Össze­füg­gés a test­tö­meg és a tesz­tosz­te­ron/ öszt­ra­di­ol há­nya­dos kö­zött

A pros­pek­tív vizs­gá­lat­ban 236 nor­mo­zo­os­per­mi­ás fér­vi vett részt, akik élet­ko­ra (át­lag: 27,4+ 5,2 év) volt. A pá­ci­en­sek WHO-pro­to­koll sze­rin­ti and­ro­ló­gi­ai vizs­gá­la­ton es­tek át.


nor­mo­zo­o-s­per­mia ese­té­ben

Szerző: Ko­lo­szár Sán­dor dr., Szöl­lô­si Já­nos dr., Fe­ke­te Zol­tán dr., Da­ru Jó­zsef dr., Pál At­ti­la dr.1
1Sze­ge­di Tu­do­mány Egye­tem, Szü­lé­sze­ti és Nő­gyógyásza­ti Kli­ni­ka

Össze­fog­la­lás
A pros­pek­tív vizs­gá­lat­ban 236 nor­mo­zo­os­per­mi­ás fér­vi vett részt, akik élet­ko­ra (át­lag: 27,4+ 5,2 év)  volt.  A  pá­ci­en­sek  WHO-pro­to­koll  sze­rin­ti and­ro­ló­gi­ai vizs­gá­la­ton es­tek át. A be­te­gek test­tö­me­gé­ből és test­ma­gas­sá­gá­ból (test­tö­meg  kg/test­ma­gas­ság m2)  kép­let  alap­ján meg­ha­tá­roz­ták a BMI-t (body mass in­dex). A BMI alap­ján két cso­por­tot ké­pez­tek: I. cso­port „BMI<25 kg/m2”: ala­csony és nor­má­lis test­tö­me­gû, va­la­mint II. cso­port „BMI>25 kg/m2”: túl­sú­lyos  és  kö­vér  fér­fi­ak. A  sper­ma­to­ge­ne­zis szem­pont­já­ból fon­tos ne­mi hor­mo­no­kat ra­di­o­im­mu­no­as­say mód­szer­rel ha­tá­roz­ták meg. A két cso­port kö­zött a sper­ma pa­ra­mé­te­re­it és a tesz­tosz­te­ron/öszt­ra­di­ol há­nya­dos ér­té­ke­it ha­son­lí­tot­ták össze. A BMI a vizs­gá­la­ti cso­port­ban 17 és 39 kg/m2 kö­zött volt, át­la­go­san: 28,1 + 4,8 kg/m2. A tesz­tosz­te­ron/öszt­ra­di­ol há­nya­dos szig­ni­fi­kán­san  ala­cso­nyabb  volt  a  ma­ga­sabb BMI cso­port­ban, mint az ala­csony test­tö­me­gin­dex ese­té­ben (11,7+3,4 vs. 16,8+4,6; p<0,05). Ha­son­ló  kü­lönb­sé­get  ta­lál­tak  a  sper­mi­um­kon­cent­rá­ci­ó­ban  (29,6+6,4  106/ml  vs.  38,4+8,1 106/ml; p<0,05). Azon­ban nem ta­lál­tak sta­tisz­ti­ka­i­lag mér­he­tő el­té­rést a sper­ma­tér­fo­gat­ban (át­lag: 4,3+0,7 vs. 4,5+0,8), a sper­mi­u­mok mo­ti­li­tá­sá­ban (át­lag: 56,8+10,1% vs 58,9+10,8%) és mor­fo­ló­gi­á­já­ban  (át­lag:  42,8+6,6%  vs.  44,1+ 6,8%). Vizs­gá­la­ti ered­mé­nye­ik alap­ján a kó­ro­san ma­gas test­tö­meg- és az az­zal együtt já­ró öszt­ro­gén­szint-emel­ke­dés  a  sper­mi­um­szám csök­ke­né­sét okoz­za nor­mo­zo­os­per­mia ese­té­ben is.

