010. no­vem­ber 5. 9:00-10:00

 

A-0009

A „BIG­GE­RE­XIA” AND­RO­LÓ­GI­AI VO­NAT­KO­ZÁ­SAI

Sza­bó Fe­renc - Al­bert Ist­ván
Hon­véd Kór­ház - ÁEK, Bu­da­pest

Az ana­bo­li­kus szte­ro­i­dok és egyéb, tesz­tosz­te­ronter­me­lést ser­ken­tő sze­rek hasz­ná­la­ta a test­épí­tők kö­ré­ben a le­gel­ter­jed­tebb. Az ama­tőr test­épí­tők k.b. 80%-a hasz­nál­ja eze­ket a ké­szít­mé­nye­ket. Ah­hoz, hogy a meg­fe­le­lő izom­tö­meg ala­kul­jon ki, az ana­bo­li­kus szte­ro­idké­szít­ményk­ből nagy dó­zi­so­kat kell al­kal­maz­ni, ora­lis és int­ra­mus­cu­lá­ris kom­bi­ná­ci­ó­ban. Ezek kö­zül a ké­szít­mé­nyek kö­zül sok il­le­gá­lis, és csak fe­ket­pi­a­con sze­rez­he­tő be. Ezek­nek a sze­rek­nek a ki­emelt ha­tá­sa a go­na­dot­ro­pinter­me­lés szup­resszi­ó­ja, a he­reat­rop­hia, fér­fi- med­dő­ség és csök­kent li­bi­dó ki­a­la­ku­lá­sa. Az and­ro­ló­gi­ai ren­de­lés­re a test­épí­tés­sel fog­lal­ko­zó fér­fi­ak leg­több­ször in­fer­ti­li­tás, csök­kent li­bi­dó és erect­lis disz­funk­ció prob­lé­má­já­val jön­nek. A szer­zők át­te­kin­tik az ana­bo­li­kus szte­ro­i­dok hasz­ná­la­tá­nak and­ro­ló­gi­ai vo­nat­ko­zá­sa­it és a le­het­sé­ges ke­ze­lé­si mó­do­kat.

 

 

Szek­ció 3. | 2010. no­vem­ber 5. 9:00-10:00

 

A-0012

EGY ÚJ SZE­XU­Á­LIS ABER­RÁ­CIÓ - HE­RE­ZACS­KÓ CSAP­VI­ZES FEL­TÖL­TÉ­SE KÖ­VET­KEZ­TÉ­BEN KI­A­LA­KULT GANG­RÉ­NÁS SCRO­TUM­NEK­RÓ­ZIS

Al­bert Ist­ván - Sza­bó Fe­renc
Hon­véd Kór­ház - ÁEK, Uro­ló­gi­ai-And­ro­ló­gi­ai Osz­tály, Bu­da­pest

Ese­tünk­ben egy fi­a­tal fér­fi­be­teg scro­tum­nec­ro­si­sát is­mer­tet­jük, mely a he­re­zacs­kó­já­ba fecs­ken­de­zett nagy mennyi­sé­gű víz adá­sát kö­ve­tő­en ala­kult ki. A be­teg az öt­le­tét az in­ter­net­ről nyer­te, de az ott le­ír­tak­kal el­len­tét­ben nem fi­zi­o­ló­gi­ás só­ol­da­tot fecs­ken­de­zett be a scro­tu­má­ba, és va­ló­szí­nű­leg a ste­ri­li­tás leg­alap­ve­tőbb sza­bá­lya­it sem tar­tot­ta be. Hir­te­len öt­le­te majd­nem fa­ta­lis ki­me­ne­te­lű kö­vet­kez­mé­nyek­hez ve­ze­tett.

 

 

Szek­ció 7. | 2010. no­vem­ber 6. 10:45-11:45

 

A-0010

KRÓ­NI­KUS VE­SE­ELÉG­TE­LEN FÉR­FI­AK EREK­TI­LIS DISZ­FUNK­CI­Ó­JÁ­NAK
KE­ZE­LÉ­SI LE­HE­TőŐSÉ­GEI

Tóth Gá­bor
Ba­jai Szent Ró­kus Kór­ház, Ba­ja

Az élet­mi­nő­ség szer­ves ré­sze a meg­fe­le­lő sze­xu­á­lis élet. Köz­is­mert, hogy ezen be­teg­cso­port ese­tén ez je­len­tős disz­funk­ci­ót mu­tat.
A Mas­low-i pi­ra­mi­son már kö­zép­szin­ten is meg­je­le­nik en­nek fon­tos­sá­ga, hi­szen ez ha­tás­sal van fér­fi­ak­ra, part­ne­re­ik­re és tu­laj­don­kép­pen kör­nye­ze­tük­re.
Fi­gye­lem­be kell ven­ni, hogy mi az, ami okoz­za, és en­nek mi­lyen te­rá­pi­ás meg­ol­dá­sai van­nak. A Prin­ce­ton el­vek messze­me­nő­en fi­gye­lem­be aján­lan­dók, hi­szen a kró­ni­kus ve­se­elég­te­len be­te­gek­nél egyéb be­teg­sé­gek is na­gyon sok­szor je­len van­nak.
A di­ag­nó­zis fel­ál­lí­tá­sa mel­lett ter­mé­sze­te­sen te­rá­pia is szük­sé­ges.
Át­te­kint­ve a nem­zet­kö­zi sza­ki­ro­dal­mat, a ke­ze­lé­si le­he­tő­sé­gek­ről szá­mo­lok be, ki­e­gé­szít­ve sa­ját sze­rény ered­mé­nye­im­mel.
VÉG­KÖ­VET­KEZ­TE­TÉS: kró­ni­kus ve­se­elég­te­len­ség­ben szin­te min­dig van erek­tí­lis disz­funk­ció, in­fer­ti­li­tás és li­bi­dócsök­ke­nés. Ja­va­solt a el­ső­rend­be­li ke­ze­lés, és a ve­set­ranszp­lan­tá­ció min­dig ja­ví­ta­ni szok­ta a pa­na­szo­kat.

 

 

Szek­ció 3. | 2010. no­vem­ber 5. 9:00-10:00

 

A-0042

A ME­RE­VE­DÉS KI­A­LA­KU­LÁ­SÁ­NAK SEJT­SZIN­Tű ME­CHA­NIZ­MU­SA, KÜ­LÖ­NÖS TE­KIN­TET­TEL A MA­GAS KON­DUK­TAN­CI­Á­JÚ Ca2+-AK­TI­VÁL­TA K+ CSA­TOR­NÁK EB­BEN JÁT­SZOTT SZE­RE­PÉ­RE

Ki­rály Ist­ván* - Kun At­ti­la** - Pa­jor Lász­ló*
*Sze­ge­di Tu­do­má­nye­gye­tem, Uro­ló­gi­ai Tan­szék, Sze­ged
**Sze­ge­di Tu­do­má­nye­gye­tem, Far­ma­ko­ló­gi­ai és Far­ma­ko­te­rá­pi­ai In­té­zet, Sze­ged


BE­VE­ZE­TÉS: Az int­ra­ca­ver­no­sus ar­té­ria és a cor­pus ca­ver­no­sum si­ma­izomsejt­je­in ta­lál­ha­tó ma­gas kon­duk­tan­ci­á­jú Ca2+-ak­ti­vál­ta K+ csa­tor­nák (BKCa) ak­ti­vá­ci­ó­ja fon­tos sze­re­pet ját­szik az erek­ció ki­a­la­ku­lá­sá­ban. Azon­ban ke­vés is­me­ret­tel ren­del­ke­zünk a BKCa csa­tor­nák sze­re­pé­ről az en­do­té­li­umfüg­gő ér­re­la­xá­ci­ó­ban. Je­len kí­sér­le­te­ink cél­ja volt a BKCa csa­tor­nák sze­re­pé­nek vizs­gá­la­ta a nit­ro­génmo­no­xid (NO) és az en­do­té­li­um-ere­de­tű hi­per­po­la­ri­zá­ló fak­tor (EDHF) me­di­ál­ta ér­re­la­xá­ci­ó­ban hu­mán pé­niszki­sé­ren.
MÓD­SZE­REK: Az int­ra­ca­ver­no­sus ki­sar­té­ri­á­kat a transz-sze­xu­á­lis műt­é­tek­ből szár­ma­zó pé­niszszö­vet­ből pre­pa­rál­tuk ki. Az erek tó­nus­vál­to­zá­sá­nak mér­té­két izo­met­ri­ás kont­rak­ci­ós erő­mé­rő­vel mér­tük.
ERED­MÉ­NYEK: Fe­ni­lef­rin­nel kont­ra­hált érp­re­pa­rá­tu­mon az ace­til­ko­lin (ACh) dó­zisfüg­gő re­la­xá­ci­ót ho­zott lét­re, me­lyet a NO-szin­táz és cik­lo-oxi­ge­náz en­zim gát­lók csök­ken­tet­tek, de nem szün­tet­tek meg. Ibe­ri­o­to­xin (IbTX), a BKCa csa­tor­nák sze­lek­tív gát­ló­sze­re, gá­tol­ta az ace­til­ko­lin ki­vál­tot­ta en­do­té­li­umfüg­gő va­zo­di­la­tá­ci­ót mind a NO-szin­táz és cik­lo-oxi­ge­náz en­zim gát­lók je­len­lé­té­ben, mind hi­á­nyá­ban. Az NO-do­nor nit­ro­pus­sid-nát­ri­um ki­vál­tot­ta re­la­xá­ci­ót szin­tén gá­tol­ta az IbTX. NS11021, egy BKCa-csa­tor­na-nyi­tó, dó­zis-füg­gő ér­tó­nuscsök­ke­nést ho­zott lét­re, me­lyet gá­tolt az IbTX.
KONK­LÚ­ZIÓ: Kí­sér­le­te­ink­ből meg­áll­apít­hat­juk, hogy hu­mán pé­niszki­sé­ren az NO, és az EDHF részt vesz­nek az en­do­té­li­umfüg­gő re­la­xá­ció ki­a­la­ku­lá­sá­ban, to­váb­bá a BKCa csa­tor­nák fon­tos sze­re­pet ját­sza­nak mind az NO, mind az EDHF köz­ve­tí­tett ér­vá­lasz ki­a­la­ku­lá­sá­ban. Vizs­gá­la­ta­ink elő­re­ve­tí­tik, hogy a BKCa-csa­tor­na-nyi­tó ve­gyü­le­tek ha­tá­so­sak le­het­nek az erek­ti­lis disz­funk­ció ke­ze­lé­sé­ben.

