1. Szám


Y-kromoszóma- mikrodeléció és MTHFR génpolimorfizmus vizsgálata azoo- és oligozoospermiás férfiakban

Az idi­o­pat­hi­ás oli­go­zo­os­per­mi­á­ban és azo­o­sper­mi­á­ban szen­ve­dő fér­fi­ak mo­le­ku­lá­ris ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­ta so­rán ki­de­rült, hogy az Y-kro­mo­szó­ma hosszú kar­ján le­vő AZF (azo­o­sper­mia fac­tor) a, b és c ré­gi­ók­ban be­kö­vet­ke­zett mik­ro­de­lé­ci­ók...

A férfiak osteoporosisa

Az idősödő fér­fi­ak kö­ré­ben egy­re ko­mo­lyabb egész­ség­ügyi prob­lé­mát okoz a csont­rit­ku­lás. Ma­gyar­or­szá­gon je­len­leg kb. 300000 fér­fi­be­teg­gel kell szá­mol­nunk. A csont­tö­ré­se­ket kö­vető ha­lá­lo­zá­si rá­ta a fér­fi­ak ese­té­ben ma­ga­sabb, mint a nőknél.

Össze­füg­gés a test­tö­meg és a tesz­tosz­te­ron/ öszt­ra­di­ol há­nya­dos kö­zött

A pros­pek­tív vizs­gá­lat­ban 236 nor­mo­zo­os­per­mi­ás fér­vi vett részt, akik élet­ko­ra (át­lag: 27,4+ 5,2 év) volt. A pá­ci­en­sek WHO-pro­to­koll sze­rin­ti and­ro­ló­gi­ai vizs­gá­la­ton es­tek át.

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!