Bevezetés

A kli­ni­kai fel­mé­ré­sek alap­ján a fér­fi­med­dő­ség okai kö­zött mint­egy 30%-ban ta­lál­ko­zunk az idi­o­­pá­ti­ás in­fer­ti­li­tás­sal. Eb­be a cso­port­ba so­rol­ha­tó a  hor­mo­ná­lis  disz­funk­ció  is  (1).  Is­mert  tény, hogy az ide­á­lis test­tö­meg­től va­ló el­té­rés a hor­mon­rend­szer­ben za­vart okoz­hat. A nők ese­té­ben a kó­ro­san ala­csony vagy ma­gas test­tö­meg ano­vu­lá­ci­ó­val jár együtt (2). A zsír­sej­tek kö­zöt­ti szep­tum­ban a p450 aro­ma­táz en­zim mü­kö­dé­se út­ján na­gyobb mér­ték­ben and­rosz­ten­di­on­ból öszt­ron, ki­sebb há­nyad­ban tesz­tosz­te­ron­ból öszt­ra­di­ol kép­ző­dik, ezál­tal a kö­vér nők ese­té­ben öszt­ro­gén­túl­súly ala­kul ki. A ma­gas öszt­ro­gén­szint ne­ga­tív fe­ed back után a hypot­ha­la­mus–hypophy­sis rend­szer­ben az FSH-el­vá­lasz­tást gá­tol­ja, ami­től az LH/FSH arány­ban az LH ja­vá­ra el­to­ló­dás kö­vet­ke­zik be (3).

 

A fér­fi hypot­ha­la­mus-hypophy­sis-go­nád rend­sze­ré­nek sza­bá­lyo­zá­sá­ban több té­nye­ző mel­lett sze­re­pe van a pe­ri­fé­ri­ás öszt­ra­di­ol­ki­vá­lasz­tás­nak is. Mind a kó­ro­san ma­gas, mind az ala­csony szé­ru­möszt­ra­di­ol-szint re­gu­lá­ci­ós za­vart okoz, kö­vet­kez­mé­nyes sper­mi­o­ge­zis-ká­ro­so­dás­sal. Dán szer­zők vizs­gá­la­ta alap­ján a ma­gas test­tö­meg együtt jár a szé­rum-tesz­tosz­te­ron, az SHGB és az in­hi­bin-B szint­jé­nek csök­ke­né­sé­vel, ugyan­ak­kor a szé­rum sza­ba­dand­ro­gén-in­de­xe és az öszt­ra­di­ol­szint­je emel­ke­dik (4).

 

Vizs­gá­la­tunk cél­ja volt, hogy a kó­ro­san ma­gas test­tö­meg mi­lyen ha­tás­sal van a tesz­tosz­te­ron/öszt­ra­di­ol  há­nya­dos­ra  és a sper­mi­um­kon­­centrációra normozoospermia esetén.

 

Be­te­gek és mód­sze­rek

A Sze­ge­di Tu­do­má­nye­gye­tem Szü­lé­sze­ti és Nő­gyó­gyá­sza­ti Kli­ni­ká­já­nak and­ro­ló­gia szak­ren­de­lé­sét fel­ke­re­ső 236 nor­mo­zo­os­per­mi­ás be­teg vett részt a vizs­gá­lat­ban, akik át­la­gos élet­ko­ra 27,4 + 5,2 év volt. Meg­elő­ző­en a be­te­gek a WHO-pro­to­koll­nak meg­fe­le­lő and­ro­ló­gi­ai ki­vizs­gá­lá­son es­tek át. A be­te­gek test­tö­me­gé­ből (kg) és test­ma­gas­sá­gá­ból (m) a kg/m2 kép­let se­gít­sé­gé­vel test­tö­me­g­in­de­xet ké­pez­tünk. Az in­dex alap­ján két cso­por­tot ala­kí­tot­tunk ki (25 és 25 alat­ti nor­má­lis, a 25 fel­et­ti túl­sú­lyos cso­port). A reg­gel vett vé­nás vér­ből a ne­mi mű­kö­dés­ben sze­rep­lő hor­mo­no­kat ha­tá­roz­tuk  meg. A  vizs­gált  fér­fi­ak­nál  a  ne­mi  szer­vek gyul­la­dá­sát és az or­ga­ni­kus el­té­ré­se­ket ki­zár­tuk. A  két  súly­cso­port  kö­zött  össze­ha­son­lí­tot­tuk  a sper­ma pa­ra­mé­te­re­it a tesz­tosz­te­ron/öszt­ra­di­ol és az  LH/FSH  há­nya­do­sok­kal.  Az  ered­mé­nyek  sta­tisz­ti­kai  ér­té­ke­lé­sét  a Win­dows SPSS 11 szoft­ver­rel vé­gez­tük el. Az ered­mé­nye­ket át­lag ± SD se­gít­sé­gé­vel fe­jez­tük ki, a p <0,05 ér­ték szá­mí­tott sta­tisz­ti­ka­i­lag szig­ni­fi­káns­nak.

 

Ered­mé­nyek

A vizs­gált fér­fi­ak test­tö­me­gin­de­xe 17 és 39 kö­zött vál­to­zott, át­la­go­san 28,1 ± 4,8 kg/m2 volt. A 236 be­te­get az in­dex alap­ján két cso­port­ba osz­tot­tuk:  112  egyén  a  túl­sú­lyos  cso­port­ba,  míg  a nor­má­lis és ala­csony cso­port­ba 124 fér­fi ke­rült.