 

 

Szek­ció 3. | 2010. no­vem­ber 5. 9:00-10:00

 

A-0016

RA­DI­KÁ­LIS PROSZ­TA­TEK­TÓ­MIA ELőT­TI EREK­TI­LIS FUNK­CIÓ FEL­MÉ­RÉ­SÉ­NEK ERED­MÉ­NYEI

Var­ga At­ti­la - Be­nyó Má­tyás - Flas­kó Ti­bor
DE OEC Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ka, And­ro­ló­gi­ai Köz­pont, Deb­re­cen

A prosz­ta­takar­ci­nó­ma az egyik leggya­ko­ribb ha­lá­lok a fér­fi­ak kö­ré­ben. A meg­be­te­ge­dés di­ag­nosz­ti­ká­ja és te­rá­pi­á­ja az utób­bi év­ti­zed­ben je­len­tő­sen meg­vál­to­zott. En­nek kö­vet­kez­té­ben a szerv­re lo­ka­li­zált, ko­rai stá­di­um­ban fel­is­mert ese­tek szá­ma meg­sok­szo­ro­zó­dott, ezen be­te­gek­nél pe­dig a ra­di­ká­lis prosz­ta­tek­tó­mia a tel­jes gyó­gyu­lás le­he­tő­sé­gét te­rem­tet­te meg. A mű­tét má­ig leggya­ko­ribb szö­vőd­mé­nye a vi­ze­letin­kon­ti­nen­cia mel­lett az erek­ti­lis funk­ció el­vesz­té­se, mely az élet­mi­nő­sé­get, kü­lö­nö­sen a fi­a­ta­labb fér­fi­ak ese­té­ben je­len­tő­sen ront­hat­ja. A fej­lő­dő mű­té­ti mód­sze­rek­kel, az ideg­kí­mé­lő tech­ni­kák­kal, a mű­tét utá­ni ke­ze­lé­sek­kel azon­ban je­len­tős ered­mé­nyek ér­he­tők el. Cé­lul tűz­tük ki, hogy vizs­gál­juk a mű­tét előt­ti erek­ti­lis funk­ció, a PSA ér­té­kek, a mű­tét előt­ti és utá­ni Gle­a­son-sco­re, a kí­sé­rő be­teg­sé­gek is­me­re­té­ben mi­lyen mű­té­ti meg­ol­dás­ra kell tö­re­ked­ni.
Vizs­gá­la­tunk so­rán az MMM kér­dő­í­vek se­gít­sé­gé­vel fel­mér­tük be­te­ge­ink mű­tét előt­ti erek­ti­lis funk­ci­ó­ját, össze­ha­son­lí­tot­tuk az egyes kor­cso­por­tok ered­mé­nye­it. Vizs­gál­tuk a mű­tét előt­ti PSA, prosz­ta­tabi­op­szia és a mű­tét utá­ni szö­vet­ta­ni ered­ménnyel kap­cso­la­tos össze­füg­gé­se­ket.
Ke­res­tük a vá­laszt, hogy a tu­morsze­lek­ció kap­csán a PSA, a Gle­a­son-sco­re meg­ha­tá­ro­zó-e a mű­tét előt­ti erek­ti­lis funk­ció vo­nat­ko­zá­sá­ban. Vizs­gál­tuk, hogy a be­teg ko­ra, kí­sé­rő be­teg­sé­gei ho­gyan be­fo­lyá­sol­ják a pr­e­o­pe­ra­tív erek­ti­lis funk­ci­ót.
A fen­ti össze­füg­gé­sek, a mű­tét előt­ti stá­tusz is­me­re­te alap­ján fo­gal­maz­zuk meg ja­vas­la­tun­kat az erek­ti­lis funk­ció me­gör­zé­sét cél­zó ideg­kí­mé­lő mű­tét in­di­ká­ci­ó­já­ra, mely­nek so­rán a tu­mor ki­ter­je­dé­sét, a Gle­a­son-sco­ret, a be­teg élet­ko­rát, mű­tét előt­ti erek­ti­lis funk­ci­ó­ját ja­va­sol­juk fi­gye­lem­be ven­ni.

 

 

Szek­ció 3. | 2010. no­vem­ber 5. 9:00-10:00

 

A-0028

VAN-E ÖSSZE­FÜG­GÉS A RA­DI­CA­LIS PROS­TA­TEC­TO­MIA UTÁ­NI ME­RE­VE­DÉ­SI ZA­VAR SÚ­LYOS­SÁ­GA ÉS A DA­GA­NAT DIF­FE­REN­CI­ÁLT­SÁ­GA KÖ­ZÖTT?

Ri­esz Pé­ter - Ma­jo­ros At­ti­la - Nyi­rády Pé­ter - Keszt­he­lyi At­ti­la - Szűcs Mik­lós - Ko­pa Zsolt - Ro­mics Im­re
Sem­mel­we­is Egye­tem, Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ka és Uro­on­ko­ló­gi­ai Cent­rum, Bu­da­pest

BE­VE­ZE­TÉS: A szerv­re lo­ka­li­zált prosz­ta­ta­rák ku­ra­tív mű­té­ti meg­ol­dá­sa a ra­di­ca­lis pros­ta­tec­to­mia. A mű­té­tet kö­ve­tő, élet­mi­nő­sé­get ron­tó ké­sői szö­vőd­mé­nyek kö­zött a leg­na­gyobb gya­ko­ri­ság­gal az erek­ti­lis disz­funk­ci­ó­val kell szá­mol­ni. A PSA-szű­ré­sek el­ter­je­dé­sé­nek kö­szön­he­tő­en több eset­ben vá­lik le­he­tő­vé a da­ga­nat ko­rai stá­di­um­ban va­ló fel­fe­de­zé­se, így a mű­té­tek szá­má­nak to­váb­bi emel­ke­dé­se vár­ha­tó.
CÉL: Je­len­leg több pat­o­fi­zo­ló­gi­ai és műt­té­ta­ni fak­tor­ról be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy füg­get­len prog­nosz­ti­kai fak­tor­nak szá­mít a mű­tét utá­ni me­re­ve­dé­si ké­pes­ség szem­pont­já­ból. A szer­zők ar­ra a kér­dés­re sze­ret­tek vol­na vá­laszt kap­ni, hogy van-e össze­füg­gés a ra­di­ca­lis pros­ta­tec­to­mia utá­ni me­re­ve­dé­si za­var sú­lyos­sá­ga és a da­ga­nat dif­fe­ren­ci­ált­sá­gi fo­ka kö­zött.
MÓD­SZER: A vizs­gá­lok le­vél­ben ki­kül­dött II­EF- és MMM kér­dő­ív­vel és gyógy­szer­sze­dé­si szo­ká­sok­ra szer­kesz­tett kér­dé­sek­kel fel­mér­ték a Sem­mel­we­is Egye­tem Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ká­ja és Uro­on­ko­ló­gi­ai Cent­ru­má­ban 1998 és 2009 kö­zött ra­di­ká­lis pros­ta­tec­to­mi­á­val ope­rált be­te­gek me­re­ve­dé­si ké­pes­sé­gét. Szig­ni­fi­kan­ciavizs­gá­lat­tal össze­füg­gést ke­res­tek a me­re­ve­dé­si funk­ció és a prosz­ta­tabi­op­szia, majd a mű­tét utá­ni pre­pa­rá­tum fel­dol­go­zá­sá­ból meg­áll­apí­tott Gle­a­son-pont­szám kö­zött. A be­vá­lasz­tá­si kri­té­ri­u­mok alap­ján vé­gül 104 be­teg ada­ta­it dol­goz­ták fel. A sta­tisz­ti­kai elem­zést Chi-négy­zet pró­bá­val vé­gez­ték.
ERED­MÉ­NYEK: Az ered­mé­nyek alap­ján a posz­to­pe­ra­tív erek­ti­lis funk­ció nem mu­tat össze­füg­gést sem a mű­tét előt­ti, sem a mű­tét után Gle­a­son sco­re-ral. Az előb­bi kap­cso­la­tá­ban p=0,48, az utób­bi ese­té­ben p=0,72.
Kö­vet­kez­te­tés: A ra­di­ca­lis pros­ta­tec­to­mia utá­ni po­ten­ci­át be­fo­lyá­so­ló fak­to­rok még nem tel­je­sen tisz­tá­zot­tak. Ön­ma­gá­ban a dif­fe­ren­ci­ált­sá­gi fok nem tű­nik be­fo­lyá­so­ló fak­tor­nak.

 

 

Szek­ció 4. | 2010. no­vem­ber 5. 10:30-12:10

 

A-0032

AZ ASSZISZ­TÁLT REP­RO­DUK­CI­ÓS SZAK­EM­BE­REK EL­VÁ­RÁ­SAI AZ AND­RO­LÓ­GI­AI LE­LET­TEL SZEM­BEN

Ber­nard Ar­túr - Rajczy Klá­ra - Má­tyás Sza­bolcs
Ka­á­li In­té­zet, Bu­da­pest

