Megjelent kéziratok

A Folyóiratban eddig megjelent kéziratok


Oldal: 1 2

A sper­mi­um-DNS-frag­men­tá­ció je­lentősé­ge in vit­ro fer­ti­lizá­ci­ós be­a­vat­ko­zá­sok­nál

A szerzők össze­fog­lal­ják a sper­mi­u­mok DNS-frag­men­tá­ci­ó­já­val (SDF) kap­cso­la­tos leg­fris­sebb is­me­re­te­ket.

Próbálkozások gyógyszeres kezeléssel varicokele esetén

A szerzők az irodalom adataira támaszkodva áttekintik a varicokelében alkalmazott gyógy­szeres kezelési módokat.

A kóros testtömeg hatása a spermium- szám csökkenésére

Az obesitas fontos kockázati tényező a női és a férfiinfertilitás szempontjából. A meddőségi esetek 25–30%-ban a férfioldal tehető felelőssé.

Dr. Mol­nár Ákos

Szo­mo­rú­an de má­sod­szor is tol­lat kell ra­gad­nom, ab­ból a cél­ból, hogy ma­gyar szak­lap­ban a Mol­nár-csa­lád egy tag­já­ról bú­csúz­ta­tót ír­jak.

Y-kromoszóma- mikrodeléció és MTHFR génpolimorfizmus vizsgálata azoo- és oligozoospermiás férfiakban

Az idi­o­pat­hi­ás oli­go­zo­os­per­mi­á­ban és azo­o­sper­mi­á­ban szen­ve­dő fér­fi­ak mo­le­ku­lá­ris ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­ta so­rán ki­de­rült, hogy az Y-kro­mo­szó­ma hosszú kar­ján le­vő AZF (azo­o­sper­mia fac­tor) a, b és c ré­gi­ók­ban be­kö­vet­ke­zett mik­ro­de­lé­ci­ók...

A fér­fi fo­gam­zás­gát­lásának or­vo­si és jo­gi kér­dé­sei

A szer­zők mű­vi med­dő­vé­té­tel­lel kap­cso­la­tos mun­ká­juk el­ső ré­szé­ben a fér­fi-fo­gam­zás­gát­lás­sal fog­lal­koz­nak.

Beszámoló a Magyar Andrológiai Tudományos Társaság IV. Kongresszusáról

Min­dannyi­unk ese­mény­nap­tá­rá­ban köz­pon­ti he­lyet fog­lal el a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág Kong­resszu­sa.

A férfiak osteoporosisa

Az idősödő fér­fi­ak kö­ré­ben egy­re ko­mo­lyabb egész­ség­ügyi prob­lé­mát okoz a csont­rit­ku­lás. Ma­gyar­or­szá­gon je­len­leg kb. 300000 fér­fi­be­teg­gel kell szá­mol­nunk. A csont­tö­ré­se­ket kö­vető ha­lá­lo­zá­si rá­ta a fér­fi­ak ese­té­ben ma­ga­sabb, mint a nőknél.

A he­re­tor­zi­ót kö­ve­tő funk­ci­o­ná­lis ka­pil­lá­ris den­zi­tás csök­ke­né­se

Ko­ráb­ban stan­dar­di­zált, új vizs­gá­la­ti mód­szert al­kal­maz­tunk a he­rék és a he­ré­ket ért ká­ro­sí­tó ha­tá­sok (tor­zió) in vi­vo mik­ro­ke­rin­gé­si vizs­gá­la­tá­ra: az or­to­go­ná­lis po­la­ri­zá­ci­ós spekt­rá­lis (OPS) kép­al­ko­tást.

A WHO leg­újabb, 2010-es and­ro­ló­gi­ai re­fe­ren­ci­a­ér­té­kei 4

A WHO 1980 óta ja­va­sol­ja ké­zi­köny­ve­i­ben a stan­dard fer­ti­li­tá­si vizs­gá­la­to­kat, a vi­lág­szer­te egy­sé­ges re­fe­ren­ci­a­ér­té­kek és a kö­zös nó­men­k­la­tú­ra hasz­ná­la­tát.

Andrologie ...eine unabhängi­ge Spezialität in der Medizin oder eine interdiszipli­näre Institution?

Unter ANDROLOGIE verstehen wir im allgemeinen die Lehre der Zeugungsfähigkeit des Mannes.

Össze­füg­gés a test­tö­meg és a tesz­tosz­te­ron/ öszt­ra­di­ol há­nya­dos kö­zött

A pros­pek­tív vizs­gá­lat­ban 236 nor­mo­zo­os­per­mi­ás fér­vi vett részt, akik élet­ko­ra (át­lag: 27,4+ 5,2 év) volt. A pá­ci­en­sek WHO-pro­to­koll sze­rin­ti and­ro­ló­gi­ai vizs­gá­la­ton es­tek át.

Le­ány vagy fiú? Avagy a szü­le­ten­dő gyer­mek ne­me meg­vá­lasz­tá­sá­nak kérdései

Össze­fog­la­lás A szer­ző a meg­ter­mé­ke­nyí­tés előt­ti nem­meg­vá­lasz­tás so­kat vi­ta­tott té­má­já­nak csa­lád­ter­ve­zé­si szem­pont­ja­it fog­lal­ja össze.

Húgy­csőrup­tu­rá­val szö­vődött pe­nis frac­tu­ra ese­te

Szer­zők pe­nis frac­tu­rá­ra és húgy­csőrup­tu­rá­ra jel­lem­ző tí­pu­sos anam­né­zis­sel és tü­ne­tek­kel je­lent­ke­ző be­te­gük ese­tét is­mer­te­tik.

A 2010. évi MATT Kong­resszus abszt­rakt­jai

BIKAL 2010. NOVEMBER 4–6.

Magyar Andrológia 2009/3

Oldal: 1 2 3 4 5 6 7 8

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!