2. Szám


A fér­fi fo­gam­zás­gát­lásának or­vo­si és jo­gi kér­dé­sei

A szer­zők mű­vi med­dő­vé­té­tel­lel kap­cso­la­tos mun­ká­juk el­ső ré­szé­ben a fér­fi-fo­gam­zás­gát­lás­sal fog­lal­koz­nak.

A he­re­tor­zi­ót kö­ve­tő funk­ci­o­ná­lis ka­pil­lá­ris den­zi­tás csök­ke­né­se

Ko­ráb­ban stan­dar­di­zált, új vizs­gá­la­ti mód­szert al­kal­maz­tunk a he­rék és a he­ré­ket ért ká­ro­sí­tó ha­tá­sok (tor­zió) in vi­vo mik­ro­ke­rin­gé­si vizs­gá­la­tá­ra: az or­to­go­ná­lis po­la­ri­zá­ci­ós spekt­rá­lis (OPS) kép­al­ko­tást.

A WHO leg­újabb, 2010-es and­ro­ló­gi­ai re­fe­ren­ci­a­ér­té­kei 4

A WHO 1980 óta ja­va­sol­ja ké­zi­köny­ve­i­ben a stan­dard fer­ti­li­tá­si vizs­gá­la­to­kat, a vi­lág­szer­te egy­sé­ges re­fe­ren­ci­a­ér­té­kek és a kö­zös nó­men­k­la­tú­ra hasz­ná­la­tát.

Le­ány vagy fiú? Avagy a szü­le­ten­dő gyer­mek ne­me meg­vá­lasz­tá­sá­nak kérdései

Össze­fog­la­lás A szer­ző a meg­ter­mé­ke­nyí­tés előt­ti nem­meg­vá­lasz­tás so­kat vi­ta­tott té­má­já­nak csa­lád­ter­ve­zé­si szem­pont­ja­it fog­lal­ja össze.

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!