CÉL­KI­TŰZÉS: Az elő­adás cél­ja össze­fog­lal­ni azon el­vá­rá­so­kat, ame­lye­ket az Asszisz­tált rep­ro­du­kció (AR) te­rü­le­tén dol­go­zók (or­vo­sok, bi­o­ló­gu­sok) az ered­mé­nyes gyó­gyí­tás ér­de­ké­ben, az and­ro­ló­gi­ai le­let­tel szem­ben el­vár­nak, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a WHO leg­újabb, 2010-es and­ro­ló­gi­ai re­fe­re­ci­a­ér­té­ke­i­re.
MÓD­SZER: A kö­zel két év­ti­ze­des konst­ruk­tív együtt­mű­kö­dés ta­pasz­ta­la­ta­i­nak és ered­mé­nye­i­nek elem­zé­se, az and­ro­ló­gia és az ART ezen idő alat­ti fej­lő­dé­sé­nek tük­ré­ben.
ERED­MÉ­NYEK: Az AR csak and­ro­ló­gus szak­em­be­rek együtt­mű­kö­dé­sé­vel al­kal­maz­ha­tó ered­mé­nye­sen Az ICSI be­ve­ze­té­sé­vel az in vit­ro fer­ti­li­zá­ció és emb­riótransz­fer (IVF-ET)
a fér­fi ere­de­tű med­dő­ség gyó­gyí­tá­sá­nak egyik leg­he­té­ko­nyabb esz­kö­zé­sé­vé vált. Al­kal­ma­zá­sa fel­ér­té­kel­te, nél­kü­löz­he­tet­len­né tet­te az and­ro­ló­gu­sok köz­re­mű­kö­dé­sét, és elő­se­gí­tet­te a di­rekt se­bé­szi sper­mi­um­nye­ré­si mód­sze­rek (TE­SA, ME­SA, stb.) ki­fej­lesz­té­sét.
KÖ­VET­KEZ­TE­TÉS: A fér­fi­med­dő­ség szá­má­nak nö­ve­ke­dé­sé­vel és az asszisz­tált rep­ro­duk­tív tech­ni­kák fej­lő­dé­sé­vel a med­dő­ség gyó­gyí­tá­sé­ban. az and­ro­ló­gu­sok sze­re­pe nö­vek­szik, és nö­ve­ked­ni fog. Az AR te­rü­le­tén dol­go­zó szak­em­be­rek leg­főbb el­vá­rá­sa az and­ro­ló­gi­ai le­let­tel kap­cso­lat­ban a se­gít­ség a te­rá­pia meg­vá­lasz­ta­sá­ban. Le­he­tő­sé­get lát-e pl. az and­ro­ló­gus a fér­fi­part­ner gyógy­sze­res vagy uro­ló­gi­ai se­bé­szi ke­ze­lé­sé­ben, vagy az ART va­la­mi­lyen for­má­já­nak al­kal­ma­zá­sát ja­va­sol­ja. Szá­mos eset­ben szük­sé­ges az and­ro­ló­gus és az asszisz­tált rep­ro­duk­ci­ós szak­em­ber kö­zöt­ti szem­élyes kon­zul­tá­ció is.

 

 

Szek­ció 4. | 2010. no­vem­ber 5. 10:30-12:10

 

A-0001

SPER­MA­TO­GO­NÁ­LIS ŐS­SEJ­TEK ÉS FEL­HASZ­NÁ­LÁ­SUK LE­HE­TŐSÉ­GEI ASSZISZ­TÁLT REP­RO­DUK­CIÓ SO­RÁN

Szűcs Kál­mán
Dé­vai In­té­zet, Bu­da­pest

Ős­sej­tek­nek ne­vez­zük azo­kat a nem dif­fe­ren­ci­á­ló­dott sej­te­ket, ame­lyek egy­szer­re ren­del­kez­nek ön­meg­újí­tó és spe­ci­a­li­zá­ló­dott utód­sej­te­ket lét­re­ho­zó sa­ját­sá­gok­kal. ős­sej­tek nyer­he­tők emb­ri­ók­ból, de fel­nőtt szer­ve­zet kü­lön­bö­ző szer­ve­i­ből is, ni­che-spe­ci­fi­ku­san pél­dá­ul csont­ve­lő­ből, vér­ből, zsír­szö­vet­ből, bőr­ből, he­ré­ből.
A he­ré­ből izo­lál­ha­tó sper­ma­to­go­ni­á­lis ős­sej­tek (sper­ma­to­go­ni­al stem cells - SSCs) kü­lö­nös je­len­tő­ség­gel bír­nak a rep­ro­duk­ci­ós rend­szer­ben, mert ez az egyet­len olyan, poszt­na­tá­li­san izo­lál­ha­tó ős­sejt-tí­pus, amely kon­zer­va­tív ge­ne­ti­kai in­for­má­ci­ót ké­pes a kö­vet­ke­ző nem­ze­dék­nek át­ad­ni úgy, hogy a tel­jes élet­kor so­rán, a szü­le­tés­től a ha­lá­lig fo­lya­ma­to­san je­len van a szer­ve­zet­ben.
A sper­ma­to­go­ni­á­lis ős­sej­tek­kel kap­cso­la­tos ku­ta­tá­sok egy­re több olyan le­he­tő­ség­gel ke­cseg­tet­nek, ame­lyek ké­pe­sek lesz­nek át­ala­kí­ta­ni az asszisz­tált rep­ro­duk­ci­ó­ról ki­a­la­kult fo­gal­ma­in­kat.
Az SSC hasz­ná­la­ta ki­ke­rül­he­tet­len­nek tű­nik pél­dá­ul azok­ban az ese­tek­ben, ami­kor fiú­gyer­me­kek­nél ke­mo- és ra­di­o­te­rá­pia so­rán hely­re­hoz­ha­tat­la­nul ká­ro­so­dik a sper­mi­u­mok pu­ber­tás utá­ni kép­ző­dé­sé­ért fe­le­lős csí­ra­hám. Egyes ta­nul­má­nyok alap­ján a gyer­mek­ko­ri rá­kel­le­nes te­rá­pia fel­nőtt­ko­ri túl­élői közt 30%-os azo­os­per­mia-arány ta­lál­ha­tó. Az érin­tet­tek­nek je­len­leg egyet­len le­he­tő­sé­ge utód­nem­zés­re az, hogy még az élet­men­tő te­rá­pia meg­kez­dé­se előtt a pre­pu­ber­tá­sos he­ré­ből SSC-t izo­lá­lunk, in vit­ro sok­szo­roz­zuk, kri­op­re­zer­vál­juk, majd ké­sőb­bi élet­sza­kasz­ban transzp­lan­tál­juk, hogy sper­mi­u­mok ter­me­lőd­hes­se­nek.
A sza­ki­ro­da­lom­ban az SSC-vel kap­cso­lat­ban meg­je­lent ér­de­kes cik­kek is­mer­te­té­sé­vel, az egy­re biz­ta­tóbb el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti ered­mé­nyek­kel fog­lal­ko­zik az elő­adás. Érin­ti a sper­ma­to­go­ni­á­lis ős­sej­tek ge­ne­zi­sét, in vit­ro de­ri­vá­ci­ó­ját, dif­fe­ren­ci­á­ló­dá­sát, ti­pi­zá­lá­sát, kri­op­re­zer­vá­ci­ó­ját, és a biz­ta­tó transzp­lan­tá­ci­ós kí­sér­le­te­ket.

 

 

Szek­ció 4. | 2010. no­vem­ber 5. 10:30-12:10

 

A-0004

MED­DŐSÉG KE­ZE­LÉ­SE INT­RA­U­TE­RIN IN­SZE­MI­NÁ­CI­Ó­VAL

Szöl­lő­si Já­nos - Ko­lo­szár Sán­dor - Mé­szá­ros Gyu­la - Da­ru Jó­zsef - Pál At­ti­la
SZTE ÁOK Szent-Györ­gyi Al­bert Kli­ni­kai Köz­pont Szü­lé­sze­ti és Nőgyó­gyá­sza­ti Kli­ni­ka, Sze­ged

CÉL­KI­TŰZÉS: A med­dő pá­rok ke­ze­lé­sé­ben az int­ra­u­te­rin in­sze­mi­ná­ció (IUI) je­len­ti az asszisz­tált rep­ro­duk­ci­ós tech­ni­kák el­ső lé­pé­sét. Mun­kánk cél­ja, hogy meg­áll­apít­suk az IUI ha­té­kony­sá­gát, és az ered­mé­nyes­sé­get ja­ví­tó té­nye­ző­ket.
MÓD­SZER: A med­dő pá­rok mind­két tag­já­nak ala­pos med­dő­sé­gi ki­vizs­gá­lá­sa után, a női part­ner cik­lu­sát min­den eset­ben in­du­kál­tuk. A cik­lu­so­kat mo­ni­to­ri­zál­tuk (ult­ra­han­gos fol­li­cu­lo­met­ria és hor­mon­meg­ha­tá­ro­zás). Az on­dót a sper­ma pa­ra­mé­te­re­i­től füg­gő­en ké­szí­tet­tük elő az in­sze­mi­ná­ci­ó­ra, leg­több­ször swim-up, il­let­ve gra­di­ens tech­ni­ká­val.
ERED­MÉ­NYEK: 2005-2009. kö­zött (5 év) 1640 párt ke­zel­tünk is­me­ret­len ere­de­tű med­dő­ség­gel IUI tech­ni­ká­val. A há­rom cik­lus­ra vo­nat­koz­ta­tott ter­hes­sé­gi arány 20,3% volt. A do­no­gén int­ra­u­te­rin in­sze­mi­ná­ci­ó­val az utób­bi 5 év­ben a ku­mu­la­tív ter­hes­sé­gi arány 35% kö­rül volt. Há­rom eset­ben ret­rog­rad eja­ku­lá­ci­ót int­ra­u­te­rin in­sze­mi­ná­ci­ó­val ke­zel­ve ter­hes­sé­get si­ke­rült el­ér­ni.
KÖ­VET­KEZ­TE­TÉS: Az int­ra­u­te­rin in­sze­mi­ná­ció ha­tá­sos, nem in­va­zív, vi­szony­lag egy­sze­rű és költ­ség­ha­té­kony mód­szer a med­dő­ség ke­ze­lé­sé­re. Min­den med­dő­sé­gi cent­rum­ban el­vé­gez­he­tő, ahol a női cik­lus elő­ké­szí­té­sé­hez, mo­ni­to­ri­zá­lá­sá­hoz, és a med­dő­ség ke­ze­lé­sé­hez szük­sé­ges mi­ni­mum-fel­té­te­lek biz­to­sí­tot­tak. A do­nor in­sze­mi­ná­ció olyan na­gyobb in­té­ze­tek­ben vé­gez­he­tő, ahol a fen­ti­e­ken kí­vül az ivar­sej­tek fa­gyaszt­va tá­ro­lá­sá­ra vo­nat­ko­zó szak­mai fel­té­te­lek is adot­tak. Ret­rog­rad eja­ku­lá­ció ese­tén is si­ker­rel al­kal­maz­ha­tó az int­ra­u­te­rin in­sze­mi­ná­ció. A sper­mi­og­ram na­gyobb fo­kú el­té­ré­se ese­tén (OAT szind­ró­ma) nincs ér­tel­me in­sze­mi­ná­ció el­vég­zé­sé­nek, ilyen­kor IVF ke­ze­lés jön szó­ba.

