Megjelent kéziratok

A Folyóiratban eddig megjelent kéziratok


Oldal: 1 2

A sper­mi­u­mok DNS-frag­mentá­ci­ó­já­nak csök­ken­té­se

Az oxi­da­tív stressz (ROS) ál­tal oko­zott DNS-ká­ro­so­dá­sok meg­le­hetôsen gya­ko­ri­ak a fér­fi­in­fer­ti­li­tás hát­te­ré­ben. ROS-fak­to­rok ha­tá­sá­ra sé­rül a sper­mi­u­mok DNS- ál­lo­má­nya, fo­ko­zott apop­tó­zis in­dul­hat el.

A fu­ni­cu­lus sper­ma­ti­cus rit­ka tu­mo­rai

Az on­dó­zsi­nór da­ga­na­tai kötôszö­ve­ti ere­de­tû­ek, igen rit­kák. Ese­te­ink ér­de­kes­sé­ge, hogy 1 hó­­na­pon be­lül 2 be­teg­gel is ta­lál­koz­tunk, aki­k­­­nél a szö­vet­ta­ni fel­dol­go­zás kötôszö­ve­ti ere­de­tû, rossz­in­du­la­tú da­ga­na­tot iga­zolt.

Lympho­más be­te­gek sper­mi­um­­vizs­gá­la­tá­nak ered­mé­nyei

A nemzôké­pes kor­osz­tályt is érintô ma­lig­nus be­teg­sé­gek (elsôdle­ge­sen a he­re­tu­mor és Hodg­kin-kór), ill. a be­teg­sé­gek ke­ze­lé­se egya­ránt ne­ga­tí­van hat a sper­mi­o­ge­ne­zis­re.

Szo­ci­ál­is in­téz­mé­nyek vi­szo­nya a sze­xu­a­li­tás­hoz

A XXI. szá­za­dot jel­lemzô mo­der­ni­zá­ci­ós tö­rek­vé­sek el­len­ére, a leg­több szo­ci­ál­is in­téz­mény­ben a ren­del­ke­zés­re ál­ló jó inf­rast­ruk­tu­rá­lis fe­l­­­té­te­lek el­len­ére az ta­pasz­tal­ha­tó, hogy a sze­xu­a­li­tás kér­dé­se az in­téz­mé­nyek­ben még min­dig ta­bu­té­ma.

A szta­tin­ke­ze­lés and­ro­ló­gi­ai vo­nat­ko­zá­sai

Cél­ki­tű­zés: A szerző a szta­tin­ke­ze­lés és az erek­ti­lis funk­ció kö­zöt­ti össze­füg­gést vizs­gál­ja az iro­dal­mi ada­tok alap­ján. Az ide­vá­gó sza­ki­ro­da­lom­ban több kü­lön­böző te­ó­ria ta­lál­ha­tó a fen­ti ösz­sze­füg­gés­re vo­nat­ko­zó­an...

Gyémánthamisítás (Adatok az ED terápiájához)

A szerző az utol­só két év­ti­zed­ben az egész vi­lá­gon el­ter­jed­té vált gyógy­szer­ha­mi­sí­tás kér­dé­se­i­vel fog­lal­ko­zik, kü­lö­nös te­kin­tet­tel az ED ke­ze­lé­sé­ben for­ra­dal­mi vál­to­zást ho­zó (fosz­fo­di­e­szte­ráz­bé­ní­tó) pe­ro­rá­lis ke­ze­lés ha­té­kony gyógy­sze­re­i­re.

Tu­mo­ros be­te­gek ivar­sejt­- fa­gyasz­tá­sá­nak ta­pasz­ta­la­tai a KRIO In­té­zet­ben

A 20–44 éves fér­fi­ak leggya­ko­ribb rossz­in­du­la­tú da­ga­na­ta a he­re­da­ga­nat. A Nem­ze­ti Rák­re­gisz­ter ada­tai alap­ján 2011-ben eb­ben a kor­osz­tály­ban ösz­sze­sen 1983 új da­ga­na­tos ese­tet je­len­tet­tek, amely­nek 24%-a he­re­da­ga­na­tos meg­be­te­ge­dés volt.