 

A 25 fel­et­ti test­tö­me­gin­dex ese­té­ben a tesz­tosz­te­ron/öszt­ra­di­ol há­nya­dos 11,7 ± 3,4 volt össze­ha­son­lít­va  a  25  és  alat­ti  súly­cso­port­tal,  ahol  az arányt szig­ni­fi­kán­san ma­ga­sabb­nak ta­lál­tuk ( 16,8 ± 4,6, p<0,05 ). Az LH/FSH arány­ban is el­to­ló­dást fi­gyel­tünk meg az LH ja­vá­ra a kö­vér be­te­gek ese­té­ben, bár itt a vál­to­zás nem volt szig­ni­fi­káns (I. táblázat). A tesz­tosz­te­ron/öszt­ra­di­ol há­nya­dos­sal ha­son­ló mó­don ala­kult a sper­mi­um­kon­cent­rá­ció  is  a  két  cso­port  ese­té­ben ( 29,6 ± 6,4 106/ml vs. 38,4 ± 8,1 106/ml, p<0,05 ). Vi­szont az eja­ku­lá­tum mennyi­sé­gé­ben, a sper­mi­u­mok mo­ti­li­tá­sá­ban és mor­fo­ló­gi­á­já­ban a két vizs­gált cso­port­ban sta­tisz­ti­ka­i­lag mér­he­tő vál­to­zás nem volt ki­mu­tat­ha­tó (II. táblázat).

 

Meg­be­szé­lés

Ko­ráb­ban már be­szá­mol­tunk ar­ról, hogy oli­go­zo­os­per­mia ese­té­ben a kö­vér fér­fi­ak­ban a sper­mi­um­szám csök­ke­né­se együtt járt a tesz­tosz­te­ron/öszt­ra­di­ol há­nya­dos öszt­ro­gén irány­ba tör­té­nő el­to­ló­dá­sá­val (5). Je­len vizs­gá­la­tunk­ban ar­ra ke­res­tük a vá­laszt, hogy mi­lyen a hely­zet nor­mo­zo­os­per­mia so­rán. Az aro­ma­táz en­zim­rend­szer­nek és az öszt­ro­gé­nek­nek fon­tos sze­re­pük van a rep­ro­duk­tív szer­vek mű­kö­dé­sé­ben (3).

 

A „cytoch­ro­me P450 aro­ma­ta­se” ter­mi­ná­lis en­zim fe­le­lős az and­ro­gé­nek öszt­ro­gé­nek­ké ala­kí­tá­sá­ért. Ezen en­zim meg­ta­lál­ha­tó a pat­kány­he­re Ley­dig- és a csí­ra­sejt­je­i­ben is (3).

 

Kö­vér nők ese­té­ben az ovu­lá­ció ki­vál­tó­dá­sát je­len­tős mér­ték­ben gá­tol­hat­ja a ma­gas öszt­ro­gén­szint a hypot­ha­la­mus–hyophy­sis rend­szer­re ki­fej­tett ne­ga­tív fe­ed back ré­vén. Az aro­ma­táz en­zim gát­lá­sa út­ján az ovu­lá­ci­ó­in­duk­ció si­ke­re­sebb le­het (6).

 

Fér­fi­ak­nál az  öszt­ro­gén ter­me­lő­dé­sé­ben je­len­tős ha­tás­sal ren­del­ke­zik a tesz­tosz­te­ron. A bi­o­ló­gi­a­lag akt­ív öszt­ro­gén­nek 20%-a kép­ző­dik a he­ré­ben. A töb­bi a mel­lék­ve­se­ké­reg ál­tal ter­melt and­rosz­ten­di­on­ból aro­ma­ti­zá­ció út­ján ala­kul át. Az  öszt­ra­di­ol­szint  nagy­sá­ga  össze­füg­gés­ben van a zsír­szö­vet tö­me­gé­vel. Az aro­ma­ti­zá­ció leg­na­gyobb mér­ték­ben a sub­cu­tan ha­si zsír­szö­vet­ben fo­lyik. Idő­sö­dő fér­fi­ak­ban az öszt­ro­gén fon­tos sze­re­pet ját­szik a go­na­dot­ro­pi­nok ter­me­lő­dé­sé­ben, több agyi funk­ci­ó­ban, a csont­tö­meg ala­ku­lá­sá­ban és a li­pi­dek szin­té­zi­sé­ben (7).