 

 

Szek­ció 4. | 2010. no­vem­ber 5. 10:30-12:10

 

A-0006

TER­HES­SÉG ÉS SZÜ­LÉS TI­ME LAP­SE FEL­VÉ­TEL SE­GÍT­SÉ­GÉ­VEL KI­VÁ­LASZ­TOTT BLASZ­TO­CISZ­TA BE­ÜL­TE­TÉ­SÉT KÖ­VE­TŐ­EN

Má­tyás Sza­bolcs* - Pri­benszky Csa­ba** - Ko­vács Pé­ter* - Mol­nár Ka­ta­lin* - Rajczy Klá­ra*
*Ka­á­li In­té­zet, Bu­da­pest
**Szt. Ist­ván Egye­tem, Ál­lat­or­vos­tu­do­má­nyi Kar, Bu­da­pest


CÉL­KI­TŰZÉS: Olyan mo­du­lá­ris Ti­me Lap­se rend­szer fej­lesz­té­se, amely WOW (well of well) te­nyész­té­si mód­szer­rel kom­bi­nál­va ha­té­ko­nyabb emb­ri­ó­sze­lek­ci­ót tesz le­he­tő­vé.
MÓD­SZER: Sti­mu­lá­ci­ót kö­ve­tő­en a 37 éves asszony­tól öt pe­te­sej­tet nyer­tünk, me­lye­ket ICSI al­kal­ma­zá­sá­val ter­mé­ke­nyí­tet­tünk meg. A te­nyész­tés­hez G1.5 és G2.5 (Vit­ro­li­fe) táp­ta­lajt és sa­ját fej­lesz­té­sű WOW te­nyész­tő­e­dényt hasz­nál­tunk. A Cryo In­no­va­ti­on mo­du­lá­ris Ti­me Lap­se rend­sze­re se­gít­sé­gé­vel 10 per­cen­ként fel­vé­telt ké­szí­tet­tünk a pre­emb­ri­ók­ról. Ötö­dik na­pon egyet­len blasz­to­cisz­tát vá­lasz­tot­tunk ki az emb­ri­ót­ransz­fer­hez a fel­vé­te­lek alap­ján.
ERED­MÉ­NYEK: A 12. na­pon vég­zett ter­hes­sé­gi szé­rumteszt po­zi­tív volt, az asszony za­var­ta­lan ter­hes­ség után egész­sé­ges gyer­mek­nek adott éle­tet.
KÖ­VET­KEZ­TE­TÉ­SEK: A mo­du­lá­ris Ti­me Lap­se rend­szer al­kal­ma­zá­sá­val ha­té­ko­nyabb emb­ri­ó­sze­lek­ció ér­he­tő el. A ké­pek­ből össze­ál­lí­tott film se­gít­sé­gé­vel az egyes emb­ri­ók osz­tó­dá­si se­bes­sé­ge pon­to­san meg­ha­tá­roz­ha­tó és a ha­gyo­má­nyos emb­ri­ó­ér­té­ke­lés­sel lát­ha­tat­lan ese­mé­nyek is meg­fi­gyel­he­tő­ek.

 

 

Szek­ció 4. | 2010. no­vem­ber 5. 10:30-12:10

 

A-0007

SPER­MA­BANK A JÖ­VŐÉRT: A KRIO IN­TÉ­ZET EL­SŐ 10 ÉVES MŰ­KÖ­DÉ­SÉ­NEK ÁT­TE­KIN­TÉ­SE

Ba­logh Ist­ván - Im­re E. - Bak­sza I. - Ko­csis A. - Végh G. - Stündl A. - Mol­nár M. - Pet­hő M. - Bot­lik D. - Má­tyás Sz.* - Papp Gy.**
KRIO Zrt., *Ka­á­li In­té­zet
**Hon­véd Kór­ház - ÁEK, Bu­da­pest


Az ivar­sejt-mély­fa­gyasz­tás (sper­ma­bank) fon­tos, ugyan­ak­kor már ru­tin rész­évé vált mind az and­ro­ló­gi­ai, mind pe­dig az asszisz­tált rep­ro­duk­ci­ós (ART) mun­ká­nak. Alap­ve­tő­en két fő tí­pu­sa lé­te­zik a sper­ma­bank­nak: az egyik­ben a fa­gyasz­tás cél­ja a do­ná­ció, a má­sok­ban pe­dig a sa­ját cél­ra tör­té­nő bér­tá­ro­lás, más né­ven au­to­kon­zer­vá­lás. Ez utób­bi szá­mos or­vo­si vagy egyéb ok­ból tör­tén­het.
Je­len elő­adás a kö­vet­ke­ző kér­dé­sek­re ke­re­si a vá­laszt:

 1. Mi­lyen szám­ban je­lent­kez­tek au­to­kon­zer­vá­lás­ra a 10 éves mű­kö­dés so­rán?
 2. Mi­lyen be­teg­ség­tí­pu­sok for­dul­tak elő a je­lent­ke­zők­nél?
 3. Át­la­go­san mi­lyen hosszú ide­ig tör­tént, vagy tör­té­nik az au­to­kon­zer­vá­lás?
 4. Mi­lyen arány­ban hasz­nál­ják fel a mély­fa­gyasz­tott min­tá­kat?
 5. Mi­lyen tí­pu­sú ART be­a­vat­ko­zá­sok tör­tén­tek a le­fa­gyasz­tott min­ták­kal?
 6. Mek­ko­ra a ter­hes­sé­gi rá­ta?

A fel­tett kér­dé­sek­re a KRIO In­té­zet 10 éves mű­kö­dé­se alat­ti több ezer fa­gyasz­tás elem­zé­se ad vá­laszt.

 

 

Szek­ció 4. | 2010. no­vem­ber 5. 10:30-12:10

 

A-0013

FER­TI­LI­ZÁ­CI­ÓS HI­BÁK ICSI-T KÖ­VE­TŐEN

Kő­rö­si Ta­más - Bar­ta Csa­ba - Bo­ga Pé­ter - Vi­rág Esz­ter - Ro­kob Krisz­ti­na
Ka­á­li In­té­zet, Győr

Az int­ra­ci­top­laz­ma­ti­kus sper­mi­umin­ji­cá­lást (ICSI) kö­ve­tő­en a meg­ter­mé­ke­nyü­lés komp­lett hi­á­nya az ese­tek 1-3 %-ában for­dul elő, míg a ha­gyo­má­nyos in vit­ro fer­ti­li­zá­ci­ó­kor ez az arány akár az 5-10%-ot is el­ér­he­ti. A fer­ti­li­zá­ció el­ma­ra­dá­sát a pe­te­sejt vagy a hí­mi­var­sejt (rit­kán mind­ket­tő) mor­fo­ló­gi­ai, éré­si, kro­mo­szó­má­lis el­té­ré­sei, vagy DNS-sé­rü­lé­sei, az érett pe­te­sej­tek hi­á­nya, ill ab­nor­má­lis chro­ma­tinál­la­po­tai okoz­zák, leggyak­rab­ban azon­ban az ak­ti­vá­ció hi­á­nya mi­att for­dul elő. A ha­gyo­má­nyos, il­let­ve az igen kor­sze­rű, szá­mí­tó­gép­pel asszisz­tált vagy nagy na­gyí­tás­sal vég­zett sper­mi­um-ana­lí­zi­sek, va­la­mint sze­lek­ci­ók igen li­mi­tált ka­pa­ci­tás­sal bír­nak ezen hi­bák elő­re­jel­zé­sét il­le­tő­en, a pe­te­sej­tek fény­mik­ro­szkó­pos ele­me­zé­se sem pre­dik­tív ér­té­kű a prob­lé­mát il­le­tő­en. Szá­mos mód­szer lé­te­zik azon­ban - cross-ICSI, he­te­ro­lóg, vagy egéroocy­ta-ak­ti­vá­ci­ós teszt, ket­tős oocy­taak­ti­vá­ció, he­mi­zo­na as­say - ame­lyek­kel a fer­ti­li­zá­ci­ós hi­ba ere­de­te ki­de­rít­he­tő. Az elő­adá­sunk­ban sa­ját, fer­ti­li­zá­ció szem­pont­já­ból ket­tős ak­ti­vá­lás­sal si­ker­rel me­gol­dott es­tün­kön ke­resz­tül kí­ván­juk össze­fog­lal­ni a ki­vizs­gá­lás és a ke­ze­lés le­he­tő­sé­ge­it a kli­ni­kai ICSI-t kö­ve­tő meg­ter­mé­ke­nyü­lé­sek el­ma­ra­dá­sa után.

 

 

Szek­ció 4. | 2010. no­vem­ber 5. 10:30-12:10

 

A-0023

HE­RE­DA­GA­NA­TOS FÉR­FI­AK SPER­MA­KÉ­PÉ­NEK, FER­TI­LI­ZÁ­CI­ÓS KÉ­PES­SÉ­GÉ­NEK ÉS SPER­MI­UMKRO­MO­SZÓ­MA-ANO­MÁ­LI­Á­I­NAK VÁL­TO­ZÁ­SA TU­MO­REL­LE­NES KE­ZE­LÉS ELŐTT

Mo­kánsz­ki At­ti­la* - Mol­nár Zsu­zsan­na** - Ba­zsá­né Kas­sai Zsu­zsa** - Ba­logh Er­zsé­bet* - Uj­fa­lu­si Ani­kó* - Sü­me­gi And­rea* - Ja­kab At­ti­la** - Oláh Éva*
DE­O­EC, *Gyer­mek­gyó­gyá­sza­ti In­té­zet, Re­gi­o­ná­lis Ge­ne­ti­kai La­bo­ra­tó­ri­um; **Szü­lé­sze­ti és Nő­gyó­gyá­sza­ti Kli­ni­ka, Deb­re­cen