Schäffer László (1951–2013)

Szo­mo­rú­an ér­te­sül­tünk ró­la, hogy 62 éves ko­rá­ban el­hunyt Schäf­fer Lász­ló fo­tó­művész, a Ma­gyar And­ro­ló­gia ké­pi kró­ni­ká­sa.

A női szép­ség és a plasz­ti­kai se­bé­szet kap­cso­la­ta

Mi kell a nő­nek? Szép­ség, sze­ret­he­tő­ség, si­ker, sze­xis­ség, ön­bi­za­lom­mal telt sze­mé­lyi­ség. A női szép­ség még min­dig az élet meg­ha­tá­ro­zó és fon­tos ré­sze, ezért meg is tesz­nek min­dent a nők.

A sper­mi­um­ kon­cent­rá­ció, a hi­a­lu­ron­sav-kötődé­si ké­pes­ség

Ala­csony kon­cent­rá­ci­ó­jú és/vagy csök­kent moz­gá­sú sper­mi­u­mok ese­tén nagy gya­ko­ri­ság­gal mu­tat­ha­tók ki kö­zöt­tük ane­up­lo­i­dok, az­az kó­ros kro­mo­szó­ma­kész­le­tűek flu­o­resz­cens in si­tu hib­ri­di­zá­ci­ós (FISH) mód­szer­rel.

Az on­dó­min­ták minősé­gé­nek meg­íté­lé­se

A sper­ma­vizs­gá­la­tok­ra és azok ér­té­ke­lé­sé­re vo­nat­ko­zó WHO-irány­el­vek 5. ki­adá­sá­ban meg­je­lent re­fe­ren­ci­a­ér­té­kek ala­csony­ab­bak, mint a ko­ráb­bi ki­adá­sok nor­mo­zo­os­per­mi­a­ér­té­kei. Min­dez je­len­tősen be­fo­lyá­sol­ja a sper­ma­vizs­gá­la­ti ered­mé­nyek ko­rá...

A ko­rai ma­göm­lés. Tü­net vagy be­teg­ség?

A ko­rai me­göm­lés a leggya­ko­ribb sze­xu­á­lis za­var a fér­fi­ak kö­ré­ben. En­nek el­len­ére csak az utób­bi évek­ben ke­rült fó­kusz­ba az egy­sé­ges de­fi­ni­á­lá­sá­nak igé­nye, a di­ag­nosz­ti­kai pro­to­koll ki­dol­go­zá­sa.

Dr. Corradi Gyula (1939–2013)

Ükap­ja a XIX. sz. vé­gén Ve­ro­ná­ból te­le­pült át Ma­gyar­or­szág­ra, a kon­cesszi­ó­ban el­nyert Ma­gyar Ki­rá­lyi Va­sút­há­ló­zat meg­épí­té­sé­re, va­sút­mér­nök­ként. Kőrös­mezőn te­le­pe­dett le, ma­gyar fe­le­sé­get vá­lasz­tott, majd ma­gyar ál­lam­pol­gár­ság­ban él­te le éle­tét.

Al­ter­na­tív te­rá­pia tel­jes ast­he­no­zo­o-s­per­mia ese­tén

A szerzők egy eset is­mer­te­té­se kap­csán össze­fog­lal­ják a komp­lett ast­he­no­zo­os­per­mia ese­té­ben al­kal­ma­zott asszisz­tált rep­ro­duk­ci­ós tech­ni­ká­kat.

A KRIO In­té­zet sper­mi­umdo­nor- szű­ré­si eredmé­ny­ei

2000–2011 kö­zött 1838 fi­a­ta­lem­ber je­lent­ke­zett In­té­ze­tünk sper­mi­umdo­nor prog­ram­já­ba. A több­szin­tű ki­vizs­gá­lá­suk ered­mé­nye­iből ké­szült sta­tisz­ti­ka át­te­kin­tést ad a do­nor­je­löl­tek át­la­gos...

A sper­mi­u­mok mo­ti­li­tá­sa

Az előadás a moz­gás szem­pont­já­ból fog­lal­ja ösz­sze a sper­mi­u­mok mik­ro­a­na­tó­mi­á­ját (mi­to­kond­ri­um, fla­gel­lum, axo­né­ma, mik­ro­tu­bu­lus), a fla­gel­lu­mot ro­tá­ló na­no­mo­tor fel­épí­té­sét és mű­kö­dé­sét...

Oldal: 1 2 3 4 5 6 7 8

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!