 

Az aro­ma­tá­zen­zim-gát­lók al­kal­ma­zá­sát nap­ja­ink­ban ve­zet­ték be. Az aro­ma­táz­gát­lók hasz­ná­la­tá­val kap­cso­lat­ban az el­ső si­ke­res kli­ni­kai vizs­gá­la­to­kat az öszt­ro­gén­de­pen­dens em­lő­da­ga­na­tok ese­té­ben  vé­gez­ték  (89).  Ezt  kö­ve­tő­en  ered­mé­nye­sen al­kal­maz­ták a fér­fiin­fer­ti­li­tás ke­ze­lé­sé­ben is, amely so­rán az aro­ma­tá­zin­hi­bi­tor je­len­tős mér­ték­ben csök­ken­tet­te az öszt­ro­gén­szin­tet, és ál­ta­la ked­ve­ző vál­to­zás kö­vet­ke­zett be a tesz­tosz­te­ron/öszt­ra­di­ol  há­nya­dos­ban.  A  ke­ze­lés ha­tá­sá­ra a sper­mi­um­kon­cent­rá­ció emel­ke­dett (1011).

 

A to­váb­bi­ak­ban az and­ro­ló­gia vizs­gá­la­tok so­rán több fi­gyel­met kell for­dí­ta­ni a be­te­gek test­töm­e­gé­re, fő­leg a ha­si sub­cu­tan zsír­szö­vet vas­tag­sá­gá­ra (has­kör­fo­gat­mé­rés), mert az aro­ma­táz en­zim­rend­szer mű­kö­dé­se kö­vet­kez­té­ben szá­mít­ha­tunk a sper­mi­um­szám csök­ke­né­sé­re nor­mo­zo­os­per­mia ese­té­ben is.

 

Irodalomjegyzék:1. Ka­misch­ke A, Beh­re HM, Berg­mann M, Si­mo­ni M, Scha­fer T, Ni­esch­lag.: Re­com­bi­nant hu­man fol­lic­le sti­mu­la­ting hor­mo­ne tre­at­ment of ma­le idi­o­pat­hiv in­fer­ti­lity: a ran­do­mi­zed, do­ub­le-blind, pla­ce­bo-cont­rol­led, cli­ni­cal tri­al. Hu­man Rep­ro­duc­ti­on 13, 596–603, 1998
2. Ko­lo­szár S, Da­ru J, Ke­resz­tú­ri A, Zá­vacz­ki Z, Szöl­lô­si J, Pál A.: Ef­fect of fe­ma­le body we­ight on ef­fi­ci­ency of do­nor AI. Ar­chi­ves of And­ro­logy 48, 323–327, 2002
3. Car­re­au S, Bo­ur­gu­i­ba S, Lam­bard S, Ga­le­ra­ud-De­nis I, Ge­nis­sek C, Le­val­let J.: Rep­ro­duc­ti­ve system: aro­ma­ta­se and est­ro­gens. Mol Cell En­doc­ri­nol 193, 137, 2002
4. Jen­sen TK, An­ders­son AM, Jor­gen­sen N.: Body mass in­dex in re­la­ti­on to se­men qu­a­lity and rep­ro­duc­ti­ve hor­mo­nes among 1558 Da­nish men. Fer­ti­lity and Ste­ri­lity, 82, 863–870, 2004
5. Ko­lo­szár S, Fe­jes I, Da­ru J, Szöl­lô­si J.: A test­tö­meg ha­tá­sa a tesz­tosz­te­ron/öszt­ro­gén arány vál­to­zá­sá­ra oli­go­zo­os­per­mi­á­ban. Ma­gyar And­ro­ló­gia, 2, 41–43, 2003
6. Hom­burg R, Ins­ler V.: Ovu­la­ti­on in­duc­ti­on in pers­pec­ti­ve. Hum Rep­rod Up­da­te 8, 449–462, 2002
7. Ver­me­u­len A, Ka­uf­man JM, Go­e­ma­e­re S, Van Pot­tel­berg I.: Est­ra­di­ol in el­derly men. Aging ma­le 5, 98–102, 2002
8. Bray GA.: The un­der­lying ba­sis for obe­sity: re­la­ti­ons­hip to can­cer. J Nutr. 132, 3451S, 2002
9. Wel­ling­ton K, Fa­uldsDM.: Anast­ra­zo­le: in early bre­ast can­cer. Drugs 62, 2485–2492, 2002
10. Ha­idl G.: Ma­na­ge­ment stra­te­gi­es for ma­le fac­tor in­fer­ti­lity. Drugs 62, 1741-53, 2002
11. Ra­man JD, Schle­gel PN.: Aro­ma­ta­se in­hi­bi­tors for ma­le in­fer­ti­lity. J Urol 167, 624–629, 2002

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!