BE­VE­ZE­TÉS: A he­re­da­ga­nat a fi­a­tal fér­fi­kor ma­lig­nus, de ma már sok eset­ben gyó­gyít­ha­tó meg­be­te­ge­dé­se. A te­rá­pia ré­szét ké­pe­zi a ke­mo- és ra­di­o­te­rá­pia, mely­nek ké­sői szö­vőd­mé­nyei kö­zött sze­re­pel a go­na­do­to­xi­ci­tás. Ko­ráb­ban már is­mer­tet­tük a he­re­da­ga­na­tok­nak a sper­mi­og­ram­ra ki­fej­tett ked­ve­zőt­len ha­tá­sát. A sper­mi­umkro­mo­szó­ma el­té­ré­se­i­nek ki­a­la­ku­lá­sa a me­i­ó­zis­ban elő­for­du­ló hi­bás kro­mo­szó­ma­szeg­re­gá­ció ered­mé­nye, mely­nek lét­re­jöt­té­ben sze­re­pet ját­szik a tu­mo­rel­le­nes ke­ze­lés. A ke­mo­te­rá­pia ha­tá­sát a sper­mi­um­ter­me­lés­re in­ten­zí­ven ta­nul­má­nyoz­ták, de ke­vés in­for­má­ció van a func­ti­o­ná­lis és ge­ne­ti­kai ká­ro­so­dá­sok­ról.
ANYAG ÉS MÓD­SZER: A Deb­re­ce­ni Egye­tem OEC Szü­lé­sze­ti és Nő­gyó­gyá­sza­ti Kli­ni­ká­já­nak And­ro­ló­gi­ai és Kri­op­re­zer­vá­ci­ós La­bo­ra­tó­ri­um­ban sper­mi­um-fa­gyaszt­vatá­ro­lást ké­rő he­re­tu­mo­ros be­te­gek kö­zül 17-nél vizs­gál­tuk a sper­mi­u­mo­kat WHO kri­té­ri­um­rend­szer sze­rint, funk­ci­o­ná­lis vizs­gá­lat­ra hi­a­lu­ron­sav kö­tő­dé­si as­say-t (hya­lu­ro­nan bin­ding as­say, HBA) al­kal­maz­tunk, il­let­ve mul­ti­co­lor flu­o­res­cens in si­tu hib­ri­di­zá­ci­ót (mFISH) vé­gez­tünk a kro­mo­szó­ma ane­up­lo­i­di­ák meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra a 17-es, X és Y kro­mo­szó­mák cent­ro­mé­rá­já­ra spe­ci­fi­kus kro­mo­szó­maszon­dák­kal. A vizs­gá­lat a ke­mo­te­rá­pia, il­let­ve su­gár­ke­ze­lés meg­kez­dé­se előtt tör­tént.
ERED­MÉ­NYEK: A 17 he­re­tu­mo­ros fér­fi át­lag­élet­ko­ra 27,1 év (18-37), a sper­mi­umkon­cent­rá­ció át­la­ga 22,6 M/ml (6-58 M/ml kö­zött), me­di­án 20 M/ml, 9 be­teg min­tá­ja 20 M/ml alat­ti, il­let­ve 7 be­teg sper­mi­umkon­cent­rá­ci­ó­ja 15 M/ml alat­ti volt. Át­la­gos sper­mi­umszám 74,6 mil­lió. A sper­mi­um fer­ti­li­zá­ci­ós ké­pes­sé­gé­nek vizs­gá­la­tá­ra hi­a­lu­ron­sav-kötődé­si vizs­gá­la­tot vé­gez­tünk (HBA), mely­nek ered­mé­nye­ként át­la­go­san 53,1%-os (8-86,5%) kö­tő­dé­si szá­za­lé­kot kap­tunk. A FISH vizs­gá­lat ered­mé­nye­ként meg­ha­tá­roz­tuk az au­to­szo­má­lis és az iva­ri kro­mo­szó­mák di­szó­miafrek­ven­ci­á­it, a dip­lo­i­diagya­ko­ri­sá­got. Az át­la­gos ne­mikro­mo­szó­ma-di­szó­mia gya­ko­ri­sága 0,35% (0,24-0,47%), az át­la­gos au­to­szo­má­lis di­szó­mia gya­ko­ri­sága 0,06% (0,02-0,14%), míg a dip­lo­i­dia frek­ven­cia 0,14% (0,07-0,24%) volt. A min­ták be­csült nu­me­ri­kus kro­mo­szó­ma­a­ber­rá­ció-gya­ko­ri­sá­gát 3,3%-nak (1,5-7,2%) szá­mol­tuk.
KÖ­VET­KEZ­TE­TÉ­SEK: A he­re­rá­kos be­te­gek­nél a sper­ma­to­ge­ne­zis már a ke­ze­lés meg­kez­dé­se előtt sé­rül. Az on­dó jel­le­mez­he­tő egy to­váb­bi pa­ra­mé­ter­rel, amely kor­re­lál a fer­ti­li­zá­ci­ós ké­pes­sé­gé­vel, ezál­tal job­ban meg­ha­tá­roz­ha­tó­vá vá­lik a vá­lasz­tan­dó rep­ro­duk­ci­ós el­já­rás. Vizs­gá­la­ta­ink sze­rint a fer­ti­li­zá­ci­ós ké­pes­ség már a ke­ze­lés előtt szin­tén ká­ro­so­dik, azon­ban he­re­tu­mor mel­lett a sper­mi­um szám­be­li kro­mo­szó­maano­má­li­nak gya­ko­ri­sá­ga nem gya­ko­ribb, így a fa­gyaszt­va tá­ro­lás to­váb­bi asszisz­tált rep­ro­duk­ci­ós cé­lok­ra nem ag­gá­lyos. A prog­nó­zis­ra vo­nat­ko­zó fel­vi­lá­go­sí­tást és a kri­op­re­zer­vá­ció le­he­tő­sé­gét biz­to­sí­ta­ni kell a fi­a­tal­ko­ri he­re­rák­ban szen­ve­dők­nek.

 

 

Szek­ció 4. | 2010. no­vem­ber 5. 10:30-12:10

 

A-0025

INT­RA­U­TE­RIN IN­SZE­MI­NÁ­CI­ÓS KE­ZE­LÉ­SEK ERED­MÉ­NYES­SÉ­GE AZ I. SZÁ­MÚ SZÜ­LÉ­SZE­TI ÉS Nő­GYÓ­GYÁ­SZA­TI KLI­NI­KA ASSZISZ­TÁLT REP­RO­DUK­CI­ÓS OSZ­TÁ­LYÁ­NAK 15 ÉVES Mű­KÖ­DÉ­SE SO­RÁN

Fan­cso­vits Pé­ter - Mur­ber Ákos - Sza­kács Mik­lós - Tóth­né Gi­lán Zsu­zsa - ifj. Ri­gó Já­nos - Ur­ban­csek Já­nos
Sem­mel­we­is Egye­tem, Ál­ta­lá­nos Or­vos­tu­do­má­nyi Kar, I. sz. Szü­lé­sze­ti és Nő­gyó­gyá­sza­ti Kli­ni­ka, Asszisz­tált Rep­ro­duk­ci­ós Osz­tály, Bu­da­pest

BE­VE­ZE­TÉS: A med­dő­ség ke­ze­lé­sé­nek szé­les­kör­ben al­kal­ma­zott for­má­ja a mé­hűr­be tör­té­nő on­dó­fel­he­lye­zés (int­ra­u­te­rin in­sze­mi­ná­ció), amely re­á­lis esélyt biz­to­sít a te­her­be­e­sés­hez, ugyan­ak­kor a pe­te­fé­szek-sti­mu­lá­ció le­het­sé­ges szö­vőd­mé­nye­it (túls­ti­mu­lá­ció, töb­bes ter­hes­ség) és a med­dő­sé­gi ke­ze­lés költ­sé­gét mi­ni­ma­li­zál­ja.
ANYAG ÉS MÓD­SZER: Ret­ros­pek­tív ta­nul­má­nyunk­ban kli­ni­kánk Asszisz­tált Rep­ro­duk­ci­ós Osz­tá­lyán az el­múlt 15 év­ben (1994 és 2008 kö­zött) el­vég­zett 4329 ho­mo­lóg in­sze­mi­ná­ci­ós ke­ze­lé­si cik­lus ada­ta­it ele­mez­tük, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a pe­te­fé­szek-sti­mu­lá­ció mód­ja, va­la­mint az and­ro­ló­gi­ai pa­ra­mé­te­rek és a ke­ze­lés ered­mé­nyes­sé­ge kö­zöt­ti össze­füg­gé­sek­re. A ke­ze­lé­se­ket is­me­ret­len vagy and­ro­ló­gi­ai ere­de­tű med­dő­ség ja­val­la­ta alap­ján a ter­hes­ség lét­re­jöt­té­ig vagy leg­fel­jebb hat ke­ze­lé­si cik­lu­sig vé­gez­tük.
ERED­MÉ­NYEK: A lét­re­jött 486 ter­hes­ség 11,2%-os ter­hes­sé­gi arány­nak fe­lelt meg. A leg­ma­ga­sabb ter­hes­sé­gi arányt (360/3077; 11,7%) a kom­bi­nált klo­mi­fén + go­na­dot­ro­pin sti­mu­lá­ci­ó­val ke­zelt be­te­gek cso­port­já­ban ér­tük el. A 40 év alat­ti élet­ko­ri cso­port­ban 11,7%-os (473/4037) ter­hes­sé­gi arányt si­ke­rült el­ér­ni, azon­ban a 40 év fel­et­ti nő­be­te­gek ese­té­ben a ter­hes­sé­gi arány csak 3,5% (9/259) volt. A ha­to­dik ke­ze­lé­si cik­lu­sok­ban 14,2% (29/204) lett a ter­hes­sé­gi arány, amely ha­son­ló a ko­ráb­bi ke­ze­lé­si cik­lu­sok ter­hes­sé­gi ará­nya­i­hoz (1. ke­ze­lés: 183/1498, 12,2%; 2. ke­ze­lés: 123/1041, 11,8%; 3. ke­ze­lés: 78/726, 10,7%; 4. ke­ze­lés: 46/467, 9,9%; 5. ke­ze­lés: 23/311, 7,4%). Amennyi­ben a mé­hü­reg­be fel­he­lye­zett prog­resszív sper­mi­u­mok szá­ma meg­ha­lad­ta az 5 mil­li­ót, úgy a ter­hes­sé­gi arány 12% volt (373/3111). 5 mil­li­ós prog­resszív sper­mi­um­szám alatt azon­ban csak 7,6%-os (46/603) ter­hes­sé­gi arányt si­ke­rült el­ér­nünk.
KÖ­VET­KEZ­TE­TÉ­SEK: Az el­múlt 15 év­ben osz­tá­lyun­kon el­vég­zett 4329 int­ra­u­te­rin in­sze­mi­ná­ci­ós ke­ze­lés ered­mé­nye­i­nek ér­té­ke­lé­se ar­ra utal, hogy az is­me­ret­len ere­de­tű, va­la­mint a mér­sé­kelt and­ro­ló­gi­ai ere­de­tű med­dő­ség ese­tén a nő­be­teg 40 éves ko­rá­ig, leg­fel­jebb 6 ke­ze­lé­si cik­lu­son ke­resz­tül, az int­ra­u­te­rin in­sze­mi­ná­ció ha­té­kony ke­ze­lé­si mód.

