Megjelent kéziratok

A Folyóiratban eddig megjelent kéziratok


Oldal: 1 2

Magyar Andrológia 1997/3

A Magyar Andrológia folyóirat 1997/3. digitális lapszáma

Magyar Andrológia 1998/1

A Magyar Andrológia folyóirat 1998/1. digitális lapszáma

Erectile function of males in infertile relationship and its correlation with sperm parameters

Bevérzett hydrokele sürgősségi ellátása

Hydro­ke­lérôl a he­re tu­ni­ca va­gi­na­li­sá­nak vis­ce­ra­lis és pa­ri­e­ta­lis le­me­ze kö­zött fel­hal­mo­zó­dó kó­ros mennyi­sé­gû fo­lya­dék ese­tén be­szé­lünk. A 70 éves fér­fi­be­teg je­len vizs­gá­la­tá­ra két he­te tar­tó lá­zas ál­la­pot, a he­re­zacs­kó fér­fi­fej­nyi­re va­ló...

A párkapcsolatban élők munkahelyi hűtlensége

Ma a mun­ka­he­lyi sze­re­lem a vi­rág­ko­rát éli. A 21. szá­zad asszo­nyai, ahogy fér­fi­jai is, éle­tük je­lentôs ré­szét a mun­ka­he­lyü­kön töl­tik, így nem meg­lepô, hogy az itt kö­tött is­me­ret­sé­gek oly­kor sze­re­lem­mé ala­kul­nak.

Szaladnak a spermák?

Nagy költônkre hi­vat­koz­va („vét­ke­sek közt cin­kos, aki né­ma”) azért há­bor­gok, mert a nyelv­ron­tók egy­re sza­po­ro­dó gya­ko­ri­ság­gal ne­ve­zik a sper­mi­u­mo­kat sper­má­nak. Ezt a vét­sé­get be­te­gek, or­vo­sok, and­ro­ló­gu­sok, ál­lí­tó­la­gos sza­kértôk és....

Be­szá­mo­ló a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág IX. Kong­resszu­sá­ról

Is­mét pa­ti­nás kör­nye­zet, Bu­da­pes­ten a Da­nu­bi­us Ho­tel Mar­git­szi­get adott ott­hont 2015. no­vem­ber 26-28 kö­zött a Ma­gyar And­ro­ló­gi­ai Tu­do­má­nyos Tár­sas­ág im­már ki­len­ce­dik al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett kong­resszu­sá­nak.

A magyar férfiak szexualitása az életközepi válság tükrében

Az el­múlt év­ti­zed­ben bô­vül­tek az is­me­re­tek a sze­xo­ló­gia te­rü­le­tén, a sze­xu­ál­te­rá­pia se­gít­sé­gé­vel pe­dig le­he­tô­ség nyílt szá­mos, fô­ként lel­ki ere­de­tû sze­xu­á­lis prob­lé­ma ke­ze­lé­sé­re. Je­len ku­ta­tás té­má­ja is sze­xo­ló­gi­át fog­lal­koz­ta­tó...

Prof. dr. Czeizel Endre

Cze­i­zel End­re alig né­hány hét­tel 80. szü­le­tés­nap­ja után – nem vá­rat­la­nul, ha­nem – sú­lyos be­teg­sé­ge kö­vet­kez­té­ben, ha­tal­mas éle­te­re­je el­len­ére el­tá­vo­zott kö­zü­lünk.

Az andrológiai mikrosebészet bevezetése és kezdeti lépései Magyarországon

A szerzô az andrológiai mikrosebészet hazai bevezetésének történetét ismerteti, amely a ’80-as évek elsô felében az ondóúti obliterációk rekanalizációs mûtéteivel indult.

Dr. Molnár Jenő Alapítvány

A Dr. Molnár Jenő Alapítvány célja a magyar andrológia fejlődésének elősegítése, támogatása (Pro Andrologia Alapítvány). Az andrológia ma már Európa-szerte önállósuló, megbecsült orvosi tudományág.

Szorongás és depresszió az első alkalommal jelentkező férfiak között

Az ön­kén­te­len gyer­mek­te­len­ség nagy pszi­chés ter­het ró­hat a meddő pár női és fér­fi tag­já­ra egya­ránt. Vizs­gá­la­tunk­ba 105 olyan fér­fit von­tunk be, aki gyer­mek­te­len­ség mi­att első al­ka­lom­mal je­lent­ke­zett in­té­ze­tünk and­ro­ló­gi­ai am­­bu­lan­ci­á­ján and­ro...

Egyetemi hallgatók szexuális szokásainak felmérése

Je­len vizs­gá­lat cél­ja volt, hogy át­fo­gó ké­pet ka­p­­­junk a ma­gyar egye­tem­is­ták sze­xu­á­lis szo­ká­sa­i­ról. A Deb­re­ce­ni Egye­tem ál­ta­lá­nos or­vo­si, fo­g­­or­vo­si és gyógy­sze­rész hall­ga­tói kö­zött vé­gez­tünk fel­mé­rést ano­nim kérdôív se­gít­sé­gé­vel.

Per­zisz­tá­ló Mül­ler-cső-szind­ró­ma (Eset­be­mu­ta­tás)

Per­zisz­tá­ló Mül­ler-csô-szind­ró­ma ese­tén bel­sô nôi ne­mi szer­vek (ute­rus, cer­vix és pro­xi­má­lis va­gi­na) ta­lál­ha­tók 46XY ka­ri­o­tí­pu­sú fér­fi­ban. A 19 éves fér­fi kór­tör­té­ne­té­ben jobb ol­da­li in­gu­i­na­li­san re­ti­ne­ált he­re és hypos­pa­di­a­sis volt.

A sper­mi­u­mok DNS-frag­mentá­ci­ó­já­nak csök­ken­té­se

Az oxi­da­tív stressz (ROS) ál­tal oko­zott DNS-ká­ro­so­dá­sok meg­le­hetôsen gya­ko­ri­ak a fér­fi­in­fer­ti­li­tás hát­te­ré­ben. ROS-fak­to­rok ha­tá­sá­ra sé­rül a sper­mi­u­mok DNS- ál­lo­má­nya, fo­ko­zott apop­tó­zis in­dul­hat el.

A fu­ni­cu­lus sper­ma­ti­cus rit­ka tu­mo­rai

Az on­dó­zsi­nór da­ga­na­tai kötôszö­ve­ti ere­de­tû­ek, igen rit­kák. Ese­te­ink ér­de­kes­sé­ge, hogy 1 hó­­na­pon be­lül 2 be­teg­gel is ta­lál­koz­tunk, aki­k­­­nél a szö­vet­ta­ni fel­dol­go­zás kötôszö­ve­ti ere­de­tû, rossz­in­du­la­tú da­ga­na­tot iga­zolt.

Oldal: 1 2 3 4 5 6 7 8

Az oldalon felnőtteknek szóló tartalmak jelenhetnek meg.

Az oldal használata csak 18 éven felülieknek, vagy szülői felügyelettel ajánlott.

Az oldal megtekintéséhez ki kell jelentenie, hogy elmúlt 18 éves.

További információ az Adatkezelési tájékoztató-ban.

Iratkozzon fel hírlevelünkre!