 

 

Szek­ció 5. | 2010. no­vem­ber 5. 14:00-14:30

 

A-0021

KÁR-TA­LA­NÍ­TÁS

Bó­gyi At­ti­la* - Bó­gyi György** - Vik­tor Eri­ka***
*dr Lu­kács Lász­ló és Tár­sai Ügy­vé­di Iro­da, Bu­da­pest
**Tel­ki Nem­zet­kö­zi Ma­gán­kór­ház, Tel­ki
***Szent Ró­kus Kór­ház és In­téz­mé­nyei, Bu­da­pest


CÉL­KI­TŰZÉS: se­gít­sé­get nyúj­ta­ni a gya­kor­ló or­vo­sok szá­má­ra a te­vé­keny­sé­gük­kel kap­cso­la­tos kár­té­rí­té­si fe­le­lős­ség mi­ni­ma­li­zá­lá­sá­ra.
Az or­vo­so­kat ter­he­lő pol­gá­ri jo­gi kár­té­rí­té­si fe­le­lős­ség, mint spe­ci­á­lis fe­le­lős­sé­gi alak­zat is­mer­te­té­se. A spe­ci­fi­ku­mok be­mu­ta­tá­sa a jog­tör­té­ne­ti előz­mé­nyek és a té­má­val kap­cso­la­tos el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti vi­ta­pon­tok is­mer­te­té­sén ke­resz­tül.
A fen­ti­e­ken túl az elő­adás nem tit­kolt cél­ja, hogy olyan, a gya­kor­lat­ban is hasz­nál­ha­tó ja­vas­la­tok­kal szol­gál­jon, me­lyek fi­gye­lem­be­vé­te­lé­vel a gyó­gyí­tó te­vé­keny­ség­hez kap­cso­ló­dó kár­té­rí­té­si fe­le­lős­ség még kel­lő idő­ben meg­előz­he­tő, ki­zár­ha­tó. Itt azon jog­in­téz­mé­nyek és sza­bá­lyo­zá­si pon­tok be­mu­ta­tá­sa tör­té­nik, me­lyek is­me­re­te min­den gya­kor­ló or­vos szá­má­ra nél­kü­löz­he­tet­len.
A ha­tá­lyos ha­zai jo­gi sza­bá­lyo­zá­son - a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv­ről szó­ló 1959. évi IV. tör­vény és az egész­ség­ügy­ről szó­ló 1997. évi CLIV. tör­vény vo­nat­ko­zó jog­sza­bály­he­lye­in - túl a va­gyo­ni és nem va­gyo­ni kár­té­rí­tés­sel kap­cso­la­tos bí­ró­sá­gi gya­kor­lat ta­nul­sá­gul szol­gá­ló ese­tei is be­mu­ta­tás­ra ke­rül­nek.

 

 

Szek­ció 5. | 2010. no­vem­ber 5. 14:00-14:30

 

A-0040

A FÉRFI-FOGAMZÁSGÁTLÁS JOGI PROBLÉMÁI

Papp Judit Evelin - Dósa Ágnes
Budapest

A szer­zők a mű­vi med­dő­vé­té­tel­lel kap­cso­la­tos mun­ká­juk el­ső ré­szé­ben a fér­fi-fo­gam­zás­gát­lás és a csa­lád­ter­ve­zés vi­szo­nyá­nak tár­sa­dal­mi vo­nat­ko­zá­sa­i­val fog­lal­koz­nak. Át­te­kin­tik a ha­zai mű­vi fo­gam­zás­gát­lás jo­gi tör­té­ne­tét, en­nek so­rán fel­ve­tik a ha­zai fo­gám­zás­gát­lá­si gya­kor­lat kap­csán ész­lelt prob­lé­má­kat, és össze­fog­lal­ják ezek jo­gi sza­bá­lyo­zá­sá­val kap­cso­la­tos ész­re­vé­te­le­i­ket. A fo­gam­zás­gát­lás­sal kap­cso­la­tos tör­vé­nyi sza­bá­lyo­zás az el­múlt év­ti­ze­dek­ben több­ször vál­to­zott, biz­tos je­lé­ül an­nak, hogy a ki­a­la­ku­lófél­ben lé­vő or­vo­si jo­gi gya­kor­lat fo­lya­ma­tos tör­vé­nyi kö­ve­tést igé­nyel. Már nap­ja­ink­ban is fel­me­rül né­hány új kér­dés, mint pél­dá­ul a be­a­vat­ko­zás magán­gyakor­lat­ban/ma­gán­intéz­mény­ben va­ló vé­gez­he­tő­sé­ge, a kül­föl­di ál­lam­pol­gá­rok­­kal kap­cso­la­tos ilyen irá­nyú te­vé­keny­ség jo­gi sok­ré­tű­sé­gé­nek (EU ál­lam­pol­gá­rok, EU-n kí­vü­li ál­­lam­pol­gá­rok) át­gon­do­lá­sa.
Az új kér­dé­sek jo­gi meg­vá­la­szo­lá­sá­ra gya­kor­la­ti or­vo­si igény van.

 

 

Szek­ció 5. | 2010. no­vem­ber 5. 14:00-14:30

 

A-0015

OS­TE­O­PO­RO­SIS IDŐ­SÖ­DŐ FÉR­FI­AK­BAN

La­ka­tos Ger­gely
Sem­mel­we­is Egye­tem ÁOK VI., Bu­da­pest

Hosszú ide­ig azt tar­tot­tuk, hogy az os­te­o­po­ro­sis a nők be­teg­sé­ge. Az utób­bi évek­ben azon­ban ki­de­rült, hogy az 50 év fel­et­ti fér­fi­ak egyötö­de os­te­o­po­ro­ti­kus csont­tö­rést fog el­szen­ved­ni éle­te fo­lya­mán, és ez egy­re ko­mo­lyabb egész­ség­ügyi prob­lé­mát okoz vi­lág­szer­te. Míg Ame­ri­ká­ban 1-2 mil­lió, Ma­gyar­or­szá­gon több mint 300.000 fér­fit érint a be­teg­ség. A csont­tö­ré­se­ket kö­ve­tő ha­lá­lo­zá­si rá­ta a fér­fi­ak ese­té­ben ma­ga­sabb, mint a nők­nél. A pa­to­fi­zi­o­ló­gi­ai el­té­ré­sek a csont­ban, il­let­ve ezen el­té­ré­sek kü­lön­bö­ző­sé­ge a ne­mek kö­zött fon­tos alap­kö­vét ké­pe­zik a di­ag­nosz­ti­ká­ban és a te­rá­pi­á­ban adó­dó le­he­tő­sé­gek meg­ér­té­sé­nek. Je­len­tős sze­re­pe van az idő­sö­dő fér­fi­ak hypo­go­na­dis­mu­sá­nak is a csont­vesz­tés ki­a­la­ku­lá­sá­ban. Az el­múlt évek ku­ta­tá­si ered­mé­nyei kö­ze­lebb hoz­tak min­ket a fér­fi csont­rit­ku­lás meg­ér­té­sé­hez, mind el­mé­le­ti, mind kli­ni­kai szin­ten. Az elő­adás­ban azon pa­to­fi­zi­o­ló­gi­ai, di­ag­nosz­ti­kus és ke­ze­lé­si is­me­re­te­ket fog­la­lom össze rö­vi­den, ame­lyek el­sa­já­tí­tá­sa fon­tos le­het a ko­ro­so­dó fér­fi­ak­kal fog­lal­ko­zó szak­em­be­rek szá­má­ra.

 

 

Szek­ció 6. | 2010. no­vem­ber 6. 9:30-10:30

 

A-0018

NŐI SZE­XU­Á­LIS ZA­VA­ROK ÉS A FÉR­FI KOM­PE­TEN­CI­Á­JA

Klett­ner Ani­kó
Hon­véd Kór­ház - ÁEK, Uro­ló­gi­ai Osz­tály, And­ro­ló­gi­ai Cent­rum, Bu­da­pest

A sze­xu­álp­szi­cho­ló­gi­ai pra­xis so­rán mi­lyen össze­füg­gé­sek mu­tat­ha­tók ki a fér­fi sze­xu­á­lis disz­funk­ci­ók és a part­ner­nők sze­xu­á­lis za­va­rai kö­zött?
Mit te­het a fér­fi a sa­ját- és a nő sze­xu­a­li­tá­sá­nak ren­de­zé­se ér­de­ké­ben?
Mi­lyen főbb le­he­tő­sé­gek fe­dez­he­tők fel ön­is­me­re­ti, pár­kap­cso­la­ti-kom­mu­ni­ká­ci­ós és sze­xu­ál­tech­ni­kai te­rü­le­ten, ame­lyek job­bá, har­mo­ni­ku­sab­bá te­he­tik a sze­xu­á­lis éle­tet?
Van-e je­len­tő­sé­ge a fel­nőtt­ko­ri is­me­ret­szer­zés­nek a ne­mi élet­ben?
Meg­vál­toz­tat­ha­tók-e a rossz be­ideg­ző­dé­sek és au­to­ma­tiz­mu­sok, fel­old­ha­tók-e a gát­lá­sok és a szé­gyen­lős­ség az in­ti­mi­tás te­rü­le­tén?
Ezek­re a kér­dé­sek­re ke­re­si a vá­laszt az elő­adás, nem tel­jes­ség­re tö­re­ked­ve, ha­nem in­kább gon­do­la­téb­resz­tés cél­já­ból.

 

 

Szek­ció 6. | 2010. no­vem­ber 6. 9:30-10:30

 

A-0031

A TESZ­TOSZ­TE­RON­PÓT­LÁS HELY­ZE­TE MA­GYAR­OR­SZÁ­GON. NEM­ZET­KÖ­ZI ÉS HA­ZAI TEN­DEN­CI­ÁK

Szán­tó Ár­pád
Pé­csi Tu­do­má­nye­gye­tem, Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ka, Pécs

A fér­fi hypo­go­na­diz­mus nem­csak ha­zánk­ban, vi­lág­szer­te még alul­di­ag­nosz­ti­zált és alul­ke­zelt be­teg­ség. Ko­ráb­ban a ke­ze­lés el­ter­je­dé­sé­nek gá­tat szab­hat­tak a tesz­tosz­te­ron­pót­ló-te­rá­pia prosz­ta­ta­rák ki­a­la­ku­lá­si koc­ká­za­tát fo­ko­zó ha­tá­sá­val kap­cso­la­tos bi­zony­ta­lan­sá­gok és fé­lel­mek. Má­ra már egy­re több ev­iden­cia tá­maszt­ja alá, hogy a tesz­tosz­te­ron­pót­lás hosszú­tá­von is biz­ton­sá­gos, a ke­zelt pá­ci­en­sek szá­ma még­is je­len­tő­sen el­ma­rad a vél­he­tő­en ke­ze­lés­re szo­ru­ló po­pu­lá­ci­ó­tól. Mek­ko­ra ez a kü­lönb­ség? Az elő­adó szem­be ál­lít­ja a pre­va­len­ciaada­to­kat a tény­le­ge­sen ke­zelt be­te­gek szá­má­val, to­váb­bá meg­mu­tat­ja a ha­zai és nem­zet­kö­zi ten­den­ci­á­kat a kü­lön­bö­ző tesz­tosz­te­ron­pót­ló ké­szít­mé­nyek al­kal­ma­zá­si gya­kor­la­tá­ban.

 

 

Szek­ció 6. | 2010. no­vem­ber 6. 9:30-10:30

 

A-0043

A LE­VIT­RA ÚJ FOR­MU­LÁ­JÁ­NAK HA­TÉ­KONY­SÁ­GA ÉS BIZ­TON­SÁ­GOS­SÁ­GA:
KLI­NI­KAI VIZS­GÁ­LA­TI ERED­MÉ­NYEK

Kopa Zsolt
Sem­mel­we­is Egye­tem, Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ka, And­ro­ló­gi­ai Cent­rum, Bu­da­pest

A szá­jon át sze­dett sze­dett fosz­fo­di­esz­te­ráz-5-gát­lók (PDE-5-gát­lók) a me­re­ve­dé­si za­var (erek­ti­lis disz­funk­ció, ED) ke­ze­lé­sé­nek el­ső­ként válasz­tan­dó sze­rei. Számos kli­ni­kai és for­ga­lom­ba ho­za­talt kö­ve­tő, meg­fi­gye­lé­sen ala­pu­ló vizsgálat során iga­zolták a Le­vit­ra(r) (var­de­na­fil) ha­tá­sos­sá­gát és biz­ton­sá­gos­sá­gát ED-ben szen­ve­dő fér­fi­ak ese­té­ben.
A pá­ci­en­sek igé­nye­i­hez iga­zod­va mára ki­fej­lesz­tet­ték a Le­vit­ra(r) száj­ban ol­dó­dó tab­let­ta (oro­dis­per­sib­le tab­let, ODT) for­mu­lá­ját, amely gyor­san el­ol­vad a száj­ban, így be­vé­te­lé­hez nincs szük­ség víz­re vagy egyéb fo­lya­dék­ra. Ez a gyógy­szer­for­ma a leg­több, ED-ben szen­ve­dő fér­fi szá­má­ra ha­té­kony 10 mg-os dó­zis­ban lesz el­ér­he­tő.
A Le­vit­ra(r) száj­ban ol­dó­dó tab­let­ta le­he­tő­vé te­szi a kli­ni­ku­sok szá­má­ra, hogy olyan ke­ze­lést ajánl­ja­nak fel be­te­ge­ik­nek, amely­ a ha­gyo­má­nyos PDE-5-gát­lót tar­tal­ma­zó gyógy­szer­for­mák­hoz ké­pest ké­nyel­me­sebb, diszk­ré­tebb és ele­gán­sabb.
Az elő­adó be­mu­tat­ja a kö­zel­múlt­ban le­zá­rult PO­TENT I. és II. vizs­gá­la­tok ered­mé­nyei alap­ján a var­de­na­fil száj­ban ol­dó­dó for­mu­lá­já­nak ha­té­kony­sá­gát és biz­ton­sá­gos­sá­gát.

 

 

Szek­ció 6. | 2010. no­vem­ber 6. 9:30-10:30

 

A-0046

ME­RE­VE­DÉ­SI ZA­VAR­BAN SZEN­VE­DŐ, DI­A­BE­TE­SES FÉR­FIBE­TE­GEK­NÉL EL­ÉRT AR­TE­RIA DOR­SA­LIS PE­NIS ÁRAM­LÁS­FO­KO­ZÓ­DÁS MA­GAS FREK­VEN­CI­ÁS IN­GE­RÁ­RAM-KE­ZE­LÉS­SEL

Da­más­di Mik­lós* - Vá­gá­si Ka­ta­lin** - Mol­nár Ger­gő At­ti­la** - Far­kas Lász­ló* - Witt­mann Ist­ván**
*Pé­csi Tu­do­má­nye­gye­tem, Kli­ni­kai Köz­pont, Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ka, Pécs
**Pé­csi Tu­do­má­nye­gye­tem, Kli­ni­kai Köz­pont, II. Bel­gyó­gyá­sza­ti Kli­ni­ka, Pécs

 

Kli­ni­kai ta­nul­má­nyunk­ban a HF-EMS (ma­gasf­rek­ven­ci­ás in­ge­rá­ram) ke­ze­lés ar­té­ri­ás áram­lá­si ha­tá­sa­it, il­let­ve la­bo­ra­tó­ri­u­mi ered­mé­nyek­ben tör­té­nő vál­to­zá­sa­it, va­li­dált kér­dő­í­vek ered­mé­nye­it vizs­gál­ta 2-es tí­pu­sú cu­kor­be­teg fér­fi­ak kö­ré­ben. A ta­nul­mány leg­fon­to­sabb ered­mé­nye an­nak a mé­ré­si ered­mény­nek a té­nye, mely a ke­ze­lést kö­ve­tő­en azon­nal el­vég­zett áram­lá­si ér­ték, il­let­ve a ki­in­du­lá­si és 1 hó­na­pos ér­ték kö­zött szig­ni­fi­káns áram­lás­be­li nö­ve­ke­dé­sét mu­tat­ta. A ke­ze­lés­nek akut ha­tá­sa mér­he­tő, kró­ni­kus ha­tá­sa je­len­le­gi ered­mé­nye­ink alap­ján nincs. Az int­ra­ca­ver­no­sus pa­pa­ve­rin-in­jek­ció be­adá­sát kö­ve­tő­en el­ért se­mi­ri­gid ál­la­pot­ban a mé­ré­si ered­mé­nye­ink szig­ni­fi­káns nö­ve­ke­dé­si el­té­ré­se­ket mu­tat­tak az áram­lá­si pa­ra­mé­te­rek te­kin­te­té­ben, és ez a kli­ni­kai ta­nul­mány egész hossza alatt ki­mu­tat­ha­tó volt. A HF-EMS esz­köz a hím­tag áram­lá­si pa­ra­mé­te­re­i­nek ja­vu­lá­sá­ban gya­ko­rolt ha­tás­me­cha­niz­mu­sa tel­jes egé­szé­ben nem is­mert, ez irá­nyú to­váb­bi vizs­gá­la­tok, il­let­ve meg­nö­velt be­teg­anyag vizs­gá­la­tai szük­sé­ge­sek.

 

 

Szek­ció 6. | 2010. no­vem­ber 6. 9:30-10:30

 

A-0045

NŐI SZE­XU­Á­LIS ZA­VA­ROK OR­GA­NI­KUS HÁT­TE­RE

Bar­dóczy Zsolt
Me­di­MOM Egész­ség­köz­pont, Bu­da­pest

A női sze­xu­á­lis za­va­rok je­len­tős há­nya­da ve­zet­he­tő vissza or­ga­ni­kus ere­det­re. A hü­ve­lyi disz­kom­fort­tól, a sú­lyos en­do­met­ri­o­sis ál­tal oko­zott al­ha­si fáj­da­lo­mig szá­mos kór­kép is­me­re­tes. Az uro­ló­gia–nő­gyó­gyá­szat ha­tár­te­rü­le­tei kö­zül a ge­ni­tá­lis in­fek­ci­ók ké­pe­zik a leg­je­len­tő­sebb kó­ro­ki té­nye­zőt. A fer­tő­zé­sek gyak­ran kró­ni­kus jel­le­ge, az idők fo­lya­mán egyéb tár­su­ló kór­ké­pek tü­netmó­do­sí­tó ha­tá­sa je­len­tős ki­hí­vást je­lent a ke­ze­lő or­vos szá­má­ra. Ezen rö­vid át­te­kin­tés a ha­té­ko­nyabb együtt­mű­kö­dést kí­ván­ja elő­se­gí­te­ni uro­ló­gus, and­ro­ló­gus és a nő­gyó­gyász kö­zött.

 

 

Szek­ció 7. | 2010. no­vem­ber 6. 10:45-11:45

 

A-0005

ME­RE­VE­DÉ­SI ZA­VAR VA­LÓS ELő­FOR­DU­LÁ­SI GYA­KO­RI­SÁ­GA URO­LÓ­GI­AI SZAK­REN­DE­LÉ­SEN MEG­JE­LENT BE­TE­GEK­NÉL

Be­nyó Má­tyás - Fá­bi­án Ákos - Be­se­nyei Ró­bert - Csa­ná­di Gá­bor - Mol­nár Zsu­zsan­na - Var­ga At­ti­la - Tóth Csa­ba - Flas­kó Ti­bor
Deb­re­ce­ni Egye­tem Or­vos- és Egész­ség­tu­do­má­nyi Cent­rum (DE OEC) Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ka, Deb­re­cen DE OEC Anesz­te­zi­o­ló­gi­ai és In­ten­zív Te­rá­pi­ás Tan­szék, Deb­re­cen

CÉL­KI­TŰ­ZÉS: Az erek­ti­lis disz­funk­ció sok eset­ben az el­ső és egyet­len je­le a kez­dő­dő kar­di­o­vasz­ku­lá­ris meg­be­te­ge­dé­sek­nek. Ugyan­ak­kor a be­te­gek szé­gye­nér­ze­te, az uro­ló­gi­ai szak­ren­de­lé­sek túl­ter­helt­sé­ge, va­la­mint a be­teg­ség jel­le­ge mi­att a leg­több eset­ben a me­re­ve­dé­si za­va­rok nem ke­rül­nek fel­de­rí­tés­re sem más já­ró­be­teg-, sem uro­ló­gi­ai el­lá­tás ke­re­te­in be­lül. A szer­zők pros­pek­tív ta­nul­má­nyuk cél­já­ul tűz­ték ki az erek­ti­lis disz­funk­ci­ó­ban szen­ve­dő be­te­gek va­lós ará­nyá­nak, és be­teg­sé­gük sú­lyos­sá­gá­nak fel­mé­ré­sét ano­nim űr­lap se­gít­sé­gé­vel.
MÓD­SZER: A kér­dő­ív a stan­dard II­EF-5 (in­ter­na­ti­o­nal in­dex of erec­ti­le func­ti­on) kér­dé­sek mel­lett ada­to­kat gyűj­tött az élet­kor­ra, az él­ve­ze­ti sze­rek­re (ká­vé, al­ko­hol, do­hány­zás, ká­bí­tó­szer), a már fel­de­rí­tett kar­di­o­vasz­ku­lá­ris és pszi­chi­át­ri­ai meg­be­te­ge­dé­sek­re, a jó­in­du­la­tú prosz­ta­tameg­na­gyob­bo­dás­ra, an­nak gyógy­sze­res vagy se­bé­szi ke­ze­lé­sé­re, va­la­mint prosz­ta­ta­rák­ra vo­nat­ko­zó­an a DE OEC Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ka já­ró­be­teg-ren­de­lé­se­in.
ERED­MÉ­NYEK: 533 kér­dő­í­vet töl­töt­tek ki a be­te­gek ér­té­kel­he­tő­en, me­lyek al­kal­ma­sak vol­tak sta­tisz­ti­kai elem­zés­re. A vá­lasz­adók át­la­gos élet­ko­ra 48.6 év volt (18-90) és az át­la­gos II­EF sco­re 18.3 pont­nak adó­dott (5-25). A me­re­ve­dé­si za­var sú­lyos­sá­gi fo­ka az aláb­bi el­osz­lást mu­tat­ta: egész­sé­ges 211 fő (39.6%), eny­he 145 fő (27.2%), köz­epes 91 fő (17.1%), köz­epe­sen sú­lyos 42 fő (7.9%), sú­lyos 44 fő (8.3%). Össze­sít­ve te­hát a vizs­gált be­teg­po­pu­lá­ció te­kin­te­té­ben 60.4%-os volt az erek­ti­lis disz­funk­ció ará­nya, szem­ben az uro­ló­gi­ai és and­ro­ló­gi­ai szak­ren­de­lé­sen meg­je­lent be­te­gek 8,3%-ban is­mert me­re­ve­dé­si za­va­rá­val. Az él­ve­ze­ti sze­rek kö­zül a ká­bí­tó­szer-fo­gyasz­tást össze­sen hár­man je­löl­ték meg, ezért ezek a sze­mé­lyek ki­ke­rül­tek a fel­dol­go­zás­ból. A sta­tisz­ti­kai elem­zés sze­rint az élet­kor, a do­hány­zás, a kar­di­o­vasz­ku­lá­ris és pszi­chi­át­ri­ai meg­be­te­ge­dé­sek, va­la­mint a rossz­in­du­la­tú prosz­ta­ta­da­ga­nat szig­ni­fi­kán­san csök­ken­ti, a ká­vé és a kis mennyi­sé­gű al­ko­hol­fo­gyasz­tás nö­ve­li, a jó­in­du­la­tú prosz­ta­tameg­na­gyob­bo­dás és ke­ze­lé­se pe­dig nem be­fo­lyá­sol­ja a me­re­ve­dé­si kész­sé­get. A sta­tisz­ti­kai ana­lí­zis so­rán mul­tipa­ra­mé­te­res li­ne­á­ris reg­resszi­ót hasz­nál­tak.
KÖ­VET­KEZ­TE­TÉS: A me­re­ve­dé­si za­var­ral ke­zelt fér­fi­ak szá­ma messze el­ma­rad az erek­ti­lis disz­funk­ci­ó­ban tény­le­ge­sen szen­ve­dők ará­nyá­tól. Az élet­mi­nő­ség ja­ví­tá­sa és pre­ven­ció cél­já­ból az él­ve­ze­ti sze­re­ket na­gyobb menny­iség­ben fo­gyasz­tók, va­la­mint is­mert kar­di­o­vasz­ku­lá­ris, il­let­ve pszi­chi­át­ri­ai be­te­gek kö­ré­ben ér­de­mes a me­re­ve­dé­si za­var szű­ré­sé­vel ki­emel­ten fog­lal­koz­ni. A prob­lé­ma fel­de­rí­té­se nem csak az uro­ló­gu­sok és and­ro­ló­gu­sok fel­ada­ta, hi­szen a ma­gyar la­kos­ság egyik ve­ze­tő ha­lá­lo­zá­si oka­ként je­lent­ke­ző szív- és ér­rend­sze­ri meg­be­te­ge­dé­sek egy ré­sze ez ál­tal fel­de­rít­he­tő, és a be­teg idő­ben spe­ci­a­lis­tá­hoz (and­ro­ló­gus) küld­he­tő len­ne.

 

 

Szek­ció 7. | 2010. no­vem­ber 6. 10:45-11:45

 

A-0011

AZ EREC­TI­LIS DYSFUNC­TIO KE­ZE­LÉ­SE NAP­JA­INK­BAN

Mo­ha­med Az­mi


Fő­vá­ro­si Ön­kor­mány­zat Egye­sí­tett Szent Ist­ván és Szent Lász­ló Kór­ház Ren­de­lő­in­té­zet, Bu­da­pest
A szer­zők be­szá­mol­nak az erec­ti­lis dysfunc­tio ke­ze­lé­sé­ról a PDE5-gát­lók meg­je­le­né­se előtt és után.
120 be­teg­ről szá­mol­nak be, akik a PDE5-gát­lók meg­je­le­né­se előtt rend­sze­re­sen al­kal­maz­tak SCAT te­rá­pi­át. A PDE meg­je­le­né­se után 70 be­teg egy­ál­ta­lán nem al­kal­maz­za aS­CAT-ot, 30 be­teg ve­gye­sen hasz­nál­ja. 20 be­teg­nél nem vált be a PDE5, ezért to­vább­ra is a SCAT-ot al­kal­maz­za.
A szer­zők be­szá­mol­nak az erec­ti­lis dysfunc­tio di­ag­nosz­ti­ká­já­ról a PDE5 meg­je­le­né­se előtt és után. A pé­nisz prot­ézis-be­ül­te­tés igen hát­tér­be szo­rult, ezért a mi osz­tá­lyun­kon el­vét­ve vé­gez­zük ezt a mű­té­tet az utób­bi idő­ben. A SCAT te­rá­pia szö­vöd­mé­nye­i­vel (pri­a­piz­mus) rit­kán ta­lá­ko­zunk, ami tük­rö­zi, hogy a SCAT ke­ze­lés is hát­tér­be szo­rult.

 

 

Szek­ció 7. | 2010. no­vem­ber 6. 10:45-11:45

 

A-0014

A FÉR­FI­AK SZE­XU­Á­LIS ZA­VA­RA­I­NAK CSÖK­KEN­TÉ­SE A KOM­BI­NÁLT
SZÍN­TE­RÁ­PI­Á­VAL

Vinc­ze-Ti­szay Gab­ri­el­la - Vinc­ze Já­nos
EEK­NA, Bu­da­pest

BE­VE­ZE­TÉS: A nyug­díj­ba vo­nu­ló fér­fi­kor­osz­tály az akt­ív fog­lal­koz­ta­tás­ból va­ló ki­esés mi­att erős stresszhely­zet­be ke­rül, mert a nyug­dí­ja­zá­sig min­den­nap volt rend­sze­res el­fog­lalt­sá­ga, és a fog­lal­ko­zá­sa so­rán va­la­mint a mun­ka­he­lyi kö­zös­ség lég­kö­re hoz­zá­já­rult a si­ke­rek és ku­dar­cok vál­ta­ko­zó át­élé­sé­hez. A nyug­dí­jas ál­la­po­ta­kor mi­nő­sé­gi vál­to­zás kö­vet­ke­zik be a nagy­fo­kú izo­lált­ság do­mi­nan­ci­á­ja mi­att. A sze­mé­lyi­ség kom­po­nen­sei, a pszi­chés vál­to­zást meg­ér­zik, a fe­l­es­le­ges­sé vá­lás ér­zé­se, il­let­ve az inak­tív stá­tus a fi­zi­o­ló­gi­ai mű­kö­dést ne­ga­tí­van be­fo­lyá­sol­ja, és en­nek kö­vet­kez­té­ben sze­xu­ál-po­ten­ci­á­lis za­va­rok jö­het­nek lét­re.
MÓD­SZER: 21 fér­fi­nál - 65-75 év kö­zöt­ti­ek­nél - al­kal­maz­tunk kom­bi­nált szín­te­rá­pi­át. A 21 kí­sér­le­ti sze­mély a kí­sér­le­tek meg­kez­dé­se előt ar­ról szá­molt be, hogy eb­ben az idő­sebb kor­ban sze­xu­á­lis za­va­rok lép­tek fel a fi­a­ta­labb élet­ko­rá­hoz ké­pest. A mód­szer el­ső ré­sze: a bel­ső sta­bi­li­tás el­éré­se a Schultz-fé­le au­to­gén tré­ning al­kal­ma­zá­sá­val; a má­so­dik ré­sze: a ger­jesz­té­si ál­la­pot fo­ko­zá­sá­hoz a Med-Co­lorTM he­gyik­ris­tály- és fény­te­rá­pi­ás ké­szü­lé­ket al­kal­maz­tuk.
ERED­MÉ­NYEK: A Schultz-fé­le au­to­gén tré­ning el­ső két fáz­isá­nak al­kal­ma­zá­sa, a ne­héz­ség és me­leg­ség ér­zé­se­i­nek prog­resszív ge­ne­ra­li­zált meg­je­le­né­se, a passzív kon­cent­rá­ció ál­tal ma­ga­biz­ton­sá­got szol­gált, hogy ér­zé­sei fel­ett ural­kod­ni tud és szer­ve­ze­te meg­fe­le­lő vá­lasz­re­ak­ci­ó­kat ad. A Med-Co­lorTM ké­szü­lék se­gít­sé­gé­vel al­kal­ma­zott meg­fe­le­lő szín­kom­bi­ná­ci­ók se­gít­sé­gé­vel si­ke­re­sen csök­ken­tet­te a fel­lé­pő am­bi­va­len­ciaza­va­ro­kat.
KÖ­VET­KEZ­TE­TÉS: Idős­ko­ri funk­ci­o­ná­lis sze­xu­á­lis za­va­rok ese­tén az ál­ta­lunk vizs­gált kí­sér­le­ti sze­mé­lyek ked­ve­ző ered­mé­nyek­ről szá­mol­tak be a kom­bi­nált szín­te­rá­pia ha­tá­sá­ra.

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!